Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

30 października 2018

NR 167 (Październik 2018)

Udział podmiotu trzeciego

538

Przepis art. 22a ust. 4 Pzp wymaga od podmiotów udostępniających swoje zasoby w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia udziału w realizacji robót lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W praktyce oznacza to, że podmioty te muszą brać udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy. 

Powstaje więc wątpliwość, czy udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia bezwzględnie powinien polegać na wykonaniu części usług lub robót budowlanych – jak wskazuje treść przepisu – czy też może przybrać inną formę, taką jak np. doradztwo czy konsultacje?

Dysponowanie zasobami 

Artykuł 22a Pzp przewiduje, że w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności poprzez przedstawienie zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia1

Ważne!

Wykorzystanie zasobów musi być jednoznaczne i nie może być domysłem lub domniemaniem. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, a nie tylko uprawdopodobnienia, że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W orzecznictwie wskazuje się, że: realność udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego winna być wykazana z taką samą dozą pewności, jak doświadczenia własne wykonawcy.

 

Należy zatem uznać, że musi to być zobowiązanie do realnego przekazania, połączonego z określoną formą zaangażowania w wykonanie zamówienia, forma ta winna zostać określona już w treści tego zobowiązania, a wykonawca winien być w stanie wykazać, że udostępnienie zasobów w tej formie rzeczywiście będzie możliwe. W przeciwnym wypadku poleganie na zasobach innego podmiotu mogłoby prowadzić do fikcji służącej jedynie formalnemu wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu2.

W tym celu wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, które zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający, powinno obejmować minimalnie następujący zakres informacji: 

  • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Przekazanie potencjału musi mieć charakter faktyczny, pozwalający na realne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w toku realizacji zamówienia. Wobec tego złożenie ogólnego oświadczenia, bez wykazania, w jaki sposób udostępnienie wiedzy i doświadczenia nastąpi, będzie niewystarczające do stwierdzenia, że wykonawca wykazał spełnienie warunków zamówienia.

Forma udziału podmiotu trzeciego 

Przeanalizowania wymaga okoliczność, czy wskazanie w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, że udział tego podmiotu w realizacji zamówienia będzie sprowadzał się do udzielenia konsultacji, czy też świadczenie usług doradztwa prawnego, jest właściwe z punktu widzenia Pzp, a także czy takie udostępnienie ma charakter realny. Wymaga bowiem potwierdzenia, zgodnie  z art. 24a ust. 4 Pzp, że dysponowanie wiedzą i doświadczeniem podmiotów trzecich jest możliwe, o ile podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, co może wskazywać, że intencją ustawodawcy było ustanowienie obowiązku wykonania przez podmioty trzecie zamówienia w części (lub całości).  Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 9 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 2245/17, wyraziła pogląd, zgodnie z którym: użyte w art. 22a ust. 4 Pzp sformułowanie „podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi” jest pojęciem węższym od udziału tych podmiotów w realizacji zamówienia. Udział w realizacji zamówienia może przybrać rozmaite formy zaangażowania podmiotu trzeciego, może realizować się w postaci doradztwa, konsultacji, nadzoru, uczestniczenia przy wykonywaniu określonych czynności itp. Natomiast wymóg zrealizowania części zamówienia, z którymi wiąże się udostępniany zasób, należy rozumieć jako obowiązek faktycznego zrealizowania części zamówienia w charakterze podwykonawcy lub wspólnie z wykonawcą.

Podobne stanowisko zostało wyrażone w wyroku w sprawie o sygn. akt: KIO 2390/17: Obecnie obowiązująca regulacja (art. 22a ust. 4 Pzp) oznacza, że ustawodawca przesądził, iż realne udostępnienie zasobów w przypadku ww. warunków może polegać wyłącznie na wykonaniu przez podmiot udostępniający usług lub robót budowlanych, do których takie zdolności są wymagane. Innymi słowy, oparcie się przez wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego należy odczytywać przez pryzmat reguły, że podmiot taki będzie wykonywał usługę (lub robotę budowlaną) w jakiejś choćby części.

Analogiczne stanowisko Izba przyjęła również na kanwie sprawy o sygn. akt: KIO 211/2018: Udział w realizacji zamówienia poprzez doradztwo i konsultacje nie jest wystarczający do uznania spełnienia przesłanki, o której mowa w art. 22a ust. 4 Pzp – inny podmiot ma bowiem wziąć udział w realizacji zamówienia, a jest zobowiązany zrealizować zamówienie w zakresie, w jakim udostępnił własne zasoby. Realne udostępnienie zasobów może polegać wyłącznie na wykonaniu przez podmiot udostępniający, usług lub robót budowlanych, do których takie zdolności są wymagane.

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy