Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

4 marca 2021

NR 190 (Marzec 2021)

Strategia zarządzania

0 496

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 oraz z 2020 r., poz. 288, 1492 i 1517) wprowadza istotne zmiany w procesie udzielania zamówień publicznych. Ich modyfikacja wymagać będzie wypracowania nowych nawyków zarówno przy przygotowaniu, jak i przeprowadzeniu i udzieleniu zamówienia publicznego. Konsekwencją tych zmian są nowe obowiązki, jakie ustawodawca nałożył na zamawiających podczas udzielania zamówień publicznych (art. 22 Pzp).

Zakres zmian dotyczy wszystkich etapów występujących w procesie udzielania zamówienia publicznego, tj. przygotowania, prowadzenia, udzielenia zamówienia i jest zróżnicowany m.in. ze względu na rodzaj zamawiających czy wartość zamówienia.

POLECAMY

Poniższa tabela przedstawia zestawienie nowych obowiązków z uwzględnieniem procesu planowania zamówień publicznych, a także realizacji umowy.

Tabela 1. Nowe obowiązki zamawiających w procesie planowania, udzielania zamówienia publicznego, w tym realizacji umowy

Lp. Etap procesu Podstawa prawna Obowiązek
1. Przygotowanie art. 22 Pzp sporządzenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych, zgodnych z polityką zakupową państwa – dotyczy zamawiających będących centralnymi organami administracji rządowej;
2. Planowanie art. 23 Pzp publikacji planu postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) wraz 
z zapewnieniem aktualności planu w BZP i na stronie internetowej zamawiającego 
– dotyczy zamawiających publicznych wskazanych w art. 4 pkt 1 i 2 Pzp;
3. Przygotowanie 
i przeprowadzenie postępowania
art. 56 ust. 3 Pzp złożenia oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wskazane w art. 56 
ust. 3 n. Pzp przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych 
z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez członków komisji przetargowej, inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem lub przeprowadzeniem postępowania po stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania, a także 
przez osoby udzielające zamówienia;
4. Przygotowanie art. 83 Pzp sporządzenie analizy potrzeb zamawiającego zgodnie z treścią art. 83 Pzp 
– dotyczy zamawiających publicznych;
5. Prowadzenie art. 81 ust. 1 Pzp przekazywania Prezesowi UZP informacji o złożonych wnioskach o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu lub ofert w terminie 7 dni od dnia otwarcia odpowiednio ofert albo ofert wstępnych lub ofert ostatecznych albo unieważnienia postępowania;
6. Prowadzenie art. 2 ust. 2 Pzp publikacji ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym, jego zmianach w BZP zgodnie 
z treścią art. 267 ust. 1 i 2 pkt 9, art. 268 ust. 1, art. 271 ust. 1–3 oraz art. 272 Pzp;
7. Realizacja 
zamówienia 
art. 446 Pzp sporządzenia raportu z realizacji zamówienia w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazanych w at. 446 ust. 1 i 2 Pzp. Termin jego sporządzenia to miesiąc 
od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną 
albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu 
albo odstąpieniu od niej;
8.  Wykonanie 
umowy
art. 448 Pzp zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wykonaniu umowy, w terminie 30 dni do wykonania umowy.

Przedstawione powyżej nowe obowiązki zamawiających w zakresie planowania, przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia zamówienia publicznego to tylko „czubek góry lodowej”. Zmiany bowiem dotyczą także trybów, procedur udzielania zamówień publicznych w zal...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy