Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

30 lipca 2018

NR 154 (Lipiec 2017)

Doświadczenie konsorcjantów – nowe zasady

315

Przepis art. 23 Pzp dopuszcza wprost możliwość wspólnego ubiegania się i realizowania zamówienia publicznego (konsorcjum). Na gruncie dotychczasowej praktyki każdy z wykonawców miał możliwość powoływania się w kolejnych postępowaniach przetargowych na zdobyte wspólnie doświadczenie w takim zakresie, w jakim realizowałby je samodzielnie. 

Instytucje zamawiające nie dokonywały weryfikacji zakresu faktycznie zrealizowanych prac, co skutkowało tym, że nawet wykonawca, który zrealizował wyłącznie 1% całego zamówienia, mógł powoływać się na doświadczenie zdobyte przez całe konsorcjum. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 zapewne zmieni dotychczasową praktykę.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W toku stosowania przedmiotowego przepisu niejednokrotnie pojawiały się – zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających – wątpliwości, czy podmiot, który nabył doświadczenie w ramach konsorcjum, może się na nie powoływać na potrzeby kolejnych postępowań przetargowych. Krajowa Izba Odwoławcza na przełomie wielu lat wypracowała i ugruntowała pogląd, zgodnie z którym każdy z konsorcjantów – bez względu na zakres zaangażowania w dane przedsięwzięcie – może powoływać się na pełne doświadczenie zdobyte wraz z innym podmiotem/podmiotami (o ile zostało wykonane należycie).

Według KIO

Jako przykład powyższych poglądów Krajowej Izby Odwoławczej można przypomnieć wyrok z dnia 22 lutego 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 99/08), w którym wskazano: Bezsprzecznie konsorcjantowi przysługuje prawo posługiwania się dokumentami (referencjami) udzielanymi z tytułu zrealizowania zadań przez konsorcjum do wykazania swego doświadczenia (…). Nie można bowiem odmówić konsorcjantowi prawa do doświadczenia nabytego w ramach konsorcjum przy inwestycji realizowanej jako całości, przy jednoczesnej zgodzie na zawiązywanie konsorcjum celem spełniania warunku określonego przez zamawiającego.

Ważne!

Powyższe działanie pozbawia konsorcjantów prawa do wykazywania się doświadczeniem w ramach wspólnie realizowanego przedsięwzięcia. Ponadto, co nie mniej istotne, a może nawet najważniejsze, przyjęcie innego stanowiska jak prezentowane pozbawiałoby małe i średnie przedsiębiorstwa możliwości uzyskania tak cennego dla nich doświadczenia w obrocie gospodarczym.

W kolejnej sprawie Krajowa Izba Odwoławcza, wydając wyrok z dnia 5 października 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1187/09), zauważyła, że: uczestnik konsorcjum jest uprawniony do powoływania się na doświadczenie zdobyte podczas realizacji zamówienia, a doświadczenia tego nie można ograniczać jedynie do czynności faktycznie wykonywanych w ramach inwestycji.

Podobnie stwierdzono w wyroku Krajowej Izy Odwoławczej z dnia 22 marca 2010 r. (sygn. akt: KIO 176/10): Wykonawcy przysługuje prawo do powoływania się na doświadczenie w realizacji całego przedmiotu zamówienia, mimo że zamówienie wykonane zostało wspólnie z innymi podmiotami tworzącymi konsorcjum. Jak również w wyroku z dnia 14 marca 2014 r. (sygn. akt: KIO 357/14; KIO 363/14): W odróżnieniu od podwykonawcy każdy członek konsorcjum ma prawo uzyskać referencje za zrealizowanie całości zamówienia.

Ważne!

Założenia w powyższym brzmieniu miały na celu przyczynienie się do wzrostu zainteresowania oraz skutecznego udziału w postępowaniu relatywnie niewielkich firm, które nie byłyby w stanie samodzielnie wygrać, a następnie wykazać się doświadczeniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Precedensowy wyrok TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. (sygn. akt: C-387/14) w sposób całkowicie odmienny rozstrzygnął przedstawiony powyżej problem.

Przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE było pytanie prejudycjalne wniesione przez Krajową Izbę Odwoławczą w brzmieniu: Czy art. 44 [dyrektywy 2004/18] w związku z art. 48 ust. 2 lit. a [tej dyrektywy] oraz z deklarowaną w art. 2 [tej dyrektywy] zasadą równego traktowania wykonawców zezwala na takie powoływanie się na doświadczenie grupy wykonawców, że wykonawca, który realizował zamówienie jako jeden z grupy wykonawców, może się ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy