Gdy wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia

Jak udzielać zamówień Otwarty dostęp

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

Zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, gdy wszystkie przesłanki określone w tym przepisie zostaną łącznie spełnione i między wszystkimi uwarunkowaniami będzie zachodzić związek zarówno przyczynowo-skutkowy, jak i czasowy. 
 

POLECAMY

Ważne

Celem udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jest potrzeba natychmiastowego wykonania zamówienia, wynikająca z konieczności uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania niezwłocznego podjęcia działań. Przepisu tego nie można jednak zastosować, gdy zagrożony jest interes ekonomiczny zamawiającego, wynikający ze zdarzeń przewidywalnych. 


Sytuacja nieprzewidywalna

Wyjątkowa sytuacja, niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w której wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, musi być dla zamawiającego nieprzewidywalna. Będzie nią zatem takie zdarzenie, którego wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby bardzo mało prawdopodobne, przy czym przewidywalność określonych zdarzeń przez zamawiającego powinna być postrzegana w kategoriach obiektywnych, podobnych do należytej staranności, którą winien zachować dłużnik. 

Do wyjątkowych sytuacji należy zaliczyć zjawiska losowe i niezależne od zamawiającego, tj. zdarzenia o charakterze przyszłym, nieprzewidzianym, nagłym i niezależnym od woli zamawiającego (klęski żywiołowe, katastrofy, awarie, niespodziewane wypadki), a także zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego. 
 

Ważne

Zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej okolicznością nieprzewidywalną jest taki przypadek, którego wystąpienie w normalnym stanie rzeczy byłoby mało prawdopodobne.

 

Wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, których wcześniej nie można było przewidzieć, to przesłanka o charakterze obiektywnym i bezwzględnym, co oznacza, że powinna wynikać z przyczyn niezależnych od zamawiającego, nie zaś z uchybień lub niedołożenia należytej staranności na etapie przygotowania bądź przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Cechą charakteryzującą zamówienia udzielanego na podstawie przesłanki natychmiastowości wykonania jest konieczność szybkiej reakcji i krótki okres trwania zamówienia, mający na celu jedynie usunięcie absolutnie niezbędnych skutków zdarzenia niemożliwego do przewidzenia.   

Na przykład w wyroku z dnia 16 września 2010 r. (sygn. akt: V SA/Wa 1404/10) za wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn  leżących po stronie zamawiającego Naczelny Sąd Administracyjnego nie uznał zaburzeń geologicznych w kopalni węgla kamiennego.
Zdaniem sądu, zaburzeniom geologicznym w kopalni węgla kamiennego nie można przypisać cech wyjątkowości, gdyż są zjawiskiem charakterystycznym dla danego regionu i powtarzającym się co pewien czas, którego można spodziewać się w każdej chwili, choć o różnym przebiegu i różnej intensywności. 

 

Ważne

Wymóg natychmiastowego wykonania zamówienia będzie spełniony, gdy zachodzi potrzeba i konieczność realizacji zamówienia „szybciej niż pilnie”, tj. z dnia na dzień, gdy powstanie sytuacja wymagająca szczególnie szybkiej reakcji zamawiającego. Przesłanka ta znajduje zatem zastosowanie w sytuacjach wymagających od zamawiającego szczególnie szybkiej reakcji (zob. uchwałę z dnia 6 marca 2012 r. KIO/KD 26/12). Natychmiastowe wykonanie zamówienia oznacza zatem podję...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy