Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

27 września 2018

NR 147 (Grudzień 2016)

Postępowanie w procedurze odwróconej

0 825

Procedura odwrócona została uregulowana art. 24aa ust. 1 po nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wybrany wykonawca spełnia wymagane warunki. 

Zamawiający post factum może więc zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

POLECAMY

Przepis art. 24aa Pzp stanowi przeniesienie do Pzp przepisu art. 56 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Zgodnie z art. 56 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE: w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji, zgodnie z przepisami art. 57–64. Jeżeli instytucje zamawiające korzystają z tej możliwości, zapewniają, by sprawdzenie niewystępowania podstaw wykluczenia i weryfikacja spełnienia kryteriów kwalifikacji przebiegały w sposób bezstronny i przejrzysty, tak aby żadnego zamówienia nie udzielono oferentowi, który powinien był zostać wykluczony na podstawie art. 57 lub który nie spełnia kryteriów kwalifikacji określonych przez instytucję zamawiającą. Państwa członkowskie mogą wyłączyć stosowanie procedury opisanej w akapicie pierwszym wobec określonych rodzajów zamówień lub w konkretnych okolicznościach lub ograniczyć jej stosowanie do takich rodzajów zamówień lub okoliczności.

Składanie ofert

Procedura odwrócona jest poprzedzona złożeniem przez wykonawcę wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 25a ust. 1 Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub przekracza je, wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (art. 25a ust. 2 Pzp).

Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (oświadczenie o braku podstaw wykluczenia) w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zob. art. 25a ust. 1 Pzp).

Ważne!

W trybie przetargu nieograniczonego informacje zawarte w jednolitym dokumencie, a także oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, stanowią dopiero wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub przekracza je, wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (art. 25a ust. 3 pkt 1 Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, wykonawca zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 25a ust. 5 pkt 2 Pzp).

Ważne!

Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych bądź sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, składa wraz z ofertą również zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub przekracza je, na żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców (art. 25a ust. 5 pkt 1 Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 Pzp, na żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 25a ust. 5 pkt 2 Pzp).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Otwarcie ofert

Procedura otwarcia ofert została określona w art. 86 Pzp. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich otwarcia. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Podczas otwarcia ofert informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, podaje się tylko wówczas, gdy termin wykonania zamówienia, okres gwarancji lub warunki płatności stanowią kryteria oceny ofert.

Przepisy Pzp nie przewidują obowiązku sporządzania protokołu z otwarcia ofert. Zestawienie ofert złożonych do upływu terminu składania ofert, informację o tym, kiedy dokonano otwarcia ofert, informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w przypadku składania ofert częściowych na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia, a także informację o tym, że nie wpłynęła żadna oferta, zamawiający zamieszcza w protokole postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 Pzp.

Na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp w trybie przetargu nieograniczonego wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenie, a także terminie wykonania zamówienia, okresie gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, zamieszcza się na stronie internetowej tylko wówczas, gdy termin wykonania zamówienia, okres gwarancji lub warunki płatności stanowią kryteria oceny ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia.

Termin do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wskazany w wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, powinien być realny i umożliwić wykonawcy złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoży oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zamawiający odrzuca ofertę tego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp (wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia).

Ważne!

Jeżeli wykonawca w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, nie przekaże zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, zamawiający wzywa tego wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia tego oświadczenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo jego złożenia oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Istota procedury odwróconej

Istota procedury odwróconej polega na tym, że zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania złożonych ofert w zakresie przesłanek odrzucenia oferty, o których mowa w art. 89 ust. 1 Pzp.

W toku badania ofert zamawiający ustala, czy:

 • oferta jest niezgodna z Pzp;
 • treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
 • złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 • oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
 • wykonawca w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;
 • wykonawca wyraził zgodę, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
 • wadium zostało wniesione w sposób prawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
 • oferta wariantowa spełnia minimalne wymagania określone przez zamawiającego;
 • przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
 • oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

W toku badania ofert zamawiający:

 1. poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona;
 2. może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Po dokonaniu badania ofert zamawiający w celu ustalenia, który wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp (ofertę najwyżej ocenioną), dokonuje oceny ofert na podstawie opisu kryteriów, którymi zamawiający kieruje się przy wyborze oferty oraz wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po dokonaniu oceny ofert zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub przekracza je, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które zamawiający wskazał w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp).

Jeżeli w postępowaniu zamawiający żądał oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub przekracza je, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, również do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, tych oświadczeń lub dokumentów (potwierdzających okoliczności, o których mowaw art. 25 ust. 1 pkt 2 Pzp).

Czynności po ocenie ofert

Po ustaleniu, którego wykonawcy oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zamawiający bada jednolity dokument złożony przez tego wykonawcę. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zamawiający bada, czy wykonawca złożył wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złożył wraz z ofertą zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zamawiający wzywa tego wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do jego złożenia.

Ważne!

Jeżeli jednolity dokument nie wymaga uzupełnienia, poprawienia lub wyjaśnienia, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, to oświadczenia i dokumenty potwierdzające:

 • spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
 • spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
 • brak podstaw wykluczenia
  – które zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp, obowiązany jest złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Komisja przetargowa przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym (zob. art. 20 ust. 3 Pzp). Kierownik zamawiającego po zapoznaniu się z propozycją komisji przetargowej dokonuje wyboru oferty albo podejmuje inną decyzję. Może nią być np. decyzja o odrzuceniu oferty, która została oceniona jako najkorzystniejsza, wykluczeniu wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, albo unieważnieniu postępowania.

Wezwanie w sprawie jednolitego dokumentu

Jeżeli wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Pzp, nie złoży jednolitego dokumentu, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wzywa tego wykonawcę do jego złożenia, chyba że mimo jego złożenia oferta tego wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. W takim przypadku zamawiający wyznacza wykonawcy termin do złożenia jednolitego dokumentu. Termin ten może być krótki, ale powinien umożliwić wykonawcy złożenie jednolitego dokumentu. Jeżeli wykonawca na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, złoży jednolity dokument, wówczas zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp wzywa tego wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

Złożenie dokumentu z wątpliwościami

Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, złoży wraz z ofertą jednolity dokument niekompletny lub jeżeli złożony jednolity dokument będzie zawierać błędy albo budzić wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp wzywa wykonawcę do uzupełnienia lub poprawienia tego dokumentu lub do udzielania wyjaśnień dotyczących jego treści w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Termin, który zamawiający może wyznaczyć w trybie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia lub poprawienia jednolitego dokumentu lub do udzielania wyjaśnień dotyczących jego treści, nie został przez ustawodawcę określony. Termin ten powinien być jednak realny i umożliwić wykonawcy uzupełnienie, poprawienie lub wyjaśnienie jednolitego dokumentu.

Natomiast w sytuacji gdy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, złoży w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy