Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Tajemnica przedsiębiorstwa

0 228

(…) ciężar udowodnienia, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spoczywa na wykonawcy. 

Jednym z częściej pojawiających się w orzecznictwie KIO zagadnień, będących przedmiotem zarzutów podnoszonych przez wykonawców, jest zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwagę zwraca tu zarówno utrzymująca się od lat skala spraw odwoławczych dotyczących tego zagadnienia, jak i ich merytoryczna waga z punktu widzenia systemu zamówień publicznych. Odpowiedzią na część problemów, z jakimi stykaliśmy się w praktyce orzeczniczej, była nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. Przed tą nowelizacją regulacja ustawowa była na tyle uboga, że pojawiały się – wymagające rozstrzygnięcia w orzecznictwie – problemy dotyczące chociażby obowiązków spoczywających na zamawiających i wykonawcach, a warunkujących skuteczność zastrzeżenia informacji.

W odniesieniu do zamawiających orzecznictwo Izby od początku kontynuowało linię przyjętą jeszcze przez zespoły arbitrów, za stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2015 r. (sygn. akt: III CZP 74/15), w której SN wskazał, że: zamawiający nie może bezrefleksyjnie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz ma obowiązek weryfikacji jego zasadności, a w przypadku uznania, że zastrzeżenie jest bezzasadne – obowiązek ujawnienia informacji.

W odniesieniu natomiast do obowiązków wykonawcy orzecznictwo wypracowało stanowisko, iż w inicjowanym przez zamawiającego postępowaniu wyjaśniającym ciężar udowodnienia, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spoczywa na wykonawcy.

Nowelizacja z 2014 r. potwierdziła to stanowisko i doprecyzowała obowiązki wykonawcy, wprowadzając w art. 8 ust. 3 Pzp obowiązek wykazania, w terminie przewidzianym na zastrzeżenie informacji, że złożone informacje w istocie taką tajemnicę stanowią.

Przedmiotowa zmiana nie tylko uwzględniła wypracowany w orzecznictwie pogląd o konieczności wykazania przez wykonawców zasadności zastrzeżenia, wyraźnie obciążyła ich inicjatywą w tym zakresie, ale również określiła termin, w którym to wykazanie ma nastąpić. Niew...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy