Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

24 maja 2021

NR 192 (Maj 2021)

Zakres informacji zawartych w SWZ

0 457

Specyfikacja warunków zamówienia jest jednym z istotnych dokumentów zamówienia, jakie ustawodawca wymienił w definicji wskazanej w art. 7 pkt 3 n. Pzp. Praktycznie występuje w każdym trybie, każdej procedurze – z wyjątkiem partnerstwa innowacyjnego i zamówienia z wolnej ręki.

W związku ze zmianami proceduralnymi, jakie ustawodawca wprowadził do nowego Prawa zamówień publicznych, zmianie uległy regulacje określające minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać zawarty w SWZ. Zakres i treść SWZ dla zamówień równych lub przekraczających progi unijne określa art. 134 n. Pzp. Dla zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł, minimalny zakres informacji, jaki powinien zostać zawarty w SWZ, wskazuje art. 281 n. Pzp. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela.
 

POLECAMY

Tabela 1. Minimalny zakres informacji podany w SWZ w zależności od wartości zamówienia

Elementy

Wartość zamówienia

 

równa lub przekraczająca progi unijne

 

równa lub przekraczająca kwotę 130 000 zł

Obligatoryjne

1) nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;

2) adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;

3) tryb udzielenia zamówienia;

4) opis przedmiotu zamówienia;

5) informacje o przedmiotowych środkach dowodowych;

5) informacje, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji;

6) termin wykonania zamówienia;

7) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108;

7) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1;

8) informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 

9) wykaz podmiotowych środków dowodowych;

 

10) informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy których użyciu zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;

11) informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69;

12) wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami;

13) termin związania ofertą;

14) opis sposobu przygotowywania oferty;

15) sposób oraz termin składania ofert;

16) termin otwarcia ofert;

17) sposób obliczenia ceny;

18) opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

19) informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

20) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (do treści tej umowy);

21) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

 

Fakultatywne

1)    podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1, jeżeli zamawiający je przewiduje;

2)    opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;

3)    liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części;

4) wymagania dotyczące wadium, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;

4) wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;

5) informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia;

6) informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie;

7) maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;

8) informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;

9) informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów;

10) informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych;

11) informacje o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny;

 

12) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofe...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy