Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

30 października 2018

NR 167 (Październik 2018)

Udział podmiotu trzeciego

0 148

Przepis art. 22a ust. 4 Pzp wymaga od podmiotów udostępniających swoje zasoby w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia udziału w realizacji robót lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
W praktyce oznacza to, że podmioty te muszą brać udział w realizacji zamówienia jako podwykonawcy. 

Powstaje więc wątpliwość, czy udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia bezwzględnie powinien polegać na wykonaniu części usług lub robót budowlanych – jak wskazuje treść przepisu – czy też może przybrać inną formę, taką jak np. doradztwo czy konsultacje?

Dysponowanie zasobami 

Artykuł 22a Pzp przewiduje, że w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności poprzez przedstawienie zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia1

Ważne!

Wykorzystanie zasobów musi być jednoznaczne i nie może być domysłem lub domniemaniem. Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, a nie tylko uprawdopodobnienia, że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W orzecznictwie wskazuje się, że: realność udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego winna być wykazana z taką samą dozą pewności, jak doświadczenia własne wykonawcy.

 

Należy zatem uznać, że musi to być zobowiązanie do realnego przekazania, połączonego z określoną formą zaangażowania w wykonanie zamówienia, forma ta winna zostać określona już w treści tego zobowiązania, a wykonawca winien być w stanie wykazać, że udostępnienie zasobów w tej formie rzeczywiście będzie możliwe. W przeciwnym wypadku poleganie na zasobach innego podmiotu mogłoby prowadzić do fikcji służącej jedynie formalnemu wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu2.

W tym celu wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą pisemne zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego, które zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający, powinno obejmować minimalnie następujący zakres informacji: 

  • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Przekazanie potencjału musi mieć charakter faktyczny, pozwalający na realne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia w toku realizacji zamówienia. Wobec tego złożenie ogólnego oświadczenia, bez wykazania, w jaki sposób udostępnienie wiedzy i doświadczenia nastąpi, będzie niewystarczające do stwierdzenia, że wykonawca wykazał spełnienie warunków zamówienia.

Forma udziału podmiotu trzeciego 

Przeanalizowania wymaga okoliczność, czy wskazanie w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, że udział tego podmiotu w realizacji zamówienia będzie sprowadzał się do udzielenia konsultacji, czy też świadczenie usług doradztwa prawnego, jest właściwe z punktu widzenia Pzp, a także czy takie udostępnienie ma charakter realny. Wymaga bowiem potwierdzenia, zgodnie  z art....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy