Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem arbitrów KIO

24 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Tajemnica przedsiębiorstwa

312

(…) ciężar udowodnienia, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spoczywa na wykonawcy. 

Jednym z częściej pojawiających się w orzecznictwie KIO zagadnień, będących przedmiotem zarzutów podnoszonych przez wykonawców, jest zastrzeganie jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Uwagę zwraca tu zarówno utrzymująca się od lat skala spraw odwoławczych dotyczących tego zagadnienia, jak i ich merytoryczna waga z punktu widzenia systemu zamówień publicznych. Odpowiedzią na część problemów, z jakimi stykaliśmy się w praktyce orzeczniczej, była nowelizacja ustawy Pzp z dnia 29 sierpnia 2014 r. Przed tą nowelizacją regulacja ustawowa była na tyle uboga, że pojawiały się – wymagające rozstrzygnięcia w orzecznictwie – problemy dotyczące chociażby obowiązków spoczywających na zamawiających i wykonawcach, a warunkujących skuteczność zastrzeżenia informacji.

W odniesieniu do zamawiających orzecznictwo Izby od początku kontynuowało linię przyjętą jeszcze przez zespoły arbitrów, za stanowiskiem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 października 2015 r. (sygn. akt: III CZP 74/15), w której SN wskazał, że: zamawiający nie może bezrefleksyjnie akceptować zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz ma obowiązek weryfikacji jego zasadności, a w przypadku uznania, że zastrzeżenie jest bezzasadne – obowiązek ujawnienia informacji.

W odniesieniu natomiast do obowiązków wykonawcy orzecznictwo wypracowało stanowisko, iż w inicjowanym przez zamawiającego postępowaniu wyjaśniającym ciężar udowodnienia, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, spoczywa na wykonawcy.

Nowelizacja z 2014 r. potwierdziła to stanowisko i doprecyzowała obowiązki wykonawcy, wprowadzając w art. 8 ust. 3 Pzp obowiązek wykazania, w terminie przewidzianym na zastrzeżenie informacji, że złożone informacje w istocie taką tajemnicę stanowią.

Przedmiotowa zmiana nie tylko uwzględniła wypracowany w orzecznictwie pogląd o konieczności wykazania przez wykonawców zasadności zastrzeżenia, wyraźnie obciążyła ich inicjatywą w tym zakresie, ale również określiła termin, w którym to wykazanie ma nastąpić. Niew...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy