Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

4 lutego 2020

NR 181 (Styczeń 2020)

Całość dla podwykonawców

126

Przepisy Prawa zamówień publicznych w obecnym brzmieniu nie wykluczają w sposób jednoznaczny możliwości powierzenia wykonania zamówienia w całości podwykonawcom. Wszelkie rozbieżności czy też niejasności powstające na tle obowiązujących przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy oceniać na korzyść wykonawcy – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Wsprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 19 czerwca 2018 r., sygn. akt: KIO 1107/18, miasto (zamawiający) prowadziło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było zimowe oczyszczanie miasta. 

Zamawiający 24 maja 2018 r. poinformował wykonawców o wyniku prowadzonego postępowania. Wykonawca (spółka jawna) 4 czerwca 2018 r. złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, w której zarzucił zamawiającemu sprzeczne z prawem odrzucenie oferty. Wskazał, że jest podmiotem, który będzie realizował zamówienie, a zakres podwykonawstwa sprowadza się do zaangażowania (za pośrednictwem lokalnego przedsiębiorcy) pracowników wykonujących prace w miejscu wykonywania zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 


Zarzut pozorności oferty


Odwołujący wskazał, że zamawiający przekazał odwołującemu informację o odrzuceniu jego oferty, uzasadniając to pozornością oferty przez fakt złożenia jej przez inny podmiot niż ten, który w praktyce będzie realizować zadanie, co jest niedopuszczalne. W konsekwencji uznał, że wyjaśnienia wykonawcy w zakresie podanych przez niego kwot przyjętych dla wyliczenia ceny oferty są iluzoryczne i nie mogą potwierdzać wykonania zamówienia za zaoferowane wynagrodzenie.

W ocenie zamawiającego odwołujący, który wykazał samodzielne dysponowanie całym potencjałem wymaganym w postępowaniu, doświadczenie i kalkulację własnych kosztów, nie zamierza wykonywać zamówienia, a jedynie działać jako pośrednik. Zdaniem odwołującego ocena taka jest błędna i nie wynika z treści oferty oraz wyjaśnień złożonych przez odwołującego. Odwołujący podkreślił, że zamierza wykonywać omawiane zamówienie, tj. stworzyć bazę wyposażoną w odpowiednie zaplecze techniczne, aby móc wykonywać zamówienie poza miejscem swojej stałej działalności. Ze względu na dużą odległość pomiędzy siedzibą odwołującego a miejscem wykonywania zamówienia odwołujący zamierza nawiązać współpracę z miejscowym przedsiębiorcą bądź przedsiębiorcami w celu zaangażowania do wykonywania zamówienia miejscowych pracowników zatrudnianych przez owe podmioty. 

Ważne!

Odwołujący uważa, że jego oświadczenie o powierzeniu podwykonawstwa jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, ponieważ zapewni bazę, nadzór swoich pracowników funkcyjnych oraz sprzęt (których koszty uwzględnił w cenie oferty i jasno wskazał w treści złożonych wyjaśnień) do wykonywania zamówienia przez osoby zatrudnione przez podwykonawców. Odwołujący wskazał, że chce wynająć pracowników ze względu na odległość między jego siedzibą a miejscem wykonania zamówienia. Podkreślił następnie, że opisane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu nie przewidywały konieczności wykazania dysponowania własnym personelem w miejscu wykonywania zamówienia. Skoro zamawiający nie określił warunku w zakresie dysponowania personelem, wykonawca na etapie składania oferty nie miał obowiązku przedstawiania oświadczenia o udostępnieniu tych zasobów i wbrew twierdzeniom zamawiającego nie składał oświadczenia o posiadaniu własnego personelu, który skieruje do wykonywania zamówienia. 

Nie było zastrzeżenia


Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie. W uzasadnieniu wyroku KIO wskazała, że zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zastrzegł obowiązku osobistego świadczenia usługi przez wykonawcę składającego ofertę w zakresie kluczowych części zamówienia. KIO powołała się...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy