Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyskusja nad przyszłością Pzp

30 października 2018

NR 167 (Październik 2018)

Dostęp do środków ochrony prawnej

0 80

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych w czerwcu br. przedstawiły Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych, która została przyjęta przez rynek zamówień publicznych, jak się wydaje, pozytywnie; identyfikuje bowiem najważniejsze bolączki systemu zamówień w Polsce, wskazując na możliwe działania korygujące. 

Jednym z obszarów zainteresowania Koncepcji są środki ochrony prawnej. Jej autorzy nie planują jednak rewolucji w tym zakresie – obecnie funkcjonujący model odwoławczy jest uznawany za optymalny i niewymagający istotnej przebudowy. Taką ocenę należy podzielić, wskazując jednocześnie, że pewne zmiany w tym obszarze są konieczne. 

Zmiany, zgodnie z zamiarem autorów Koncepcji, sprzyjać powinny lepszej ochronie interesów wykonawców oraz zwiększeniu efektywności zamówień publicznych. Założenia Koncepcji sprzyjać mają w szczególności rozszerzeniu uprawnień wykonawców do wnoszenia odwołania do KIO. Przyjrzyjmy się zatem niektórym propozycjom Koncepcji w zakresie środków ochrony prawnej.

Rozszerzenie środków ochrony prawnej

Jednym z obszarów zainteresowania autorów Koncepcji jest zwiększenie możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej. Planowane jest zarówno rozszerzenie formalnych podstaw do składania odwołań do KIO, jak i zmiany wpływające na faktyczną dostępność środków ochrony prawnej.

Odwołania poniżej progów unijnych

Koncepcja wskazuje na planowane rozszerzenie możliwości składania odwołań w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych. Ma zostać uregulowana dopuszczalność wnoszenia odwołań w postępowaniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej progów stosowania dyrektyw unijnych. Co ciekawe, Koncepcja nie wskazuje jednak, czy w podprogowych postępowaniach na usługi społeczne i inne szczególne usługi wnoszenie odwołania będzie dopuszczalne, a jeśli tak – w jakich przypadkach. 

Zaskarżanie postanowień umownych i katalog klauzul abuzywnych

Jednoznacznie zostanie uregulowana możliwość składania odwołań obejmujących zastrzeżenia wobec postanowień umownych, kształtowanych przez zamawiającego w toku postępowania. Punktem odniesienia do kontroli takich postanowień ma być zasada proporcjonalności, wskazywana już obecnie przez Prezesa UZP jako zasada ograniczająca możliwość dowolnego ustalania klauzul kontraktowych w sposób korzystny wyłącznie dla zamawiającego.

Planuje się ponadto wprowadzenie w tym zakresie katalogu klauzul abuzywnych naruszających zasadę proporcjonalności i ukształtowania postanowień umownych w sposób naruszający zasadę równowagi kontraktowej przyszłego stosunku prawnego.

Odwołanie składane przez Rzecznika MŚP

Autorzy Koncepcji poddają pod dyskusję przyznanie uprawnienia do składania odwołań do KIO Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Elektronizacja postępowania odwoławczego

Ciekawą propozycją wpływającą na ułatwienie korzystania ze środków ochrony prawnej jest dopuszczenie złożenia odwołania w formie elektronicznej, bez konieczności podpisywania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ciągle jednak za pośrednictwem platformy ePUAP). Docelowo odwołania będą mogły być składane za pośrednictwem platformy elektronicznej e-Zamówienia.

Ważne!

Czas pokaże, w jaki sposób planowana elektronizacja wpłynie na dostępność postępowania odwoławczego. Należy mieć nadzieję, że ułatwienia będą dotyczyć również zgłaszania przystąpienia do postępowania odwoławczego, które obecnie musi być dokonywane praktycznie z dnia na dzień.

 

Obniżenie opłat sądowych 

Jednym z mechanizmów, które powinny sprzyjać poszerzeniu korzystania ze środków ochrony prawnej, jest planowane obniżenie opłat sądowych od skarg na orzeczenia KIO. Proponowana przez autorów Koncepcji opłata wynosić ma trzykrotność wpisu wnoszonego od odwołania do KIO 
(w miejsce obecnie obowiązującej pięciokrotności). 

Ważne!

W kontekście kierunku planowanych zmian warto rozważyć silniejsze niż dotychczas powiązanie wysokości wpisu od skargi z wartością zamówienia, być może w formie progresywnej skali stawek opłaty sądowej opierającej się na ustaleniu kilku progów, po przekroczeniu których wysokość opłaty uległaby zwiększeniu.

 

Wydłużenie terminu na wniesienie skargi

Proponuje się wydłużenie terminu n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy