Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

9 lipca 2018

NR 157 (Listopad 2017)

Jednocześnie z wyborem oferty

0 1220

Artykuł 92 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych określa obowiązki informacyjne zamawiającego związane z najważniejszymi czynnościami w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. 

Artykuł 92 ust. 1:

POLECAMY

 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
 2. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
 4. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
 5. wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,
 6. dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,
 7. nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,
 8. unieważnieniu postępowania
  – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wstęp do wyliczenia czynności, o których informuje zamawiający, brzmiał zupełnie inaczej przed 28 lipca 2016 r., czyli przed wejściem w życie ostatniej, dużej nowelizacji Pzp. Mówił on, że zamawiający miał niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomić wykonawców o jej wybo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy