Dołącz do czytelników
Brak wyników

Kontrola Prezesa UZP

17 sierpnia 2018

NR 153 (Czerwiec 2017)

Właściwe dokumenty

281

Publikując ogłoszenie o zamówieniu na formularzu nieobowiązującym w dniu wszczęcia postępowania, zamawiający naruszył art. 11 ust. 7 Pzp, w związku z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/1986 – wykazała kontrola dokonana przez Prezesa UZP. Kontrola uprzednia bywa niezastąpiona w wychwytywaniu błahych z pozoru uchybień proceduralnych, które ostatecznie mogą zdecydować o wyniku postępowania. Niektóre jej wyniki analizowane są na stronach internetowych UZP.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poddał kontroli uprzedniej zamówienie na roboty budowlane prowadzone w ramach modernizacji jazów odrzańskich na terenie województwa opolskiego, obejmujące przebudowę jazów sektorowych w miejscowościach J, W i Z. Zamawiający – zarząd gospodarki wodnej – wszczął we wrześniu 2016 r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia ponad 33 mln euro.

Z treści ogłoszenia o zamówieniu, a także specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynika, że zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia m.in. dokumentów takich, jak zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, wskazanych według rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

Jednocześnie zamawiający w odpowiedniej sekcji ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wskazał, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy wykonawcę, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp. Ponadto przewidział on także fakultatywną przesłankę wykluczenia wskazaną w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. 

Ważne!

Zamawiający nie przewidział natomiast fakultatywnej przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym może on wykluczyć z postępowania wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zamawiający jest w stanie wykazać to za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne bądź zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami bądź zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

Niezbędne oświadczenia

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wezwał wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia m.in. dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2 i 3 przywołanego wyżej rozporządzenia. Warto dodać, że zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:

  • spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji;
  • spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego;
  • brak podstaw wykluczenia.

Należy zauważyć, że zaświadczeń, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3 rozporządzenia, zamawiający może żądać jedynie na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Oznacza to, że żądanie wymienionych dokumentów jest niezbędne jedynie w sytuacji, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie wskazanego przepisu w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. W kontrolowanym postępowaniu taka fakultatywna przesłanka wykluczenia wykonawcy nie została przewidziana.

Żądanie wymienionych dokumentów jest niezbędne jedynie w sytuacji, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy na podstawie wskazanego przepisu w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 lub przekracza je, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Ważne!

Ze względu na to, iż wymagane przez zamawiającego zaświadczenia urzędu skarbowego oraz właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS nie są dokumentami potwierdzającym niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, postawiony przez zamawiającego wymóg przedłożenia tych dokumentów stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 Pzp. Żądanie złożenia ich przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, stanowi jednocześnie naruszenie art. 26 ust. 1 Pzp. Powyższe naruszenia nie miały jednak wpływu na wynik postępowania. 

Wybór żądanych dokumentów 

Według ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 Pzp żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert (tj. dokumentu określonego w § 5 pkt 1 wskazanego wyżej rozporządzenia). Ani w ogłoszeniu, ani w SIWZ zamawiający nie zawarł natomiast żądania dokumentów dotyczących przesłanek wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 14, 21 Pzp, w okolicznościach, o których mowa w § 8 ust. 1 tego rozporządzenia. 

Zgodnie z tym przepisem wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie podanym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6. Jeżeli w kraju, w którym znajduje się miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy