Ogłoszenie w publikatorze unijnym

Kontrola Prezesa UZP

Przedmiotem kontroli uprzedniej o sygn. akt: KU/109/17/DKZP było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie sektorowe na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości L. Środki na ten cel pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w latach 2014–2020.

Po przeprowadzeniu kontroli – na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 169 ust. 1 i 2 pkt 1 Pzp – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zarzucił zamawiającemu naruszenie:

POLECAMY

  1. art. 11 ust. 7d Pzp – przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo przed upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej;
  2. art. 26 ust. 1 Pzp – przez wezwanie wykonawcy D do uzupełnienia oświadczenia, które wykonawca przedłożył samodzielnie, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp;
  3. art. 11 ust. 7 Pzp w związku z przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986 – przez sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu na wzorze załącznika nr II do tego rozporządzenia, podczas gdy przedmiotowe zamówienie należy do kategorii zamówień sektorowych i do jego ogłoszenia obowiązuje wzór według załącznika nr V;
  4. art. 133 ust. 4 Pzp – przez niezastosowanie zawartego w nim wyłączenia w zakresie przesłanek wykluczenia.

Uzasadnienie zarzutów

Jak wynika z dokumentacji kontrolowanego postępowania, ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w formie elektronicznej Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE pod numerem 2017/S 136-278342 w dniu 19 lipca 2017 r. Zostało też zamieszczone na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego – od 14 lipca 2017 r.

Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 7d Pzp zamieszczenie ogłoszeń w sposób określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c, nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejski...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy