Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zdaniem eksperta

22 sierpnia 2018

NR 150 (Marzec 2017)

Wykluczenie za nieprawdziwe informacje

0 86

Ustawodawca w wyniku nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, uchwalonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r., zmienił zasady wykluczania wykonawców z powodu nieprawdziwych informacji składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Ustawodawca wprowadził dwie podstawy wykluczenia:

 • Wykluczenie wykonawcy, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej kryteriami selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów – z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp.
 • Wykluczenie wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia – z art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp.

Z uwagi na niniejszą zmianę istotna jest analiza orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącego właśnie tych nowych przepisów.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 grudnia 2016 r., sygn. akt: KIO 2196/16

Przykład nieuzasadnionego zarzutu nieprawdziwych informacji dotyczących doświadczenia osoby wskazanej w ofercie.

Stan faktyczny

Zamawiający prowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było pełnienie funkcji inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 31 sierpnia 2016 r., a więc postępowanie zostało wszczęte na nowych zasadach. W postępowaniu wpłynęło 10 ofert, z których ceny plasowały się: 612 909 zł, 651 392,01 zł, oferta odwołującego – 1 740 450 zł.

Zamawiający ustalił dwa kryteria oceny ofert: cena – 60% oraz kompetencje członków zespołu – 40%. W pkt XIII 5b SIWZ zamawiający wskazał, że w ramach kryterium kompetencji członków zespołu nadzoru, podkryterium dot. specjalisty ds. rozliczenia i obmiaru przyzna punkty za każde dodatkowo wykazane doświadczenie na stanowisku inspektor/specjalista ds. rozliczeń obejmującym nadzór nad rozliczeniem zadania przy realizacji inwestycji drogowej o wartości robót min. 10 000 000 zł brutto, punkty za każdą następną ponad wymaganą – jako spełnienie warunków udziału w postępowaniu – 1 inwestycję – 5 pkt; 2 inwestycje – 10 pkt; 3 inwestycje – 15 pkt; 4 inwestycje – 20 pkt. Maksymalna liczba punktów w ramach tego podkryterium mogła wynieść 20 pkt.

Zamawiający zawiadomił w dniu 10 listopada 2016 r. wykonawców biorących udział w postępowaniu o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, która otrzymała 100 pkt, oferta odwołującego została sklasyfikowana na miejscu drugim listy rankingowej, z liczbą 96,46 pkt.

Wybrany wykonawca przewidział na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i obmiaru p. G.K. i wskazał na jego doświadczenie przy realizacji następujących inwestycji:

 1. rozbudowa DW768 w Działoszycach, od km 34 + 214 do 35 + 760, stanowisko: inspektor ds. rozliczeń,
 2. rozbudowa DW 776 od granic województwa do Buska-Zdroju z remontem mostu w Wiślicy (rz. Nida), stanowisko: inspektor ds. rozliczeń,
 3. budowa autostrady A2, odc. Stryków–Konotopa, od km 411 + 465 do 431 + 500, stanowisko: koordynator ds. rozliczeń,
 4. budowa autostrady A2, odc. Stryków–Konotopa, od km 411 + 465 do 431 + 500, stanowisko: kierownik działu rozliczeń.

Zamawiający, oceniając ofertę tego wykonawcy, uznał, że wykazane zostało doświadczenie przy realizacji czterech inwestycji, co skutkowało przyznaniem temu wykonawcy w podkryterium dot. specjalisty ds. rozliczenia i obmiaru, łącznie 20 pkt.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie m.in. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia D. z postępowania, mimo że wykonawca ten w wyniku co najmniej lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, a dotyczące doświadczenia osoby wskazanej do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń i obmiaru, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. na liczbę punktów przyznanych w kryterium pozacenowym, a finalnie na wybór oferty najkorzystniejszej.

Odnośnie do naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp odwołujący podniósł, że wykonawca wprowadził w błąd zamawiającego co do kwalifikacji zadań (sugerując, iż inwestycje są dwie) i samego doświadczenia osoby wskazanej w ofercie do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń i obmiarów, przy czym działanie to było nakierowane na pozyskanie dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym. Informacje przekazane zamawiającemu miały więc istotny wpływ na decyzję podejmowaną przez zamawiającego – sposób przyznania punktów i finalnie wybór oferty najkorzystniejszej.

Wynik sprawy

Izba oddaliła odwołanie i stwierdziła, że zarzut dotyczący art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp nie zasługiwał na uwzględnienie.

Mimo że doświadczenie wskazane w pozycjach wykazu, jak twierdził odwołujący, dotyczy jednego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka autostrady A2, Stryków–Konotopa, km od 411 + 465 do 431 + 500, to jednak osoba wskazana na to stanowisko, na skutek specyficznych dla tej inwestycji uwarunkowań, nabyła dwukrotnie doświadczenie przy realizacji dwóch odrębnych zadań dotyczących nadzoru nad rozliczeniem prac przy realizacji inwestycji drogowej.

Jak wynika z wyjaśnień stron złożonych w toku rozprawy oraz pisma z dnia 16 listopada 2016 r., złożonego przez odwołującego, planowana inwestycja polegająca na budowie autostrady A2, odc. Stryków–Konotopa, km od 411 + 465 do 431 + 500, pierwotnie realizowana była przez konsorcjum Covec, gdzie G.K. pełnił funkcję koordynatora ds. rozliczeń. Wykonawca ten jednak odstąpił od umowy, a roboty budowlane zostały dokończone przez kolejnego wykonawcę – konsorcjum DSS, gdzie G.K. została powierzona funkcja kierownika działu rozliczeń.

Ważne!

Okoliczność realizacji tego samego zamierzenia inwestycyjnego przez dwóch kolejnych wykonawców pozwala także na uznanie, że każde z zadań wskazanych w poz. 3 i 4 wykazu jest zadaniem odrębnym, świadczonym na podstawie odrębnych umów, zawartych z dwoma różnymi podmiotami o różnych wartościach.

W konsekwencji, mimo że oba zadania (poz. 3 i 4 wykazu) dotyczą tego samego zamierzenia inwestycyjnego, to jednak okoliczność ich realizacji przez dwóch różnych wykonawców – zawarcie odrębnych umów z różnymi podmiotami – pozwala na przyjęcie, że G.K. nabył dwukrotnie doświadczenie przy realizacji inwestycji drogowej.

Izba podkreśliła, że istotą podkryterium dot. specjalisty ds. rozliczeń i obmiaru jest doświadczenie osoby przy pełnieniu funkcji nadzoru nad rozliczeniem zadań przy realizacji inwestycji drogowej, niezależnie od tego, czy zostało ono nabyte przy realizacji tej samej, czy różnych inwestycji. Okoliczność, że funkcję tę dwukrotnie sprawował G.K., pozwala na przyjęcie, że nabył on doświadczenie przy rozliczeniu dwóch zadań dotyczących realizacji inwestycji drogowej.

W konsekwencji, zdaniem Izby, nie zasługiwał na uznanie zarzut naruszenia art....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy