Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa TSUE

28 maja 2018

NR 159 (Styczeń 2018)

Wykluczenie a inny dokument

311

W sprawie C-76/16, mającej za przedmiot złożony przez Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, chodziło o spór między wykonawcami, zwanymi tu łącznie „wykluczonym oferentem”, a Urzędem Zamówień Publicznych Słowacji w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez słowacki związek piłki nożnej.

Instytucja zamawiająca ogłosiła przetarg na realizację zamówienia publicznego dotyczącego przebudowy i modernizacji 16 stadionów piłkarskich. Wartość rozpatrywanego w postępowaniu głównym zamówienia publicznego wynosiła 25,5 mln euro bez podatku VAT. W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej ogłoszenie o zamówieniu wymagało od każdego uczestnika przetargu złożenia oświadczenia słowackiego banku lub słowackiego oddziału zagranicznego banku o przyznaniu kredytu w kwocie co najmniej 3 mln euro, którą ów uczestnik musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia publicznego. Oświadczenie miało mieć postać umowy pożyczki lub kredytu oraz być wystawione przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu instytucji bankowej, do której zwrócił się oferent.

Wykluczony oferent brał udział w omawianym przetargu. Aby wykazać, że spełnia opisane wyżej wymogi, przedstawił zaświadczenie z banku zawierające informację o otwarciu kredytu w rachunku bieżącym na kwotę ponad 5 mln euro oraz oświadczenie, w którym zapewniał, że w przypadku wybrania złożonej oferty jego rachunek będzie zasilony kwotą co najmniej 3 mln euro w dniu zawarcia umowy na roboty i przez cały okres realizacji zamówienia. Oferent ten wskazał na obiektywną niemożność spełnienia w inny sposób ustalonych przez zamawiającego wymogów w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, opierając się na oświadczeniach słowackich banków składanych na zapytanie zamawiającego, że wiążące zobowiązanie udzielenia pożyczki, takie jak określone w ogłoszeniu o zamówieniu, jest możliwe jedynie wtedy, gdy transakcja kredytowa zostanie zatwierdzona i gdy zostaną spełnione wszystkie wymogi nałożone przez bank w celu zawarcia umowy pożyczki.

Instytucja zamawiająca uznała, że wykonawca ten nie spełnił w szczególności wymogów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, i postanowiła wykluczyć go z przetargu. Decyzje te utrzymał w mocy Urząd Zamówień Publicznych. Sąd okręgowy w Bratysławie oddalił skargę na tę decyzję wyrokiem z dnia 13 stycznia 2015 r., po czym wykluczony oferent zaskarżył ten wyrok do sądu odsyłającego, czyli Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej.

Sąd odsyłający zastanawiał się nad zgodnością z prawem decyzji zamawiającego, który uznał, mimo że wykluczony oferent miał w trakcie procedury wyboru oferty zobowiązanie od banku do udzielenia kredytu w kwocie 5 mln euro, iż nie spełnia on określonych w ogłoszeniu o zamówieniu kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej. Rozważano również, czy sytuację ekonomiczną i finansową można wykazać innymi środkami, a w tym kontekście – czy mogłoby być w tym celu wystarczające złożenie przez wykluczonego oferenta oświadczenia, w którym zapewnia, że w przypadku wyboru złożonej przez niego oferty jego rachunek będzie zasilony kwotą co najmniej 3 mln euro w dniu zawarcia umowy na roboty i przez cały okres realizacji zamówienia. Sąd odsyłający zastanawiał się też, czy możliwość wystąpienia do sądu, przysługującą wykluczonemu oferentowi na szczeblu krajowym, można uznać za skuteczną w rozumieniu prawa Unii, skoro przedmiot skargi zniknął, gdyż wybrany wykonawca zamówienia publicznego prawie w całości je zrealizował.

Pytania prejudycjalne

W tych okolicznościach Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej postanowił zawiesić postępowanie i skierować do Trybunału następujące pytania prejudycjalne:

  1. Czy organ krajowy postępuje zgodnie z celem art. 47, a w szczególności jego ust. 1 lit. a i ust. 4, dyrektywy 2004/18, w przypadku gdy stwierdza, że oferent biorący udział w zamówieniu, którego wartość szacuje się na 3 mln euro, nie spełnia kryteriów kwalifikacji dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, podczas gdy dostarczone przez niego honorowe oświadczenie oraz przesłana przez jego bank deklaracja świadczą o tym, że jest w stanie pobierać środki pieniężne na podstawie pożyczki bankowej bez określonego celu do limitu, którego wysokość przekracza wartość zamówienia?
  2. Czy zachowanie banku w sektorze usług bankowych państwa członkowskiego, który w zobowiązaniu do udzielenia pożyczki uzależnia udostępnienie wnioskowanych funduszy od spełnienia warunków przyznania pożyczki, które nie zostały określone bardziej szczegółowo w umowie pożyczki w czasie procedury udzielania zamówienia, stanowi „uzasadnioną przyczynę” w rozumieniu art. 47 ust. 5 dyrektywy 2004/18 uniemożliwiającą oferentowi przedstawienie dokumentów wymaganych przez instytucję zamawiającą, wobec czego wspomniany oferent będzie mógł wykazać swoją sytuację ekonomiczną i finansową poprzez honorowe oświadczenie poświadczające, że umowa pożyczki między nim a jego bankiem jest wystarczająca?
  3. Czy można uznać, że sąd krajowy ma do czynienia z obiektywną przeszkodą uniemożliwiającą mu zastosowanie się do art. 47 akapit pierwszy i drugi karty w związku z art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 3, 6, 6 i 8 dyrektywy 89/665, jeżeli musi wydać orzeczenie w przedmiocie skargi wniesionej przez oferenta wykluczonego w drodze decyzji organu administracyjnego w dziedzinie zamówień publicznych, podczas gdy realizacja poszczególnych zamówień została prawie zakończona przez oferenta, którego oferta została wybrana?

Rola zaświadczenia bankowego

W pytaniu pierwszym sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy art. 47 ust. 1 lit. a i art. 47 ust. 4 dyrektywy 2004/18 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, by instytucja zamawiająca wykluczyła oferenta z przetargu publicznego z powodu niespełnienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, odnoszącego się do przedstawienia zaświadczenia z banku.

Ważne!

Zgodnie z brzmieniem art. 44 dyrektywy 2004/18 instytucje zamawiające mogą żądać od oferentów spełnienia wymagań dotyczących minimalnych zdolności. Wspomniane minimalne zdolności określa się w ogłoszeniu o zamówieniu. W tym względzie art. 47 ust. 1 tej dyrektywy zawiera wykaz dokumentów, których według ogólnych zasad można żądać od wykonawcy w celu wykazania sytuacji finansowej i ekonomicznej. Mają one na celu wykazanie, że oferent dysponuje środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia publicznego. Należą do nich odpowiednie oświadczenia banków.

Z akt sprawy przedłożonych Unii Europejskiej wynika, że wykluczony oferent przedstawił oświadczenie wydane przez bank, zawierające informacje dotyczące jego sytuacji finansowej oraz zaświadczenie o otwarciu linii kredytowej w rachunku bieżącym na kwotę powyżej 5 mln euro. Wykluczony oferent złożył też oświadczenie, że w razie potrzeby jego rachunek będzie zasilony kwotą co najmniej 3 mln euro przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający uznał jednak, że wykluczony oferent nie spełnia wymogów z zakresu sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdyż nie przedstawił on dowodu w wymaganej formie i treści.

Przypomnijmy jednak, że art. 47 dyrektywy 2004/18 pozostawia instytucjom zamawiającym dość dużą swobodę w tym względzie, co w szczególności wynika z użytego w tym przepisie zwrotu „według ogólnych zasad”. Przy tym z art. 44 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2004/18 wyraźnie wynika, że minimalne zdolności wymagane w przypadku konkretnego zamówienia muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego. Wymagania w zakresie sytuacji...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy