Autor: Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz

Radca prawny, specjalista w zakresie Prawa zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych, w tym realizowanych w formule PPP

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Efektywność energetyczna w nowej perspektywie unijnej

Rzeczywista poprawa efektywności energetycznej staje się coraz bardziej palącą potrzebą w sektorze publicznym, dostępne źródła finansowania nie zawsze jednak będą umożliwiać pokrycie kosztów całości inwestycji w formie dotacji. W perspektywie unijnej 2021–2027 przed jednostkami publicznymi otwierają się nowe możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Zasady prowadzenia negocjacji w trybach konkurencyjnych

Ustawa – Prawo zamówień publicznych daje możliwość przeprowadzenia z wykonawcami negocjacji w kilku trybach. Poza trybami niekonkurencyjnymi, którymi są negocjacje bez ogłoszenia i tryb zamówienia z wolnej ręki, ustawa przewiduje prowadzenie negocjacji w trybach konkurencyjnych – trybie podstawowym oraz w trybach negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnym.

Czytaj więcej

Specjaliści do spraw zamówień publicznych

We wrześniu 2023 r. przypada 25-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Dla „Monitora Zamówień Publicznych” jest to ćwierć wieku współpracy z ekspertami z tej dziedziny. Zaczynaliśmy od wspólnej nauki zamówień publicznych, by z czasem przejść do interpretacji przepisów, rozwiązywania problemów dotyczących przygotowania postępowań o zamówienie publiczne czy tworzenia wzorów dokumentów. Razem tworzyliśmy nowy zawód: specjalisty do spraw zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Odwołanie od postanowień umowy

Ustawodawca – w Prawie zamówień publicznych z 2019 r. – postanowił dopuścić możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej w przypadku projektowanych postanowień umowy. Było to konieczne ze względu na kwestionowanie przez część orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej takiej możliwości[1].

Czytaj więcej

W razie nieusuwalnej wady

Podstawy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są w ustawie – Prawo zamówień publicznych uregulowane wyczerpująco. Oznacza to, że zamawiający nie może podjąć decyzji o zakończeniu postępowania bez spełnienia określonych przesłanek wskazanych w przepisach Prawa zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Co poprawić w zasadzie efektywności?

Kiedy zostałam poproszona o głos w dyskusji dotyczącej przeglądu nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w pierwszym odruchu zaczęłam szukać tematów proceduralnych. Jednak nie o nich postanowiłam napisać.

Czytaj więcej

Elektronizacja nie omija umów

Artykuł 432 ustawy – Prawo zamówień publicznych wymaga dla ważności umowy w sprawie zamówienia publicznego zachowania formy pisemnej. Jest to tzw. forma pisemna pod rygorem nieważności, która musi być opatrzona własnoręcznym podpisem.

Czytaj więcej

Umowa cywilnoprawna

Regulacje dotyczące zamówień publicznych obejmują zawieranie umów cywilnoprawnych przez określone podmioty publiczne. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Czytaj więcej

Rejestr umów – instrukcja

Jawność w jednostkach publicznych wchodzi już wkrótce na wyższy poziom. W dniu 1 lipca 2022 r. wejdzie bowiem w życie art. 34a ustawy o finansach publicznych, a wraz z nim obowiązek wprowadzania danych do centralnego rejestru umów.

Czytaj więcej

Regulamin negocjacji

Prowadzenie negocjacji w trybach konkurencyjnych sprzyja zwiększeniu efektywności udzielanych zamówień publicznych. Zauważył to ustawodawca, przynajmniej na poziomie deklaracji, uznając tryby negocjacyjne za istotne narzędzia zwiększające szanse na skuteczne i efektywne zamówienia publiczne.

Czytaj więcej