Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

11 marca 2019

NR 172 (Marzec 2019)

Dokumenty w procedurach podprogowych

0 721

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to specyficzna forma dokonywania zakupów w sektorze finansów publicznych. Zasady i tryb postępowania w ww. zakresie określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz akty wykonawcze do ustawy.

Liczne zmiany prawne związane m.in. z wdrożeniem nowych dyrektyw wprowadziły do systemu zamówień publicznych modyfikację zasad dokumentowania i wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Brak właściwego wykazania spełniania postawionych warunków udziału może prowadzić do dyskwalifikacji wykonawcy na początkowym etapie postępowania i tym samym całkowicie pozbawić go możliwości ubiegania się o zamówienie.

POLECAMY

Wykaz oświadczeń i dokumentów

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu spełniania przesłanek wskazanych odpowiednio w art. 24 ust. 1 i 5 Pzp. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę dokonywane jest na podstawie oświadczeń oraz dokumentów wymaganych przez zamawiającego. Zakres niezbędnych dokumentów wymaganych od wykonawcy wskazany jest w zależności od trybu, w którym prowadzane jest postępowanie, w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. 

Nowelizacja Pzp wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) przyniosła istotne zmiany w zakresie zasad żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Sposób postępowania uzależniony jest od rodzaju procedury i wartości zamówienia: procedura krajowa (biuletynowa), procedura unijna oraz tzw. procedura odwrócona możliwa do zastosowania w obu ww. procesach. 

Zakres dokumentów, jakich zamawiający może żądać, określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1126), zmienione rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U., poz. 1993).

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 22 ust. 1b Pzp warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:

  • kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
  • sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
  • zdolności technicznej lub zawodowej.
     

Tabela 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

Lp.1 Zakres warunku Dokument
1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów
1) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany 
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) w przypadku zamówienia na usługi – dokument potwierdzający status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia nabywanej przez zamawiającego usługi w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
2. sytuacja 
ekonomiczna 
lub finansowa
1) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających np. obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
2) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
4) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego
– jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji
3. zdolności 
techniczne 
lub zawodowe
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
4) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opis zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
5) wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;
6) wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, a także środków kontroli jakości, z których będą korzystać – w przypadku gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu;
8) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
9) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy;
10) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

Szczegółowy zakres warunków oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe, w tym dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału, zamawiający podaje w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. Warunki powinny zostać określone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 
W postępowaniach krajowych do progów określonych zgodnie z art. 11 ust. 8 Pzp podstawowym dokumentem, jaki wykonawcy składają, jest oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. Przedmiotowe oświadczenie jest składane wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i winno być aktualne na dzień jego złożenia (art. 25a ust. 1 Pzp). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie okoliczności, których ono dotyczy. Dokumenty potwierdzające ich spełnianie przedstawia tabela 1.

Ważne

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. Oprócz podania informacji o innych podmiotach, na zasoby których się wykonawca powołuje, do oferty winien załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 


Katalog ww. dokumentów jest katalogiem zamkniętym w każdej z ww. grup. W zależności od tego, jakie warunki zamawiający postawi, będzie mógł wskazać, jakich dokumentów będzie żądał od wykonawcy, który zostanie oceniony najwyżej. 
Zakres dokumentów, jakie będą wymagane od wykonawcy, który zostanie oceniony najwyżej, powinien być jednoznacznie określony w dokumentacji postępowania, tj. odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 
Zakres ten określa art. 25 ust. 1 Pzp, który ma na celu ograniczenie żądań zamawiającego odnośnie do oświadczeń i dokumentów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia postępowania.
Żądanie takie zamawiający musi wyrazić w określonych granicach, co potwierdza poniższy wyrok: (…) zgodnie z art. 25 ust. 1 Pzp każdy żądany dokument zamawiający jest zobowiązany odnieść do określonego w specyfikacji wymagania, w przeciwnym wypadku naraża się na zarzut żądania dokumentów z przekroczeniem upoważnienia wyznaczonego powołanym przepisem (wyrok KIO nr 511/15, z dnia 26 marca 2015 r., uchwała KIO nr KIO/KU 20/17 z dnia 26 maja 2017 r.). Każde żądanie, które wykraczałoby ponad „niezbędność” przeprowadzenia postępowania, należy zatem uznać za nadmierne, co prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców oraz zasady proporcjonalności.

Lp. 1 Przesłanki wykluczenia 
– obligatoryjne
Dokument
1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp rozporządzenie w sprawie dokumentów (…) nie przewiduje konkretnego dokumentu w tym zakresie
2. art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 Pzp
3. art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp
4. art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należnośc
5. art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp     rozporządzenie w sprawie dokumentów (…) nie przewiduje konkretnego dokumentu w tym zakresie
6. art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp
 
7. art. 24 ust. 1 pkt 18 Pzp
 
8. art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp
9. art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp
 
10. art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp
11. art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
12. art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składane w trybie art. 24 ust. 11 Pzp, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
  Przesłanki wykluczenia – fakultatywne dokument
13 art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
 
14. art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp
 
rozporządzenie w sprawie dokumentów (…) nie przewiduje konkretnego dokumentu w tym zakresie
15. art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp
16. art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp
17. art. 24 ust. 5 pkt 5 Pzp

informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp
 

18. art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp
19. art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 7 Pzp
20. art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)

 

Zakres dokumentów, jakich zamawiający będzie żądał do danego postępowania, uzależniony jest m.in. od warunków, jakie określi w dokumentacji postępowania. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (odpowiedź na jedno z pytań dotyczących nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r.: Czy w postępowaniu prowadzonym poniżej progów UE, jeżeli zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, musi żądać oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp?) w sytuacji gdy zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie warunków udziału w postępowaniu,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy