Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień , Otwarty dostęp

11 października 2021

NR 196 (Październik 2021)

Regulacje dotyczące umów na dostawy

0 1012

Obowiązek zawarcia w umowie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, obejmuje tylko te umowy, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Wodniesieniu do innych umów niż wskazane w art. 439 ust. 1 Pzp zamawiający jest uprawniony do przewidzenia w nich postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia – nie jest jednak do tego zobowiązany.

POLECAMY

Umowy wymagające zmiany wynagrodzenia

Jednym z obszarów, w którym ustawa z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) wprowadziła szeroki zakres zmian, są regulacje dotyczące umów w sprawie zamówień publicznych. Szczególnie istotne znaczenie dla wykonania zamówień na roboty budowlane i usługi ma dyspozycja zawarta w art. 439 ust. 1 Pzp.

Ważne

Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.


Dokonując wykładni tego przepisu, należy sięgnąć do definicji zamówienia zawartego w art. 7 pkt 32 Pzp, zgodnie z którą: 
ilekroć w ustawie mowa jest o zamówieniu, należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług.
Z analizy art. 439 ust. 1 Pzp wynika, że spośród wszystkich umów odpłatnych zawieranych między zamawiającym a wykonawcami, obowiązkiem zawarcia postanowień dotyczących wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów objęto tylko te umowy:

  1. których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane,
  2. zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Stanowisko takie wyrażono także w publikacji Urzędu Zamówień Publicznych1, stanowiącej komentarz do obowiązujących aktualnie przepisów Prawa zamówień publicznych. Wskazano w nim, iż:

Ważne

wprowadzenie do Pzp obowiązku uwzględniania klauzul waloryzacyjnych w umowach w sprawach zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, ma na celu przywrócenie stanu równowagi ekonomicznej między stronami umowy zachwianej przez określone zdarzenia, które mogą mieć miejsce w trakcie jej realizacji.


W odniesieniu do innych umów, w tym umów, których przedmiotem są dostawy, zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, nakaz, o którym mowa w art. 439 ust. 1 Pzp nie jest wiążący. Co nie znaczy, że zamawiający nie może w innych umowach zastosować mechanizmów zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów. Na mocy uprawnienia zwartego w art. 440 Pzp zamawiający może wprowadzić zmianę wysokości wynagrodzenia w innych umowach niż wymienione w art. 439 ust. 1 Pzp. W takim jednak przypadku, gdy zamawiający przewiduje zawarcie takich postanowień, do określenia tych zasad stosuje się przepisy art. 439 ust. 2–4 Pzp.
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w praktyce przywołany wyżej przepis traktowany bywa jako podstawa wprowadzenia do wybranych umów obligatoryjnych klauzul zwiększających wynagrodzenie wykonawcy. Jest to daleko idący skrót myślowy, gdyż zasady określone w umowie, zgodnie z art. 439 ust. 1–3 i ust. 5 Pzp,...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy