Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

17 sierpnia 2018

NR 153 (Czerwiec 2017)

Udostępnianie dokumentacji

295

Zamawiający ma prawo udostępniać wykonawcom taki zakres dokumentacji projektowej, jaki jest niezbędny do należytego wykonania zamówienia. Może dowolnie określać miejsce składowania materiałów, a wykonawca, dysponując dokładną listą takich miejsc, ma możliwość dokonania kalkulacji ceny ofertowej – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

W sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 21 lipca 2016 r., sygn. akt: KIO 1121/16, zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą „polepszenie jakości usług przewozowych”.

Odwołujący zarzucił zamawiającemu nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym jej części w programie funkcjonalno-użytkowym oraz w umowie, które zostały wskazane w części wstępnej oraz w uzasadnieniu odwołania. Zarzucił też nieprawidłowości w ukształtowaniu warunków umowy – w sposób sprzeczny z właściwością wzajemnego stosunku zobowiązaniowego – powodujące rażącą nierównowagę stron postępowania oraz naruszające zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji – w związku z przerzuceniem na wykonawcę ryzyk związanych m.in. z niedokładnym opisem przedmiotu zamówienia (obowiązek oszacowania wartości robót i kosztów prac nieobjętych przedmiotem zamówienia zgodnie z treścią umowy oraz PFU) i uzależnieniem zakresu prac od czynności, które wykonawca może wykonać dopiero po zawarciu umowy lub na które nie ma wpływu.

W ocenie odwołującego zamawiający określił niemożliwy do dochowania termin realizacji przedmiotu zamówienia, tj. maksimum 11 miesięcy przy ewentualnej konieczności uzyskania przez wykonawcę decyzji środowiskowej, przede wszystkim dla linii nr 32 przedłużającej termin realizacji robót o ok. 10–12 miesięcy. Odwołujący zarzucił zamawiającemu określenie terminu wykonania przedmiotu umowy w sposób nieuwzględniający terminów koniecznych do uzyskania tzw. decyzji środowiskowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pozwolenie na budowę

Zamawiający wskazał, że według jego wiedzy zakres robót stanowiących przedmiot niniejszego postępowania odnosi się do remontu i rewitalizacji. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane:

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: 1) remoncie obiektów budowlanych, (...) 12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych.

Ważne!

Wydania pozwolenia na budowę nie wymagają również roboty budowlane obejmujące swoim zakresem rewitalizację linii kolejowych. Rewitalizacja – w przeciwieństwie do modernizacji, która zakłada poprawę parametrów linii kolejowej i zwiększanie dopuszczalnej szybkości pociągów – jest odtworzeniem pierwotnego stanu linii kolejowej.

Zamawiający wskazał również, że wedle jego wiedzy zakres prac będący przedmiotem umowy nie wymaga wydania tzw. decyzji środowiskowej. Tym samym w ocenie zamawiającego wskazane w odwołaniu wątpliwości związane z okolicznością wydłużenia czasu koniecznego na realizację umowy w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowej są nieuzasadnione.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści SIWZ (oraz odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu). Skoro ani decyzja o pozwoleniu na budowę, ani decyzja środowiskowa nie są potrzebne, to nie jest konieczna zmiana terminu realizacji zamówienia w celu uzyskania tych decyzji.

Modyfikacja SIWZ

Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie, przewidując możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Nieuzasadnione jest – w ocenie Izby – domaganie się przez odwołującego pokrycia przez zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z tymi decyzjami, a żądanie takie odwołujący sformułował w trakcie rozprawy. Po pierwsze, stanowi ono niedopuszczalne rozszerzenie zarzutów zawartych w odwołaniu. Po drugie, jeżeli w ocenie odwołującego uzyskanie opisanych przez niego decyzji administracyjnych lub innych wymaganych przepisami prawa jest konieczne, to ewentualne koszty związane z ich uzyskaniem (ryzyko ich powstania) odwołujący może uwzględnić w zaoferowanej przez siebie cenie.

Ważne!

Odwołujący zarzucił zamawiającemu nieprecyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia dla obiektów inżynieryjnych – w kontekście wymagań eksploatacyjnych i sposobu opisu robót przez zamawiającego. Wskazał, że szczegółowy zakres robót pod kątem osiągnięcia parametrów eksploatacyjnych linii musi docelowo określić wykonawca, przy czym uszczegółowienie tego zakresu robót bez wykonania badań wytrzymałościowych i późniejszych obliczeń jest niemożliwe.

Powyższe prowadzi do wniosku, że zakres robót składających się na przedmiot zamówienia nie został przez zamawiającego doprecyzowany, a wykonawca nie dysponuje wystarczającymi danymi, by dokonać kalkulacji ceny ofertowej, co może prowadzić do nieporównywalności złożonych ofert.

Niejednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia wprowadza niejednoznaczność do kalkulacji ofert poszczególnych wykonawców, z jednoczesnym przerzucaniem wszystkich ryzyk na wykonawców, bez możliwości zmiany kwoty kontraktowej oraz czasu na ukończenie. Odwołujący wniósł o udostępnienie wykonawcom, jako wiążących, wyników szczegółowych badań obiektów inżynieryjnych objętych zamówieniem wraz z jednoznacznym i wyczerpującym opisaniem, które z tych obiektów inżynieryjnych i w jakim zakresie należy poddać naprawie, co jednocześnie wiązać winno się z wykreśleniem pkt 4.5.1 PFU oraz wskazaniem, że w przypadku gdy zakres robót koniecznych do wykonania w celu osiągnięcia parametrów oczekiwanych przez zamawiającego, ustalony po przeprowadzeniu przez wykonawcę stosownych badań, będzie większy niż wskazany przez zamawiającego, wynagrodzenie wykonawcy oraz czas na ukończenie ulegną odpowiedniej zmianie.

Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ. Poinformował, że do dokumentacji postępowania zostały dodane karty ewidencyjne wszystkich obiektów inżynieryjnych objętych zakresem prac. W kartach ewidencyjnych określone zostały dane techniczne, w tym m.in. dane odnoszące się do kategorii obiektów. Podczas rozprawy odwołujący oświadczył, że cofa podniesiony zarzut. Wniósł o nakazanie zamawiającemu modyfikacji treści programu funkcjonalno-użytkowego poprzez udostępnienie wymienionych dokumentów na etapie postępowania.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wyjaśnił, że w żadnej mierze jego intencją nie było nieudostępnienie wykonawcom dokumentów. Z uwagi jednak na ograniczenia związane z faktem, że dokumenty te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i podlegają udostępnieniu zgodnie ze stosowanymi u zamawiającego zakładowymi politykami bezpieczeństwa, jak również z faktem, że dokumentacja powyższa występuje w niestandardowych formatach o znacznej wielkości uniemożliwiających jej kopiowanie, a także – w części – z uwagi na stan dokumentów, które dotyczą obiektów budowanych kilkadziesiąt lat temu, fizycznie nie nadaje się do skopiowania z uwagi na zły stan dokumentów (groźba ich uszkodzenia), jak również na złą jakość skanu (brak czytelności). Tym samym zamawiający gwarantuje wszystkim wykonawcom na równych zasadach dostęp do dokumentacji w siedzibie Zakładu Linii Kolejowych.

Izba podzieliła stanowisko, zgodnie z którym okoliczność, że wykonawcy mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą obiektów budo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy