Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Wszczęcie postępowania

0 163

Ustalenie momentu wszczęcia postępowania ma bezpośredni wpływ na realizację obowiązków zamawiającego i wykonawców w postępowaniu, których naruszenie może w skrajnym przypadku powodować nawet unieważnienie postępowania.

Określenie momentu wszczęcia postępowania jest istotne głównie dlatego, że ma wpływ m.in. na ustalenie, jakie przepisy mają zastosowanie do danego postępowania. Chwila zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej oznacza wszczęcie postępowania w następujących trybach:

 • przetargu nieograniczonego – art. 40 ust. 1 Pzp, 
 • przetargu ograniczonego – art. 48 ust. 1 w zw. art. 40 ust. 1 Pzp,
 • negocjacji z ogłoszeniem – art. 56 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 Pzp,
 • dialogu konkurencyjnego – art. 60c ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 Pzp,
 • partnerstwa innowacyjnego – art. 73c ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 Pzp.

Oczywiście w trybach udzielania zamówień niewymagających ogłoszenia o zamówieniu moment wszczęcia postępowania jest wyznaczany przez inne czynności:

 • w trybie negocjacji bez ogłoszenia – przez przekazanie wybranym wykonawcom zaproszenia do negocjacji – art. 63 ust. 1 Pzp,
 • w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki – przepisy nie wskazują wprost momentu wszczęcia postępowania, uważa się jednak, że następuje ono w chwili przekazania wykonawcy zaproszenia do negocjacji,
 • w trybie zapytania o cenę – poprzez zaproszenie wykonawców do składania ofert – zgodnie z art. 71 ust. 1 Pzp.

Pewna odmienność dotyczy trybu licytacji elektronicznej. Zgodnie z art. 75 ust. 1 Pzp postępowanie w tym trybie jest wszczynane przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja. Wynika to ze szczególnych uwarunkowań tego trybu. Można go zastosować, jeśli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych. 

Specyfika postępowania prowadzonego wyłącznie w formie elektronicznej powoduje, że nie jest w tym przypadku celowe (i nie zostało przewidziane) zamieszczanie ogłoszenia w siedzibie zamawiającego.

Wyznaczenie momentu wszczęcia postępowania

Przepisy przejściowe dotyczące zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych najczęściej określają moment wszczęcia postępowania jako datę graniczną dla zastosowania zmienionych przepisów. Jest tak m.in. w przypadku reguł komunikacji elektronicznej w odniesieniu do postępowań dotyczących zamówień o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je, obowiązujących od 18 października 2018 r. wszystkich zamawiających1.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed18 października 2018 r. nie stosuje się wszystkich zasad związanych z elektronizacją zamówień publicznych. Artykuł 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1020 z późn. zm.) – „ustawa zmieniająca” – określa m.in. że w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych do 17 października 2018 r. włącznie:

 • komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 18 pkt 1 ustawy zmieniającej);
 • oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 18 pkt 4 ustawy zmieniającej)
 • termin składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne wynosi 40 dni (nie zaś 35 dni wskazane w art. 43 ust. 2 Pzp) – art. 18 pkt 5 lit. a ustawy zmieniającej;
 • termin składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne wynosi 35 dni (nie zaś 30 dni, wskazane w art. 52 ust. 2 Pzp) – art. 18 pkt 5 lit. b ustawy zmieniającej.


Inne przykłady skutków wyznaczenia momentu wszczęcia postępowania:

 • Ustalenie daty ważności oszacowania wartości zamówienia (do trzech miesięcy przed wszczęciem postępowania – dostawy/usługi, sześc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy