Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

9 lipca 2018

NR 157 (Listopad 2017)

Jednocześnie z wyborem oferty

0 123

Artykuł 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych określa obowiązki informacyjne zamawiającego związane z najważniejszymi czynnościami w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. 

Artykuł 92 ust. 1:

 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 2. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 4. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 5. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
 6. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
 7. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
 8. unieważnieniu postępowania
  – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wstęp do wyliczenia czynności, o których informuje zamawiający, brzmiał zupełnie inaczej przed 28 lipca 2016 r., czyli przed wejściem w życie ostatniej, dużej nowelizacji Pzp. Mówił on, że zamawiający miał niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomić wykonawców o jej wyborze, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, oraz wykonawcach, którzy zostali wykluczeni. W obecnym stanie prawnym nastąpiła więc istotna zmiana, powodująca nałożenie obowiązku poinformowania o czynnościach opisanych w art. 92 ust. 1 Pzp niezwłocznie po ich dokonaniu, a nie dopiero po wyborze oferty najkorzystniejszej.

Poprawnym zachowaniem będzie jednoczesne dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz wykluczenie wykonawców i odrzucenie ofert.

Potwierdzenie w orzecznictwie

Fakt zmiany podejścia ustawodawcy został już kilkakrotnie potwierdzony przez orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. I tak w wyroku z dnia 8 czerwca 2017 r., sygn. akt: KIO 1040/17, stwierdzono:

(...) ustawodawca odrębnie wypowiada się o wyborze oferty najkorzystniejszej (pkt 1), wykluczeniach (pkt 2), odrzuceniach (pkt 3), zaś w świetle nowelizacji zamawiający nie ma już obowiązku jednoczesnego informowania o tych czynnościach. Zatem znacznie częściej zamawiający będzie odrzucał oferty czy wykluczał wykonawców, zanim wybierze ofertę najkorzystniejszą. Analizując zmianę powyższego przepisu, zwrócić należy uwagę na usunięcie w art. 92 ust. 1 Pzp słowa „jednocześnie”. Przepis ten w dotychczasowym brzmieniu stanowił implementację tzw. dyrektywy odwoławczej i zawierał w sobie skumulowany obowiązek informacyjny mający zapewnić efektywność środków ochrony prawnej (możliwość zaskarżenia wszystkich czynności związanych z badaniem, oceną i wyborem oferty na skutek ujętego tam skumulowanego obowiązku informacyjnego).

W postanowieniu z dnia 9 stycznia 2017 r., sygn. akt: KIO 2478/16, uzasadniono: Nie można nie zauważyć, że po wejściu w życie nowelizacji Prawa zamówień publicznych w dniu 28 lipca 2016 r. zamawiający nie ma już obowiązku jednoczesnego informowania o tych czynnościach. Można więc zakładać, że czynności podejmowane w postępowaniu będą rozłożone w czasie w stopniu znacznie większym niż dotychczas, co doprowadzi do tego, że deprecjonowana kolejnymi nowelizacjami Prawa zamówień publicznych zasada koncentracji środków ochrony prawnej zostanie zupełnie wyrugowana z polskiego systemu odwoławczego. Nowelizacja, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r., sankcjonuje bowiem sekwencyjne, rozłożone w czasie, dokonywanie kolejnych czynności w postępowaniu prze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy