Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

10 grudnia 2018

NR 169 (Grudzień 2018)

Dysponowanie potencjałem kadrowym

0 130

Zmiana osób na określonych przez zamawiającego stanowiskach jest sprawą naturalną, niejednokrotnie nieuniknioną ze względu na przypadki losowe. Nieracjonalne byłoby więc uniemożliwianie wykonawcy zmiany osób, w tym również w toku postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca udowodni, iż dysponował daną osobą w dniu składania ofert – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

Wsprawie rozpoznanej przez KIO (wyrok z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt: KIO 2007/17), dotyczącej zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – który prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu obejmującego udrożnienie węzła kolejowego, wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ramach konsorcjum wnieśli odwołanie od decyzji zamawiającego o braku drugiego konsorcjum (dalej spółka) ubiegającego się o realizację zamówienia.

Zastrzeżenia odwołującego

Odwołujący wskazał, że złożone przez spółkę wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do ww. projektu, poświadcza nieprawdę co do spełnienia tych warunków, ponieważ wskazana w dokumentacji jako wykonawca tych robót firma nie wykonywała takich prac. Ponadto długość tunelu budowanego w ramach wskazanej inwestycji referencyjnej, wbrew oświadczeniu złożonemu przez konsorcjum, jest krótsza niż 2 km. 
Odwołujący podkreślił, że partner konsorcjum wykonał jedynie pomniejsze roboty drogowe i ziemne jako podwykonawca spółki. Prace kontraktowe organizowała i prowadziła spółka, podejmowała decyzje na temat technologii wykonywanych robót, tworzyła harmonogramy, koordynowała realizację robót, dostaw, występowała o zatwierdzenie zmian kontraktowych, uzyskiwała wszelkie niezbędne decyzje, w tym pozwolenia, dopasowując do podjętych decyzji materiały, urządzenia, wykonawców, a także konieczny sprzęt, rozwiązywała bieżące trudności, zatrudniała do tej pracy własny personel. Wszyscy stali pracownicy na budowie, inżynierowie, technicy, administracja, księgowość itp. to pracownicy, którzy podpisali umowę o pracę ze spółką.

Ważne!

Odwołujący wskazał, że w przypadku uznania, iż wykonawca wprowadził zamawiającego w błąd co do okoliczności faktycznych, niemożliwe będzie uzupełnienie oświadczeń konsorcjum, ponieważ zamawiający miał obowiązek wykluczenia wykonawcy.

Odwołujący stwierdził, że mimo dwukrotnego samodzielnego uzupełnienia wykazu osób i dokumentu w zakresie odnoszącym się do osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zamawiający w sposób nieuprawniony  przyznał konsorcjum czwartą możliwość (po złożonym pierwotnie wykazie osób i dwóch samodzielnych uzupełnieniach) wykazania spełniania warunku w omawianym zakresie, wzywając do wskazania osoby na stanowisko kierownika robót. 
W odpowiedzi na powyższe wykonawca wskazał dwie nowe osoby. W ocenie odwołującego konsorcjum próbowało wykorzystać procedurę udzielania wyjaśnień do cząstkowego uzupełniania złożonych oświadczeń o nowe informacje i dane, na wypadek ich nieskuteczności. W konsekwencji konsorcjum złożyło i poddało pod ocenę zamawiającego cztery wersje różniące się zakresem informacji co do poszczególnych osób skierowanych do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i ich doświadczenia, co nie może zostać uznane za zastosowanie procedury jednokrotnego wezwania do uzupełniania. Narusza to 
art. 7 Pzp mówiący o zasadzie uczciwej konkurencji i stawia konsorcjum w uprzywilejowanej pozycji, w której wykonawca ten mógł wielokrotnie podejmować próbę wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 

Ważne!

W konsekwencji odwołujący wskazał, że konsorcjum nie wykazało spełniania warunków udziału w postępowaniu, a na skutek składanych, wprowadzających w błąd oświadczeń powinno zostać wykluczone z udziału w postępowaniu.

Wyjaśnienia zamawiającego

Odwołujący – zdaniem zamawiającego – wiedzę na temat zarzutów posiadał lub mógł posiadać w dniu odrzucenia jego oferty, w związku z czym zarzuty te mogły i powinny zostać podniesione najpóźniej w dniu, w którym zamawiający wezwał konsorcjum, w trybie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia dokumentów. 

Ważne!

W ocenie zamawiającego, wnosząc odwo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy