Podpis w zamówieniach publicznych

Jak udzielać zamówień

Według definicji zawartej w słowniku języka polskiego podpis to imię i nazwisko, rzadziej godło, inicjały, napisane własnoręcznie przez kogoś, potwierdzenie pisma przez napisanie na nim własnego nazwiska. 

Trudno jednoznacznie wskazać, od kiedy istnieje podpis. Posługiwano się nim już w starożytności, np. w Rzymie podczas zatwierdzania przez cesarza dekretów czy ustaw. Z pewnością istniał znacznie wcześniej i obecny był wraz z odkryciem pisma. Sam w sobie nie ewoluował znacznie, choć wraz z postępującym rozwojem elektroniki pojawiła się jego nowa forma – podpis elektroniczny.
Mimo że podpis pod dokumentem pozwala na dokonanie czynności prawnej, w powszechnie obowiązujących przepisach prawa brakuje jego definicji legalnej. Z uwagi na fakt, że jest on nieodłącznym elementem codziennego życia, złożenie go jest techniczną czynnością, za pomocą której m.in. składa się oświadczenie woli. Z pozoru oczywiste, a jednak analizując zarówno orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, jak i doktrynę Prawa zamówień publicznych, okazuje się, że złożenie podpisu nie zawsze jest równoznaczne z dokonaniem zamierzonej czynności prawnej. 

POLECAMY

Przepisy prawa

Artykuł 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych stanowi, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się w formie pisemnej. 

Ważne!

Ustawodawca przewidział szczególną formę wyrażenia oświadczenia woli w procesie udzielania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy