Dział: Kontrola Prezesa UZP

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dopuszczalność zmiany umowy

W art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) wprowadzono przesłanki dopuszczalności zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego1.

Czytaj więcej

Bez adresu strony internetowej

ZAMÓWIENIE DOTYCZYŁO DOSTAWY O WARTOŚCI 158 905 469,06 ZŁ (TJ. 36 854 481,77 EURO). ZAMAWIAJĄCY PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Czytaj więcej

Procedura uzupełniania dokumentów

Wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ujawniły liczne przypadki naruszeń art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wprowadzonego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020)1.

Czytaj więcej

Poleganie na podmiotach trzecich – z błędami

Przepis zawarty w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zezwala wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie zamówienia publicznego, by mógł polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Kontrole postępowań prowadzone przez Prezesa UZP wykazują liczne błędy przy stosowaniu tej możliwości, popełniane zarówno podczas przygotowywania treści SIWZ, jak też na etapie badania i oceny ofert. Analizy przykładów postępowań zawierających takie błędy przytoczono w Informatorze UZP nr 3/2019.

Czytaj więcej

Odpady w formule in-house

Z analiz funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce wynika, że udziela się coraz więcej zamówień w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp, w tzw. systemie in-house. Z kolei kontrola prowadzona przez Prezesa UZP wskazuje na liczne naruszenia w ramach tych procedur. Przykłady takich naruszeń cytujemy m.in. za „Informatorem UZP nr 2/2019”.

Czytaj więcej

Oferta niezgodna z SIWZ

Artykuł 89 ust. 1 pkt 2 Pzp (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) określa jedną z istotniejszych przesłanek odrzucenia oferty wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne, stanowi mianowicie, że zamawiający jest zobligowany do odrzucenia oferty, której treść jest niezgodna z zapisami SIWZ. Wszelkie odstępstwa od tej zasady traktowane są jako naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej

Spóźniona zmiana umowy

W wyniku oznaczonej symbolem KND/23/18/DKZP kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Prezesa UZP na podstawie art. 161 ust. 1 w zw. z art. 165 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania, w procedurach zamówienia na przebudowę drogi stwierdzono m.in. naruszenie przepisów związanych ze zmianą umowy.

Czytaj więcej

Obowiązek wobec kodeksu pracy

Obowiązki zamawiającego związane z treścią SIWZ, w przypadku gdy realizacja zamówienia na roboty budowlane lub usługi obejmuje czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy, nie zawsze realizowane są zgodnie z prawidłowo zinterpretowanymi przepisami. Wskazują na to kontrole prowadzone przez Prezesa UZP.

Czytaj więcej

Między SIWZ a ogłoszeniem

Przedmiotem kontroli uprzedniej Prezesa UZP oznaczonej KU/87/18/DKZP było postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację sieci drogowej i kolejowej przez Zarząd Morskiego Portu G. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp, z wykorzystaniem środków instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Czytaj więcej

Uwaga na wadium

Przedmiotem kontroli uprzedniej sygnowanej UZP/DKZP/KU/11/17 było postępowanie prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji – Region Śląski, dotyczące prac na liniach kolejowych w rejonie Kędzierzyna-Koźla i Opola. 

Czytaj więcej

Skuteczne zastrzeżenie

Przedmiotem kontroli uprzedniej przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, sygnowanej KU/154/18/DKZP, było postępowanie na roboty związane z budową magistrali wodociągowej, prowadzone przez miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w trybie przetargu nieograniczonego według procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp.

Czytaj więcej

Zasadzki sektorowe

Prezes UZP przeprowadził kontrolę uprzednią, oznaczoną KU/43/18/DKZP, a odnoszącą się do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego przez WK w sprawie modernizacji gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków, a konkretnie jej zaprojektowania, wykonania i utrzymania. Zastosowano tryb przetargu nieograniczonego (procedura, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Pzp). Rodzaj procedury: zamówienie sektorowe. Środki unijne pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.

Czytaj więcej