Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

17 sierpnia 2018

NR 153 (Czerwiec 2017)

Udostępnianie dokumentacji

0 90

Zamawiający ma prawo udostępniać wykonawcom taki zakres dokumentacji projektowej, jaki jest niezbędny do należytego wykonania zamówienia. Może dowolnie określać miejsce składowania materiałów, a wykonawca, dysponując dokładną listą takich miejsc, ma możliwość dokonania kalkulacji ceny ofertowej – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 21 lipca 2016 r., sygn. akt: KIO 1121/16, zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą „polepszenie jakości usług przewozowych”.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym jej części w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w umowie, które zostały wskazane w części wstępnej oraz w uzasadnieniu odwołania. Zarzucił też nieprawidłowości w ukształtowaniu warunków umowy – w sposób sprzeczny z właściwością wzajemnego stosunku zobowiązaniowego – powodujące rażącą nierównowagę stron postępowania oraz naruszające zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji – w związku z przerzuceniem na wykonawcę ryzyk związanych m.in. z niedokładnym opisem przedmiotu zamówienia (obowiązek oszacowania wartości robót i kosztów prac nieobjętych przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią umowy oraz PFU) i uzależnieniem zakresu prac od czynności, które wykonawca może wykonać dopiero po zawarciu umowy lub na które nie ma wpływu.

W ocenie odwołującego zamawiający określił niemożliwy do dochowania termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj. maksimum 11 miesięcy przy ewentualnej konieczności uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowej, przede wszystkim dla linii nr 32 przedłużającej termin realizacji robót o ok. 10–12 miesięcy. Odwołujący zarzucił zamawiającemu określenie terminu wykonania przedmiotu umowy w sposób nieuwzględniający terminów koniecznych do uzyskania tzw. decyzji środowiskowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pozwolenie na budowę

Zamawiający wskazał, że według jego wiedzy zakres robót stanowiących przedmiot niniejszego postępowania odnosi się do remontu i rewitalizacji. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane:

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1) remoncie obiektów budowlanych, (...) 12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych.

Ważne!

Wydania pozwolenia na budowę nie wymagają również roboty budowlane obejmujące swoim zakresem rewitalizację linii kolejowych. Rewitalizacja – w przeciwieństwie do modernizacji, która zakłada poprawę parametrów linii kolejowej i zwiększanie dopuszczalnej szybkości pociągów – jest odtworzeniem pierwotnego stanu linii kolejowej.

Zamawiający wskazał również, że wedle jego wiedzy zakres prac będący przedmiotem umowy nie wymaga wydania tzw. decyzji środowiskowej. Tym samym w ocenie zamawiającego wskazane w odwołaniu wątpliwości związane z okolicznością wydłużenia czasu koniecznego na realizację umowy w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowej są nieuzasadnione.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści SIWZ (oraz odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu). Skoro ani decyzja o pozwoleniu na budowę, ani decyzja środowiskowa nie są potrzebne, to nie jest konieczna zmiana terminu realizacji zamówienia w celu uzyskania tych decyzji.

Modyfikacja SIWZ

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie, przewidując możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Nieuzasadnione jest – w ocenie Izby – domaganie się przez odwołującego pokrycia przez zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z tymi decyzjami, a żądanie takie odwołujący sformułował w trakcie rozprawy. Po pierwsze, stanowi ono niedopuszczalne rozszerzenie zarzutów zawartych w odwołaniu. Po drugie, jeżeli w ocenie odwołującego uzyskanie opisanych przez niego decyzji administracyjnych lub innych wymaganych przepisami prawa jest konieczne, to ewentualne koszty związane z ich uzyskaniem (ryzyko ich powstania) odwołujący może uwzględnić w zaoferowanej przez siebie cenie.

Ważne!

Odwołujący zarzucił zamawiającemu nieprecyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia dla obiektów inżynieryjnych – w kontekście wymagań eksploatacyjnych i sposobu opisu robót przez zamawiającego. Wskazał, że szczegółowy zakres robót pod kątem osiągnięcia parametrów eksploatacyjnych linii musi docelowo określić wy...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy