Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

11 lutego 2021

NR 189 (Luty 2021)

Tryb podstawowy bez negocjacji

0 276

W nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 275, tryb podstawowy zastąpił tryb przetargu nieograniczonego w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne.

Wtrybie podstawowym nie ma zastosowania art. 139 Pzp tzw. procedura odwrócona, o której szczegółowo pisaliśmy w „Monitorze Zamówień Publicznych” nr 10 z 2020 r. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie podstawowym, w trzech wariantach:

POLECAMY

  • w wariancie 1 – wybierając najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 n. Pzp) albo
  • w wariancie 2 – może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile zostanie przez niego przewidziana taka możliwość (art. 275 pkt 2 n. Pzp), albo
  • w wariancie 3 – obowiązany jest negocjować treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia (art. 275 pkt 3 n. Pzp).

Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP), przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (art. 276 ust. 1 n. Pzp).

Po zamieszczeniu ogłoszenia zamawiający może bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia znanych sobie wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności mogą świadczyć usługi, dostawy lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia (art. 276 ust. 1 i art. 269 ust. 1 n. Pzp). Dodatkowo będzie mógł udostępnić ogłoszenie o zamówieniu na swojej stronie internetowej lub przekazać ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE) – art. 270 ust. 1–3 n. Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu udostępnione na stronie internetowej zamawiającego lub przekazane do publikacji w DUUE nie może zawierać innych informacji niż informacje zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczone w BZP oraz musi wskazywać datę zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie (art. 270 ust. 4 n. Pzp).

Zamawiający jest również obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP i przechowywać dowód jego zamieszczenia (art. 267 ust. 3 n. Pzp).

Zmiana ogłoszenia

Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (art. 271 n. Pzp), jeżeli zmiana będzie istotna, w szczególności będzie dotyczyć określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania. Zamawiający wówczas przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

Po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia zamawiający niezwłocznie (art. 270 ust. 1–2 n. Pzp) powinien zamieścić ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na swojej stronie internetowej i przekazać ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do publikacji w DUUE – jeżeli publikował ogłoszenie o zamówieniu w ten sposób.

Specyfikacja warunków zamówienia

Zamawiający od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do SWZ (art. 280 ust. 1 pkt 1n. Pzp). Jeżeli zamawiający nie może udostępnić części SWZ albo części opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
– z powodu jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 n. Pzp:

  • odstąpienie od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej lub ochrona poufnego charakteru informacji w nich zawartych;
  • udostępnia je w inny sposób, określony w ogłoszeniu o zamówieniu lub określa w ogłoszeniu o zamówieniu sposób dostępu do tych informacji i wymagania związane z ochroną ich poufnego charakteru (art. 280 ust. 2–3 i 281 ust. 1–2n n. Pzp). Treść obligatoryjną i fakultatywną SWZ określają przepisy art. 281 ust. 1 i 2 n. Pzp.

Wyznaczając termin składania ofert, zamawiający musi uwzględnić złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na jego przygotowanie, z tym że termin ten w przypadku dostaw i usług nie będzie mógł być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, a w przypadku robót budowlanych nie krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP.

W art. 284–286 n. Pzp została uregulowana problematyka wyjaśnień i zmian treści SWZ oraz zebrania wykonawców. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ – zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ musi wpłynąć do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ustawowym terminie, będzie obowiązany przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie będzie miało wpływu na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający będzie obowiązany udostępnić, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł udostępnić części SWZ albo części opisu potrzeb i wymagań na stronie internetowej prowadzonego postępowania – z powodu odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej lub z powodu ochrony poufnego charakteru informacji w nich zawartych – ma obowiązek treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazać wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, którym udostępnił SWZ.

Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. W takim przypadku informację o terminie zebrania oraz informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań, zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiający będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ będzie istotna dla sporządzenia oferty lub będzie wymagać od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, zamawiający będzie obowiązany przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

Zamawiający będzie informował wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ. Informację tę zamawiający również zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. Jeżeli zmiana będzie dotyczyć części SWZ, która nie została udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania, dokonaną zmianę zamawiający będzie przekazywał w inny sposób – wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Składanie i otwarcie ofert

Problematyka składania i otwarcia ofert została uregulowana w art. 218–219 i art. 221–222 n. Pzp. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę.

Zamawiający jest obowiązany zapewnić, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia – nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Jeżeli otwarcie ofert ma następować przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku jego awarii – która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w wyznaczonym terminie – otwarcie będzie następować niezwłocznie po usunięciu awarii, a zamawiający powinien informować o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przed otwarciem ofert zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a niezwłocznie po otwarciu udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Jeżeli zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą (art. 107 ust. 1 n. Pzp).

Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Przedłużenie będzie wymagać złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu na to zgody. W przypadku gdy zamawiający będzie żądać wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie będzie to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 252 i 307 n. Pzp).

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. Jeżeli termin ten upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie wzywał wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku takiej zgody zamawiający będzie zwracać się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Badanie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 n. Pzp

W trybie podstawowym, w wariancie 1, nie stosuje się uprzedniej oceny ofert, o której mowa w art. 139 n. Pzp (tzw. procedury odwróconej), dlatego zamawiający bada oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 n. Pzp (oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), złożone przez wykonawców, którzy złożyli oferty przed upływem terminu do ich składania. Jeżeli którykolwiek z wykonawców nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 n. Pzp, złożone oświadczenie będzie niekompletne lub będzie zawierać błędy, zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 n. Pzp 
 wzywa wykonawcę odpowiednio do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu bez względu na złożenie, uzupełnienie lub poprawienie tego oświadczenia, lub będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania. Jeżeli wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 n. Pzp, w przewidzianym terminie nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 n. Pzp, zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c n. Pzp. Zamawiający może również żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 n. Pzp, jeżeli budzi ono jego wątpliwości.

Badanie i ocena ofert

Po dokonaniu badania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 n. Pzp, zamawiający dokonuje badania, a następnie oceny ofert. Ocenie mogą być poddane tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. Celem badania ofert jest ustalenie, które oferty złożone w terminie nie podlegają odrzuceniu (art. 226 ust. 1 pkt 1 n. Pzp).

Badaniu podlegają także przedmiotowe środki dowodowe. Zgodnie z art. 7 pkt 20 Pzp, ilekroć w ustawie jest mowa o: przedmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złoży niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie – gdy przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ (art. 107 ust. 2 n. Pzp). Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy przedmiotowy środek dowodowy będzie służył potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta będzie podlegać odrzuceniu albo będą zachodzić przesłanki unieważnienia postępowania (art. 107 ust. 3 n. Pzp).

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych (art. 107 ust. 4 n. Pzp), jeżeli będą one stanowić treść oferty. Podstawą wezwania 
do udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych jest art. 223 ust. 1 n. Pzp.

Wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona

Zamawiający może żądać (nie musi) złożenia podmiotowych środków dowodowych (art. 7 pkt 17 n. Pzp), czyli środków służących potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 n. Pzp – jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub SWZ (art. 273 ust. 1 n. Pzp). Wzywa wówczas wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub będzie miał dostęp do tych środków dowodowych (art. 274 ust. 1 n. Pzp). Jeżeli będą zachodzić uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie będą już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (art. 274 ust. 3 n. Pzp). Żądanie złożenia, uzupełnienia lub poprawienia podmiotowych środków dowodowych zostało uregulowane w art. 128 ust. 1 n. Pzp.

Jeżeli wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń lub są one niekompletne, lub zawierają błędy – zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.

Zamawiający może również żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu, jeżeli budzą one jego wątpliwości. Może również bezpośrednio zwrócić się do podmiotu, który będzie w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. Rodzaje podmiotowych środków dowodowych oraz inne dokumenty l...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy