Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

17 sierpnia 2018

NR 153 (Czerwiec 2017)

Właściwe dokumenty

0 146

Publikując ogłoszenie o zamówieniu na formularzu nieobowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, zamawiający naruszył art. 11 ust. 7 Pzp, w związku z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1986 – wykazała kontrola dokonana przez Prezesa UZP. Kontrola uprzednia bywa niezastąpiona w wychwytywaniu błahych z pozoru uchybień proceduralnych, które ostatecznie mogą zdecydować o wyniku postępowania. Niektóre jej wyniki analizowane są na stronach internetowych UZP.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poddał kontroli uprzedniej zamówienie na roboty budowlane prowadzone w ramach modernizacji jazów odrzańskich na terenie województwa opolskiego, obejmujące przebudowę jazów sektorowych w miejscowościach J, W i Z. Zamawiający – zarząd gospodarki wodnej – wszczął we wrześniu 2016 r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia ponad 33 mln euro.

Z treści ogłoszenia o zamówieniu, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia m.in. dokumentów takich, jak zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, wskazanych według rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Jednocześnie zamawiający w odpowiedniej sekcji ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wskazał, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp. Ponadto przewidział on także fakultatywną przesłankę wykluczenia wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

Ważne!

Zamawiający nie przewidział natomiast fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym może on wykluczyć z postępowania wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zamawiający jest w stanie wykazać to za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami bądź zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Niezbędne oświadczenia

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia m.in. dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2 i 3 przywołanego wyżej rozporządzenia. Warto dodać, że zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

  • spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji;
  • spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego;
  • brak podstaw wykluczenia.

Należy zauważyć, że zaświadczeń, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia, zamawiający może żądać jedynie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Oznacza to, że żądanie wymienionych dokumentów jest niezbędne jedynie w sytuacji, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie wskazanego przepisu w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. W kontrolowanym postępowaniu taka fakultatywna przesłanka wykluczenia wykonawcy nie została przewidziana.

Żądanie wymienionych dokumentów jest niezbędne jedynie w sytuacji, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie wskazanego przepisu w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. 

Zgodnie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy