Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

25 czerwca 2018

NR 162 (Kwiecień 2018)

Udostępnianie zasobów

393

W obowiązujących przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych kwestie związane z udostępnianiem zasobów przez podmiot trzeci uregulowano 
w art. 22a. Wprowadzenie tych przepisów do polskiego porządku prawnego stanowiło implementację art. 63 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. 

Zbrzmienia ww. przepisu dyrektywy unijnej wynika, że w odniesieniu do kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 58 ust. 3) oraz kryteriów dotyczących zdolności technicznej i zawodowej (art. 58 ust. 4) wykonawca może w pewnych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolności innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim powiązań. Możliwość polegania na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do kryteriów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (załącznik XII, część II, lit. f dyrektywy) wymaga zrealizowania przez podmioty udostępniające zasób robót lub usług, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. 

POLECAMY

Kluczowe części zamówienia

Utrzymany w obowiązującej ustawie – Prawo zamówień publicznych przepis art. 36a ust. 2 stanowi, że:

Ważne

zamawiający może zastrzec obowiązek wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane oraz części związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 

Przyjmując, że ograniczenie odnoszące się do kluczowych części zamówienia stanowi wyjątek od zasady, a nie regułę, oraz że regulacja nie przyznaje zamawiającemu całkowitej swobody w zakresie wyłączenia powierzenia przez wykonawcę realizacji zamówienia podwykonawcom, trudności nastręcza zdefiniowanie terminu „kluczowa część zamówienia”. 

Ważne!

Zamawiający musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie części może zastrzec jako kluczowe, aby nie narazić się na zarzut ograniczenia dostępu do zamówienia, a tym samym naruszenia zasady uczciwej konkurencji, i kto ma je prawo realizować. 

Ponieważ jednak uchylono dotychczasowy przepis art. 36a ust. 3 Pzp, który stanowił, że zastrzeżenie kluczowych części zamówienia do wykonania przez wykonawcę nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, powstaje pytanie: jaki był cel zaostrzenia przepisów w tym zakresie? Czy podmiot trzeci, udostępniający zasoby, ma prawo i obowiązek wykonania części zamówienia określonej w zamówieniu jako kluczowa?
Do rozważenia pozostaje także, jaki wpływ na rozstrzygnięcie tej kwestii może mieć sposób określania warunków udziału w postępowaniu w zakresie przywołanego doświadczenia. Czy określenie warunków do całości zamówienia lub jego części kluczowej może w praktyce eliminować możliwość skorzystania z podwykonawstwa, jakim jest realizacja zamówienia przez podmiot trzeci udostępniający wymagane doświadczenie. 

Podmiot trzeci

Rozstrzygnięcia wymaga też kwestia obowiązku realizacji całości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia przez podmiot trzeci, w przypadku gdy ten podmiot udostępnia zasób na potwierdzenie określonego przez zamawiającego warunku w zakresie doświadczenia. 
Zamawiający musi zdecydować, czy słuszne jest określenie, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakresu prac, jakie muszą być wykonane przez podmiot trzeci udostępniający zasób, a także wskazanie, że zadeklarowany przez podmiot trzeci okres udziału w realizacji robót nie może stać w sprzeczności ze wskazanym rodzajem prac i terminem ich realizacji. 
W jakich okolicznościach zamawiający może i powinien wykazać w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy