Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

25 czerwca 2018

NR 162 (Kwiecień 2018)

Udostępnianie zasobów

0 97

W obowiązujących przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych kwestie związane z udostępnianiem zasobów przez podmiot trzeci uregulowano 
w art. 22a. Wprowadzenie tych przepisów do polskiego porządku prawnego stanowiło implementację art. 63 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. 

Zbrzmienia ww. przepisu dyrektywy unijnej wynika, że w odniesieniu do kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 58 ust. 3) oraz kryteriów dotyczących zdolności technicznej i zawodowej (art. 58 ust. 4) wykonawca może w pewnych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolności innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim powiązań. Możliwość polegania na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do kryteriów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (załącznik XII, część II, lit. f dyrektywy) wymaga zrealizowania przez podmioty udostępniające zasób robót lub usług, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne. 

Kluczowe części zamówienia

Utrzymany w obowiązującej ustawie – Prawo zamówień publicznych przepis art. 36a ust. 2 stanowi, że:

Ważne

zamawiający może zastrzec obowiązek wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane oraz części związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 

Przyjmując, że ograniczenie odnoszące się do kluczowych części zamówienia stanowi wyjątek od zasady, a nie regułę, oraz że regulacja nie przyznaje zamawiającemu całkowitej swobody w zakresie wyłączenia powierzenia przez wykonawcę realizacji zamówienia podwykonawcom, trudności nastręcza zdefiniowanie terminu „kluczowa część zamówienia”. 

Ważne!

Zamawiający musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie części może zastrzec jako kluczowe, aby nie narazić się na zarzut ograniczenia dostępu do zamówienia, a tym samym naruszenia zasady uczciwej konkurencji, i kto ma je prawo realizować. 

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy