Co z waloryzacją?

Temat numeru

Na gruncie obowiązującej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający w określonych okolicznościach są zobowiązani do wprowadzenia do umowy tzw. klauzuli waloryzacyjnej. Z doświadczenia w pracy z zmawiającymi wynika, że tworzone na potrzeby zawieranych umów klauzule waloryzacyjne są często sformułowane w sposób nieprzemyślany, niedostosowany do warunków realizacji danego zamówienia, w większości oparte na jednym wskaźniku waloryzacji, niezależnie od przedmiotu umowy, tzw. wskaźniku inflacji.

Tak sformułowane klauzule, mimo że często formalnie poprawne, nie osiągają celu, jaki przyświeca wprowadzaniu tego typu postanowień do umów. Co zatem zrobić, aby taka klauzula była rzeczywiście klauzulą odpowiadającą realiom rynkowym? 

POLECAMY

Zapewnienie ochrony stronom kontraktu

W pierwszej kolejności należy zdać sobie sprawę z celu, w jakim wprowadzamy dane postanowienia do umowy. Co do zasady należy uznać, że celem wprowadzenia do zawieranej umowy klauzuli waloryzacyjnej jest zapewnienie ochrony stronom kontraktu w wypadku zmiany kosztów realizacji danej umowy. 

Większość osób odpowiedzialnych za tworzenie postanowień umownych wprowadza je tylko na wypadek wzrostu kosztów wykonania umowy, co ma zabezpieczyć potencjalnie wykonawcę, zapominając, że jednocześnie waloryzacja może zabezpieczyć także zamawiającego i umożliwić obniżenie ceny w sytuacji spadku kosztów realizacji umowy. 

Pojęcie „waloryzacja” zgodnie z definicją słownikową[1] oznacza: ustalenie wysokości istniejących świadczeń pieniężnych, np. emerytur, rent lub płac, w związku ze zmianą systemu pieniężnego lub jednostki monetarnej albo przywrócenie czemuś, np. środowisku, wartości lub naturalnych walorów. 
 

Można pokusić się o stwierdzenie, że waloryzacja poniekąd jest mechanizmem, który po upływie czasu pozwala przywrócić świadczeniom pierwotną wartość. 


Wartość pieniądza w stosunku do innych dóbr jest wartością zmienną w czasie i może zmieniać się zarówno na plus, jak i na minus. Jest to zjawisko naturalne i oczywistością jest, że świadczenie pieniężne w chwili podejmowania zobowiązania może mieć inną wartość niż w chwili jego realizacji. Ustawodawca w art. 439 ust. 4 ustawy Pzp wskazuje, że: prze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy