Czas na przegląd Prawa zamówień publicznych i zmiany w ustawie

Temat numeru

Po ponad dwóch latach funkcjonowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) można poczynić kilka refleksji. Co najistotniejsze, Prawo zamówień publicznych okazało się aktem funkcjonalnym, w pełni nadającym się do codziennego stosowania, bez istotnych wad systemowych uniemożliwiających jego wykorzystanie zarówno w całości, jak i w kluczowych fragmentach.

Trudno byłoby nawet wskazać jakieś problemy wagi średniej. Nie oznacza to jednak, że nie można wielu instytucji prawnych i poszczególnych rozwiązań poprawić, usprawnić bądź zmodyfikować. Do takich wniosków doszedł również Urząd Zamówień Publicznych, który publicznie informuje o planowanym w 2023 r. przeglądzie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz następującej w ślad za nim prawdopodobnej nowelizacji. Poniżej zatem subiektywna lista zmian, które warto rozważyć, wynikających z codziennej praktyki stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

POLECAMY

Uchylanie się wykonawcy powinno mieć konsekwencje

Przepisy Pzp zawierają zamknięty katalog przesłanek wykluczenia z postępowania, co jest słuszne i nie powinno się zmienić. Przesłanki wykluczenia ogólnie dzielą się na obligatoryjne (art. 108 ustawy Pzp) oraz fakultatywne (art. 109 ustawy Pzp).

Ważne!

Zdecydowanie warto rozważyć poszerzenie katalogu wykluczenia fakultatywnego, zależnego od woli zamawiającego wyrażonej w specyfikacji warunków zamówienia i (lub) w ogłoszeniu, o co najmniej jedną przesłankę – wykluczenie z postępowania wykonawców, którzy złożyli ofertę uznaną za najkorzystniejszą i uchylają się od zawarcia umowy (lub odmawiają zawarcia umowy).

W sytuacji, w której zamawiający zażądał wadium, dysponuje on narzędziem dyscyplinującym i może wniesione wadium w opisanej sytuacji zatrzymać. Jednak wadia są nieobowiązkowe i w zdecydowanej większości postępowań zamawiający ich nie żądają, co jest zrozumiałe, ponieważ wniesienie wadium, bez względu na formę, stanowi dla wykonawcy koszt wliczany w cenę ofe...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy