Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

27 września 2018

NR 147 (Grudzień 2016)

Postępowanie w procedurze odwróconej

0 180

Procedura odwrócona została uregulowana art. 24aa ust. 1 po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wybrany wykonawca spełnia wymagane warunki. 

Zamawiający post factum może więc zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przepis art. 24aa Pzp stanowi przeniesienie do Pzp przepisu art. 56 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zgodnie z art. 56 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE: w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji, zgodnie z przepisami art. 57–64. Jeżeli instytucje zamawiające korzystają z tej możliwości, zapewniają, by sprawdzenie niewystępowania podstaw wykluczenia i weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikacji przebiegały w sposób bezstronny i przejrzysty, tak aby żadnego zamówienia nie udzielono oferentowi, który powinien był zostać wykluczony na podstawie art. 57 lub który nie spełnia kryteriów kwalifikacji określonych przez instytucję zamawiającą. Państwa członkowskie mogą wyłączyć stosowanie procedury opisanej w akapicie pierwszym wobec określonych rodzajów zamówień lub w konkretnych okolicznościach lub ograniczyć jej stosowanie do takich rodzajów zamówień lub okoliczności.

Składanie ofert

Procedura odwrócona jest poprzedzona złożeniem przez wykonawcę wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 25a ust. 1 Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub przekracza je, wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (art. 25a ust. 2 Pzp).

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (oświadczenie o braku podstaw wykluczenia) w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zob. art. 25a ust. 1 Pzp).

Ważne!

W trybie przetargu nieograniczonego informacje zawarte w jednolitym dokumencie, a także oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowią dopiero wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub przekracza je, wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (art. 25a ust. 3 pkt 1 Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 25a ust. 5 pkt 2 Pzp).

Ważne!

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych bądź sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, składa wraz z ofertą również zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub przekracza je, na żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców (art. 25a ust. 5 pkt 1 Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp, na żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 25a ust. 5 pkt 2 Pzp).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Otwarcie ofert

Procedura otwarcia ofert została określona w art. 86 Pzp. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Podczas otwarcia ofert informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, podaje się tylko wówczas, gdy termin wykonania zamówienia, okres gwarancji lub warunki płatności stanowią kryteria oceny ofert.

Przepisy Pzp nie przewidują obowiązku sporządzania protokołu z otwarcia ofert. Zestawienie ofert złożonych do upływu terminu składania ofert, informację o tym, kiedy dokonano otwarcia ofert, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w przypadku składania ofert częściowych na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, a także informację o tym, że nie wpłynęła żadna oferta, zamawiający zamieszcza w protokole postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 Pzp.

Na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

  1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenie, a także terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zamieszcza się na stronie internetowej tylko wówczas, gdy termin wykonania zamówienia, okres gwarancji lub warunki płatności stanowią kryteria oceny ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia.

Termin do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wskazany w wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, powinien być realny i umożliwić wykonawcy złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoży oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp (wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia).

Ważne!

Jeżeli wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, nie przekaże zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 p...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy