Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

10 grudnia 2018

NR 169 (Grudzień 2018)

Dysponowanie potencjałem kadrowym

470

Zmiana osób na określonych przez zamawiającego stanowiskach jest sprawą naturalną, niejednokrotnie nieuniknioną ze względu na przypadki losowe. Nieracjonalne byłoby więc uniemożliwianie wykonawcy zmiany osób, w tym również w toku postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca udowodni, iż dysponował daną osobą w dniu składania ofert – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Wsprawie rozpoznanej przez KIO (wyrok z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt: KIO 2007/17), dotyczącej zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – który prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu obejmującego udrożnienie węzła kolejowego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ramach konsorcjum wnieśli odwołanie od decyzji zamawiającego o braku drugiego konsorcjum (dalej spółka) ubiegającego się o realizację zamówienia.

POLECAMY

Zastrzeżenia odwołującego

Odwołujący wskazał, że złożone przez spółkę wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do ww. projektu, poświadcza nieprawdę co do spełnienia tych warunków, ponieważ wskazana w dokumentacji jako wykonawca tych robót firma nie wykonywała takich prac. Ponadto długość tunelu budowanego w ramach wskazanej inwestycji referencyjnej, wbrew oświadczeniu złożonemu przez konsorcjum, jest krótsza niż 2 km. 
Odwołujący podkreślił, że partner konsorcjum wykonał jedynie pomniejsze roboty drogowe i ziemne jako podwykonawca spółki. Prace kontraktowe organizowała i prowadziła spółka, podejmowała decyzje na temat technologii wykonywanych robót, tworzyła harmonogramy, koordynowała realizację robót, dostaw, występowała o zatwierdzenie zmian kontraktowych, uzyskiwała wszelkie niezbędne decyzje, w tym pozwolenia, dopasowując do podjętych decyzji materiały, urządzenia, wykonawców, a także konieczny sprzęt, rozwiązywała bieżące trudności, zatrudniała do tej pracy własny personel. Wszyscy stali pracownicy na budowie, inżynierowie, technicy, administracja, księgowość itp. to pracownicy, którzy podpisali umowę o pracę ze spółką.

Ważne!

Odwołujący wskazał, że w przypadku uznania, iż wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd co do okoliczności faktycznych, niemożliwe będzie uzupełnienie oświadczeń konsorcjum, ponieważ zamawiający miał obowiązek wykluczenia wykonawcy.

Odwołujący stwierdził, że mimo dwukrotnego samodzielnego uzupełnienia wykazu osób i dokumentu w zakresie odnoszącym się do osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zamawiający w sposób nieuprawniony  przyznał konsorcjum czwartą możliwość (po złożonym pierwotnie wykazie osób i dwóch samodzielnych uzupełnieniach) wykazania spełniania warunku w omawianym zakresie, wzywając do wskazania osoby na stanowisko kierownika robót. 
W odpowiedzi na powyższe wykonawca wskazał dwie nowe osoby. W ocenie odwołującego konsorcjum próbowało wykorzystać procedurę udzielania wyjaśnień do cząstkowego uzupełniania złożonych oświadczeń o nowe informacje i dane, na wypadek ich nieskuteczności. W konsekwencji konsorcjum złożyło i poddało pod ocenę zamawiającego cztery wersje różniące się zakresem informacji co do poszczególnych osób skierowanych do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i ich doświadczenia, co nie może zostać uznane za zastosowanie procedury jednokrotnego wezwania do uzupełniania. Narusza to 
art. 7 Pzp mówiący o zasadzie uczciwej konkurencji i stawia konsorcjum w uprzywilejowanej pozycji, w której wykonawca ten mógł wielokrotnie podejmować próbę wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

Ważne!

W konsekwencji odwołujący wskazał, że konsorcjum nie wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu, a na skutek składanych, wprowadzających w błąd oświadczeń powinno zostać wykluczone z udziału w postępowaniu.

Wyjaśnienia zamawiającego

Odwołujący – zdaniem zamawiającego – wiedzę na temat zarzutów posiadał lub mógł posiadać w dniu odrzucenia jego oferty, w związku z czym zarzuty te mogły i powinny zostać podniesione najpóźniej w dniu, w którym zamawiający wezwał konsorcjum, w trybie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia dokumentów. 

Ważne!

W ocenie zamawiającego, wnosząc odwołanie od czynności wyboru, odwołujący w sposób nieuprawniony próbował przywrócić sobie termin na podniesienie tych zarzutów wobec konsorcjum. 

W zakresie zdolności technicznej – posiadanego doświadczenia przez konsorcjum – zamawiający wskazywał na tunel realizowany w ramach jednego zadania inwestycyjnego, które miało dotyczyć infrastruktury kolejowej lub linii metra czy dróg. Każdy więc tunel wykonany metodą odkrywkową, realizowany w ramach jednego z rodzajów inwestycji, spełniałby wymagania zamawiającego.
Zamawiający podniósł, że z decyzji administracyjnej wynika, iż długość tunelu wynosiła jedynie 1720,07 m, jednak dokonując oceny wskazanej inwestycji, przyjął, że długość wykonanego tunelu to ok. 2500 m, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno część nazywana tunelem i część dotycząca głowic, jak i część podziemnego dworca, realizowane były w technologii odkrywkowej metodą podstropową. Celem tego warunku było wykazanie się doświadczeniem w budowie tunelu w określonej metodzie i na określonej infrastrukturze. 
W ocenie zamawiającego wszystkie te cele, a tym samym warunek, zostały spełnione podczas referencyjnej roboty budowlanej. Cały odcinek uwzględniający zarówno część nazywaną tunelem, jak i odcinki głowicy wschodniej i zachodniej oraz stacji, stanowi faktycznie tunel, a tym samym uznać należy, że konsorcjum wykazało spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Długość tunelu, nawet w skrajnie negatywnym wariancie dla konsorcjum, musi obejmować również odcinki głowicy wschodniej i zachodniej, co daje łącznie wartość powyżej 2 km. 
Odnośnie do zarzutu dotyczącego kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zamawiający podniósł, że: 

Ważne!

zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp to zamawiający jest gospodarzem postępowania i to on decyduje, czy i w jakim zakresie istnieje konieczność wezwania poszczególnych wykonawców do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający stwierdził, że tylko raz wezwał konsorcjum do złożenia uzupełnień. 

Zdaniem KIO

Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie za bezzasadne i je oddaliła. W uzasadnieniu wyroku Izba podkreśliła, że nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w kwestii warunku budowy tunelu o długości co najmniej 2 km. KIO powołała się na definicję linii kolejowej z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1727 z późn. zm.), zgodnie z którym linia kolejowa to wyznaczona przez zarządcę infrastruktury droga kolejowa przystosowana do prowadzenia ruchu pociągów. 
Definicję drogi kolejowej zawiera natomiast art. 4 pkt 1a ustawy o transporcie kolejowym, w myśl którego droga kolejowa to tor kolejowy albo tory kolejowe wraz z elementami wymienionymi w pkt 2–12 załącznika nr 1 do ustawy, o ile są z nimi funkcjonalnie połączone, niezależnie od tego, czy zarządza nimi ten sam podmiot.
Powołując się na powyższe przepisy, KIO wskazała, że w skład linii kolejowej wliczają się również stacje oraz głowice. Wymienione w pkt 6 ww. załącznika perony wraz infrastrukturą umożliwiającą dotarcie do nich pasażerom niewątpliwie stanowią element stacji – podobnie jak mogą je stanowić przejścia nad i pod torami wymienione w pkt 4 załącznika. 
Zgodnie z powołanymi przepisami – stwierdziła Izba – droga kolejowa rozumiana jest bardzo szeroko, w jej skład wchodzą np. drogi technologiczne, rampy towarowe wraz z drogami dowozu i wywozu towarów i inne. W ocenie KIO nie można zatem uznać, że zamawiający, określając tunel jako obiekt inżynieryjny pozwalający przeprowadzić linię kolejową pod powierzchnią terenu, wyłączył z tej definicji głowice stacji oraz stację. Zgodnie z definicją przyjętą przez zamawiającego tunel to obiekt i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy