Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

19 listopada 2018

NR 168 (Listopad 2018)

Podział zamówienia

0 122

Sama tożsamość przedmiotu zamówienia, możliwość przewidzenia go w określonym czasie oraz realizacja przez jednego wykonawcę nie przesądzają o podziale zamówienia na części, w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt. Szacowanie wartości i udzielanie zamówień, w tym zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. 

Zamówienie jedno czy odrębne 

W celu ustalenia, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy z zamówieniami odrębnymi, należy posługiwać się takimi kryteriami jak:

  • podobieństwo przedmiotowe i funkcjonalne zamówienia – kryterium to powinno prowadzić do wyodrębnienia nie tylko zbliżonych przedmiotowo zamówień, lecz także zamówień, które mimo braku przedmiotowego podobieństwa tworzą funkcjonalną całość,
  • tożsamość czasowa zamówienia – możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie, ewentualnie możliwość realizacji zamówienia w tym samym czasie,
  • możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. 

Innymi słowy, konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. 

Ważne!

Z odrębnymi zamówieniami mamy do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwe jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). 

W przeciwnym przypadku, tzn. gdy udzielane zamówienia mają to samo przeznaczenie oraz dodatkowo istnieje możliwość ich uzyskania u jednego wykonawcy, należy uznać, iż mamy do czynienia z jednym zamówieniem, przy czym dla przyjęcia powyższej oceny nie ma istotnego znaczenia ustalenie źródeł finansowania danego zamówienia. 
Jeżeli zatem w tym samym czasie możliwe jest udzielenie podobnego przedmiotowo i funkcjonalnie zamówienia, które może być wykonane przez jednego wykonawcę, mamy do czynienia z jednym zamówieniem, bez względu na fakt, czy jest ono finansowane przez zamawiającego z jednego, czy też z kilku różnych źródeł (np. z wykorzystaniem środków pochodzących z programów finansowanych ze środków UE). 

Szacowanie wartości 

Wartość określonego powyżej zamówienia należy oszacować zgodnie z postanowieniami art. 32–35 Pzp. Urząd Zamówień Publicznych w przytoczonej opinii zwrócił uwagę, że: nie sam podział jednego zamówienia na części jest zakazany, ale taki, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.
W sytuacji, w której poszczególne zamówienia nie mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę, pomimo że przedmiot zamówienia można zakwalifikować do tego samego kodu CPV, należy uznać, iż nie mamy do czynienia z jednym zamówieniem, lecz z kilkoma niezależnymi od siebie zamówieniami, których wartość będzie szacowana odrębnie, z zachowaniem reguł określonych w art. 32 i nast. Pzp. Ocena ta, z istoty rzeczy, zawsze będzie dokonywana w konkretnych okolicznościach. 

Korekta finansowa

Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego nałożyła na zamawiającego korektę finansową w wysokości 25% wartości wydatków kwalifikowanych w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej EFRR). Podstawą jej nałożenia było uznanie, że zamawiający udzielił zamówienia na dostawę aparatury naukowo-badawczej w dziewięciu odrębnych postępowaniach, przekraczając tym samym kwotę, która obligowała zamawiającego do udzielenia zamówienia w postępowaniu o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je. Zdaniem instytucji zarządzającej stanowiło to naruszenie art. 32 ust. 2 Pzp, gdyż

Ważne!

udzielając zamówień w częściach, strona zobowiązana była stosować art. 32 ust. 2 Pzp jak dla całości zamówienia. Niezastosowanie tego przepisu skutkowało naruszeniem art. 40 ust. 3 Pzp, poprzez niedopełnienie obowiązku przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

W skardze na powyższe rozstrzygnięcie zamawiający wniósł o uchylenie obu decyzji wydanych przez instytucję zarządzającą. W odpowiedzi na skargę instytucja zarządzająca wniosła o jej oddalenie, podtrzymując w całości stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji.

Wyrok WSA w Opolu

W wyroku z dnia 12 października 2017 r., sygn. akt: II SA/Op 307/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, odnosząc się do zarzutu instytucji zarządzającej, zwrócił uwagę, że 

Ważne!

dla uznania, że w świetle art. 32 ust. 2 Pzp doszło do zakazanego po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy