Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Rażąco niska cena

313

(…) efektem dokonanych dotąd zmian przepisów prawa było zauważalne zwiększenie stopnia szczegółowości postępowań wyjaśniających w zakresie rażąco niskiej ceny. 

Zagadnieniem, które nabrało znaczenia w 2009 r. i latach kolejnych, było oferowanie wykonania zamówień za ceny, które budziły wątpliwości zamawiających bądź pozostałych uczestników rynku.

Zjawisko to związane było ze szczególnym okresem, w jakim znalazła się wówczas Polska, tj. z przygotowaniem do organizacji Euro 2012 i wynikającym stąd wzrostem konkurencji przy ubieganiu się o zamówienia. W tym okresie nasiliła się potrzeba określenia, kiedy zamawiający powinien nabrać wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny. Zauważono również potrzebę rzetelnego badania realności oferowanych cen wobec komplikacji, jakie zaistniały przy realizacji poszczególnych zamówień, w tym zamówień drogowych, polegających np. na problemach z wypłatą wynagrodzeń podwykonawcom.

Spory toczone wówczas przed KIO wzmagały potrzebę odpowiedzi na pytanie, jaki próg różnicy pomiędzy ceną a szacunkową wartością zamówienia należy uznać za prawdopodobny, że dana oferta zawiera rażąco niską cenę i wymaga badania.

Mimo braku wyraźnego wskazania w przepisach Pzp w orzecznictwie ukształtował się pogląd, że punkt odniesienia przy badaniu ceny, oprócz szacunkowej wartości zamówienia, powinny stanowić także ceny ofert konkurencyjnych.

W wyniku toczących się sporów Izba zauważyła również potrzebę przyjęcia przez wykonawcę, którego oferta poddana była badaniu, aktywnej roli w postępowaniu odwoławczym.

Ustawodawca dostrzegł potrzebę doprecyzowania zagadnienia rażąco niskiej ceny i wytyczenia zasad działania uczestników postępowań, skutkiem czego było objęcie tej problematyki nowelizacjami ustawy Pzp.

Nowelizacja z dnia 29 sierpnia 2014 r. udzieliła wytycznych w zakresie badania ceny, wskazując, że analizie powinna zostać poddana w szczególności cena niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert.

Wydane na gruncie znowelizowanego przepisu orzecznictwo przyjęło, że ustawodawca dał jednoznaczne wytyczne, kiedy zamawi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy