Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

18 stycznia 2019

NR 170 (Styczeń 2019)

Wszczęcie postępowania

824

Ustalenie momentu wszczęcia postępowania ma bezpośredni wpływ na realizację obowiązków zamawiającego i wykonawców w postępowaniu, których naruszenie może w skrajnym przypadku powodować nawet unieważnienie postępowania.

Określenie momentu wszczęcia postępowania jest istotne głównie dlatego, że ma wpływ m.in. na ustalenie, jakie przepisy mają zastosowanie do danego postępowania. Chwila zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej oznacza wszczęcie postępowania w następujących trybach:

POLECAMY

 • przetargu nieograniczonego – art. 40 ust. 1 Pzp, 
 • przetargu ograniczonego – art. 48 ust. 1 w zw. art. 40 ust. 1 Pzp,
 • negocjacji z ogłoszeniem – art. 56 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 Pzp,
 • dialogu konkurencyjnego – art. 60c ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 Pzp,
 • partnerstwa innowacyjnego – art. 73c ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 1 Pzp.

Oczywiście w trybach udzielania zamówień niewymagających ogłoszenia o zamówieniu moment wszczęcia postępowania jest wyznaczany przez inne czynności:

 • w trybie negocjacji bez ogłoszenia – przez przekazanie wybranym wykonawcom zaproszenia do negocjacji – art. 63 ust. 1 Pzp,
 • w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki – przepisy nie wskazują wprost momentu wszczęcia postępowania, uważa się jednak, że następuje ono w chwili przekazania wykonawcy zaproszenia do negocjacji,
 • w trybie zapytania o cenę – poprzez zaproszenie wykonawców do składania ofert – zgodnie z art. 71 ust. 1 Pzp.

Pewna odmienność dotyczy trybu licytacji elektronicznej. Zgodnie z art. 75 ust. 1 Pzp postępowanie w tym trybie jest wszczynane przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na swojej stronie internetowej oraz stronie, na której będzie prowadzona licytacja. Wynika to ze szczególnych uwarunkowań tego trybu. Można go zastosować, jeśli wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych. 

Specyfika postępowania prowadzonego wyłącznie w formie elektronicznej powoduje, że nie jest w tym przypadku celowe (i nie zostało przewidziane) zamieszczanie ogłoszenia w siedzibie zamawiającego.

Wyznaczenie momentu wszczęcia postępowania

Przepisy przejściowe dotyczące zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych najczęściej określają moment wszczęcia postępowania jako datę graniczną dla zastosowania zmienionych przepisów. Jest tak m.in. w przypadku reguł komunikacji elektronicznej w odniesieniu do postępowań dotyczących zamówień o wartości równej progom unijnym lub przekraczającej je, obowiązujących od 18 października 2018 r. wszystkich zamawiających1.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed18 października 2018 r. nie stosuje się wszystkich zasad związanych z elektronizacją zamówień publicznych. Artykuł 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 
– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1020 z późn. zm.) – „ustawa zmieniająca” – określa m.in. że w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych do 17 października 2018 r. włącznie:

 • komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 18 pkt 1 ustawy zmieniającej);
 • oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 18 pkt 4 ustawy zmieniającej)
 • termin składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne wynosi 40 dni (nie zaś 35 dni wskazane w art. 43 ust. 2 Pzp) – art. 18 pkt 5 lit. a ustawy zmieniającej;
 • termin składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne wynosi 35 dni (nie zaś 30 dni, wskazane w art. 52 ust. 2 Pzp) – art. 18 pkt 5 lit. b ustawy zmieniającej.


Inne przykłady skutków wyznaczenia momentu wszczęcia postępowania:

 • Ustalenie daty ważności oszacowania wartości zamówienia (do trzech miesięcy przed wszczęciem postępowania – dostawy/usługi, sześciu miesięcy – roboty budowlane) – art. 35 ust. 1 Pzp.
 • Wyznaczenie okresu, w jakim osoby wykonujące czynności w postępowaniu podlegają wyłączeniu, jeśli pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia albo były członkami organów zarządzających lub nadzorczych wykonawców ubiegających się o zamówienie – trzy lata od wszczęcia postępowania (art. 17 ust. 1 pkt 3 Pzp).
 • Wyznaczenie terminu zawiadomienia Prezesa UZP przez zamawiającego o zamiarze zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż cztery lata, jeśli wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub przekracza je (art. 142 ust. 3 Pzp). 


  Moment wszczęcia postępowania 

  Problematyczny okazuje się w praktyce brak jednoznacznych przepisów określających moment zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz w siedzibie zamawiającego. Po nowelizacji ustawy Pzp, która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r., nie znajdujemy takiej wytycznej w Pzp. 

  Artykuł 40 ust. 6 pkt 1 Pzp w brzmieniu obowiązującym do 28 lipca 2016 r. jednoznacznie określał, że ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim, lub w inny sposób, nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego ukazania się w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

  Artykuł 11 ust. 7d Pzp: Zamieszczenie ogłoszeń w sposób określony w ust. 5, w zakresie ogłoszeń podlegających obowiązkowi publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszeń, o których mowa w ust. 7c, nie może nastąpić przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

  Nie ma to większego znaczenia dla postępowań o wartości niższej niż progi unijne, ponieważ ogłoszenie jest zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych automatycznie i opublikowane może zostać tego samego dnia, co zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego.

  Żaden przepis ustawy Pzp nie wskazuje jednoznacznie, czy zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu jest dopuszczalne przed upływem 48 godzin od przekazania tego ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Obecnie nie ma bowiem odpowiednika art. 40 ust. 6 pkt 1 Pzp w brzmieniu sprzed nowelizacji 2016 r. Nie jest jego literalnym odpowiednikiem art. 11 ust. 7d Pzp. Przepis ten stanowić miał wdrożenie art. 52 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 71 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE (jak wynika z procesu legislacyjnego na stronie internetowej www.legislacja.rcl.gov.pl. Wbrew zamierzeniom projektodawców istnieje zasadnicza rozbieżność pomiędzy przepisami Pzp a przepisami dyrektyw. 

  Przepisy Pzp wskazują jedynie, że przed publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub upływem 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej nie mogą zostać zamieszczone:

  • dobrowolne ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych (art. 11 ust. 5 Pzp) oraz
  • ogłoszenia zamieszczane dobrowolnie w inny sposób, w szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 11 ust. 7c Pzp).

  Tymczasem art. 52 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 71 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE jednoznacznie wskazują, że zakres tych przepisów odnosi się do publikacji wszelkich og...

  Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

  Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
  Sprawdź

  Przypisy