Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

18 lipca 2018

NR 156 (Październik 2017)

Problemy praktyków – propozycje rozwiązań

0 2

SpotKIO, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju, było świetną okazją, by poznać zagadnienia istotne z punktu widzenia osób, które na co dzień zawodowo zajmują się zamówieniami publicznymi, zarówno jako wykonawcy, jak i zamawiający – stwierdziła, podsumowując spotkanie, Joanna Sauter-Kunach, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych. – Jestem pod wrażeniem wiedzy i zaangażowania uczestników spotkania (…).

Każdy ma szanse…

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych ogłosiły rozpoczęcie prac nad nową ustawą – Prawo zamówień publicznych, której koncepcja ma być gotowa do końca 2017 r. i poddana szerokim konsultacjom społecznym. Projekt ustawy – zdaniem Ministerstwa Rozwoju – powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r.

W ramach przygotowań do opracowania nowego Pzp w Ministerstwie Rozwoju odbyły się dwie dyskusje SpotKIO (3 lipca i 4 września br.) na temat m.in. aktualnych problemów występujących przy realizacji postępowań o zamówienie publiczne i możliwości usprawnień ustawy – Prawo zamówień publicznych, w których uczestniczyli zaproszeni przez SzuKIO praktycy.

Dlaczego serwis SzuKIO.pl? Bo od wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z czerwca 2016 r. w różnych miastach odbywały się organizowane przez tę instytucję SpotKIO – spotkania praktyków zamówień publicznych, którzy analizowali obowiązujące przepisy ustawy Pzp, interpretowali je, wskazywali nieścisłości niektórych postanowień ustawodawcy.

Były to spotkania typu seminaryjnego, bez prelegentów, komentatorów – sami uczestnicy „pozytywnie zakręceni na tle realizacji zamówień publicznych”, rozgryzali problem po problemie. Z dokumentacji, jaka powstała po tych spotkaniach, można by utworzyć niejeden komentarz do Prawa zamówień publicznych i erratę do ustawy. Tej wiedzy nie można było zmarnować. Uczestniczący w jednym z takich spotkań pracownik Ministerstwa Rozwoju uznał, że należy wsłuchać się w głos praktyków i tak SpotKIO trafiło do Ministerstwa.

Po raz pierwszy od funkcjonowania systemu zamówień publicznych każdy ma szansę przyjść na spotkanie i powiedzieć „władzy”, co im się nie udało w ostatniej, czerwcowej nowelizacji ustawy Pzp.

Ważne!

Każdy może wziąć udział w SpotKIO, pod warunkiem że zgłosi na formularzu umieszczonym na stronach www.szukio.pl (w odpowiedniej zakładce) zagadnienia, które jego zdaniem wymagają głębszej analizy i przekaże na piśmie swoje przemyślenia i sugestie, w jakim kierunku powinny iść zmiany.

Zgłoszone propozycje przekazywane są do Ministerstwa Rozwoju, a autorzy najciekawszych rozwiązań zapraszani na spotkanie. Propozycje można również zgłaszać bezpośrednio do Ministerstwa Rozwoju.

Na lipcowym spotkaniu

Omawiane były m.in. następujące zagadnienia:

 • obowiązek publikacji SIWZ od dnia wszczęcia postępowania – w postępowaniach wieloetapowych, w szczególności w dialogu konkurencyjnym;
 • doprecyzowanie zasad prowadzenia postępowania w trybie licytacji elektronicznej;
 • doprecyzowanie okoliczności skutkujących obowiązkiem podziału zamówienia na części;
 • wyjaśnienia treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu; badanie i ocena ofert;
 • uzupełnianie dokumentów i ich aktualność;
 • doprecyzowanie fakultatywnych podstaw wykluczenia,
 • przesłanki unieważnienia postępowania wieloetapowego lub prowadzonego w trybie z wolnej ręki.

Każde zagadnienie interpretował autor zgłoszonego problemu, proponował, co należałoby w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych zmienić lub doprecyzować. Potem odbywała się dyskusja uczestników, której moderatorami były Martyna Lubieniecka i Małgorzata Sobolewska.

Wnioski notowali obecni na spotkaniu przedstawiciele Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych z Ministerstwa Rozwoju. Uczestniczyli w nim: Joanna Sauter-Kunach – dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Maja Janicka – główny specjalista do spraw legislacji, Nina Szczęch – specjalista i Przemysław Grosfeld – specjalista.

Spotkanie wrześniowe

Praktycy przygotowali 32 tematy wymagające analizy i wniosków na przyszłość, omówiono 12. Wśród nich m.in:

 • status Krajowej Izby Odwoławczej; środki ochrony prawnej; skutki orzeczeń KIO;
 • zawartość SIWZ; ważność KRS – wykonawcy zagraniczni – wykonawcy krajowi;
 • zdolność techniczna i zawodowa wykonawcy; odrzucenie oferty.

Konwencja spotkania – jak w lipcu. Ministerstwo Rozwoju tym razem reprezentowali: Tomasz Konieczny – dyrektor w Biurze Dyrektora Generalnego, Katarzyna Blachowicz – dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz pracownicy tych departamentów i Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych.

Moderatorami spotkania byli Artur Andrzejewski i Marcin Kalmus. Spośród przedstawionych na piśmie tematów wybrane zostały tylko te, które zawierały postulaty nieomawiane dotychczas w tak szerokim zakresie na forach publicznych. Każdy z tematów referował autor przygotowanych na piśmie i wcześniej złożonych wniosków. Poniżej kilka przykładów:

Status prawny KIO oraz środki zaskarżenia orzeczeń

W zakresie statusu prawnego KIO wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 13 grudnia 2012 r., C-465/11 (Forposta). Sprawa ta jednak w doktrynie i praktyce rodzi szereg wątpliwości i problemów. Trybunał orzekł, że:

Ważne!

(…) Krajowa Izba Odwoławcza, która jest organem ustanowionym na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, mającym wyłączną właściwość do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów wykonawców z instytucjami zamawiającymi, i którego funkcjonowanie regulują art. 172–198 wspomnianej ustawy, jest sądem w rozumieniu art. 267 TFUE, gdy wykonuje swoje kompetencje objęte zakresem wymienionych przepisów, co ma miejsce w ramach postępowania głównego.

Fakt, że na podstawie innych przepisów omawiany organ jest również upoważniony do pełnienia funkcji o charakterze konsultacyjnym, jest w tym względzie bez znaczenia.

Na spotkaniu wskazywano, że niedookreślenie w przepisach prawa krajowego statusu KIO stanowi źródło licznych problemów proceduralnych w toku postępowania odwoławczego oraz trudności związanych z wykonalnością i prawomocnością orzeczeń Izby.

Proponowane rozwiązania:

 • dookreślić, że KIO jest organem pierwszej instancji w sprawach z zakresu zamówień publicznych;
 • przenieść część uregulowań zawartych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 964 z późn. zm.) do aktu rangi ustawowej, gdyż w praktyce zdarza się, że postanowienia ww. rozporządzenia stosowane są w pierwszeństwie przed przepisami ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, co budzi wątpliwości w świetle zasady Lex superior derogat legi inferiori;
 • uregulować w Pzp zasady wnoszenia skargi na orzeczenie Izby; w obecnym stanie prawnym ustawa nakazuje do skargi stosować odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, regulacja ta nie przystaje jednak do realiów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wątpliwości interpretacyjne rodzi choćby określenie statusu przystępującego do postępowania odwoławczego w postępowaniu skargowym, czy też określenie przeciwnika skargi, któremu należy doręczyć jej odpis, jeżeli skarżącym jest uczestnik postępowania odwoławczego, a nie jego strona;
 • urealnić – w zakresie skargi na orzeczenie Izby – dostęp do tego środka ochrony prawnej przez obniżenie wpisu od skargi oraz wprowadzenie do ustawy zapisu możliwości skutecznego domagania się zakazu zawarcia umowy do czasu jej rozstrzygnięcia;
 • zapewnić Krajowej Izbie Odwoławczej samodzielność finansowo-administracyjną; zgodnie z obowiązujący-mi przepisami KIO jest administracyjnie obsługiwana przez Prezesa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy