Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Sobolewska Małgorzata

Udostępnianie zasobów

Z brzmienia ww. przepisu dyrektywy unijnej wynika, że w odniesieniu do kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 58 ust. 3) oraz kryteriów dotyczących zdolności technicznej i zawodowej (art. 58 ust. 4) wykonawca może w pewnych przypadkach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolności innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim powiązań. Możliwość polegania na zdolnościach innych podmiotów w odniesieniu do kryteriów dotyczących wykształcenia i kwalifikacji zawodowych (załącznik XII, część II, lit. f dyrektywy) wymaga zrealizowania przez podmioty udostępniające zasób robót lub usług, odnośnie do których takie zdolności są niezbędne.

Kluczowe części zamówienia

Utrzymany w obowiązującej ustawie – Prawo zamówień publicznych przepis art. 36a ust. 2 stanowi, że:

Ważne!

zamawiający może zastrzec ...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 81% treści