Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

8 listopada 2019

NR 179 (Listopad 2019)

Dodatkowe obowiązki zamawiających

0 873

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych jest najobszerniejszym z aktów prawnych regulujących problematykę zamówień publicznych we współczesnej historii Polski. Jednym z wielu powodów tego stanu rzeczy jest wzrost liczby dodatkowych obowiązków nałożonych w tej ustawie na zamawiających.

Należy jednak zastrzec, że omówienie w jednym artykule wszystkich zmian obciążających zamawiających – zawartych w Prawie zamówień publicznych z 2019 r. – w stosunku do przepisów wciąż obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), ze względu na ich obszerność jest niemożliwe. Zaczynamy więc od omówienia tzw. procedury odwróconej, mającej zastosowanie w trybie przetargu nieograniczonego. W osobnym artykule zostaną przedstawione dodatkowe obowiązki nałożone na zamawiających w nowym Pzp w toku przygotowania i prowadzenia publicznych postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. 

POLECAMY

Gdy wartość zamówienia jest równa progom unijnym, przekracza je lub jest niższa 

Przepisy nowego Pzp wprowadzają wprost do polskiego systemu zamówień publicznych obowiązek przestrzegania zasady efektywności w toku prowadzonego postępowania.

Ważne

Zgodnie z art. 17 ust. 1 nowego Pzp zamawiający zobowiązani są do udzielania zamówień w sposób zapewniający najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz w sposób zapewniający uzyskanie najlepszych efektów zamówienia. 


Dotyczy to efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. 

Zasada efektywności była wprawdzie wyrażona w przepisach innych aktów prawnych i stanowiła podstawę działania wielu kategorii zamawiających, to jednak jako podstawa prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nigdy nie była wskazana wprost. Wprowadzenie zasady efektywności, jako jednej z podstawowych reguł udzielania zamówień publicznych, będzie wymagało od zamawiających zwracania większej uwagi na aspekty związane z szeroko pojętym przedmiotem zamówienia. 

Ustawodawca nałożył ponadto na zamawiających – m.in. z administracji rządowej – obowiązek uwzględniania w obszarze zamówień publicznych priorytetowych działań Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w polityce zakupowej państwa, opracowywanej raz na cztery lata. Trudno aktualnie ustalić skalę oddziaływania polityki zakupowej państwa na poszczególne postępowania. Biorąc jednak pod uwagę znaczenie, jakie przydał ustawodawca temu opracowaniu, należy spodziewać się znaczącego wpływu tej...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy