Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z notatnika pełnomocnika

30 listopada 2021

NR 198 (Grudzień 2021)

Gwarancje

0 456

Na rynku zamówień publicznych głośno ostatnio było o wyroku Sądu Okręgowego z dnia 5 lutego 2021 roku, sygn. akt: V Ga 328/20. Gwarancje wadialne i ubezpieczeniowe w zamówieniach publicznych zawsze były wdzięcznym obiektem do ich kwestionowania w sporach odwoławczych.

Wystarczy chociażby wspomnieć o sporze dotyczącym gwarancji wadialnej na jednego członka konsorcjum, który w mojej ocenie jest dalej niewłaściwie interpretowany. Mimo to, że Urząd Zamówień Publicznych zajął w swoim komentarzu stanowisko w następstwie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 roku o sygnaturze akt: IV CSK 86/17, iż decydująca jest treść gwarancji wadialnej, nie przesądzając, iż co do zasady gwarancja wadialna może być złożona na jednego członka konsorcjum – szerokie grono praktyków zamówieniowych dalej wskazuje to niepoprawne stanowisko.

Prawdopodobnie wpływ na to ma linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej, jednakże trzeba mieć na uwadze, iż to, że KIO w konkretnej sprawie orzeknie, że wystarczająca jest gwarancja wadialna na jednego członka konsorcjum, nie oznacza jeszcze, że mamy do czynienia z zasadą prawną, gdyż KIO orzeka na podstawie konkretnych okoliczności faktycznych.

Ocenę gwarancji wadialnych należy dokonywać przez pryzmat wyroku Sądu Najwyższego, iż decyduje konkretna treść gwarancji wadialnej złożonej w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Wracając jednak do wyroku Sądu Okręgowego z Częstochowy, należy zwrócić uwagę zarówno zamawiającym, jak i wykonawcom na nową linię orzeczniczą. Została ona potwierdzona także w wyroku z dnia 9 września 2021 roku o sygnaturze akt: KIO 2452/21. Istotą sporu w niniejszej sprawie była kwestia obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja ta obowiązywała od dnia 8 września 2020 r. do dnia 7 października 2020 r., a termin związania ofertą upływał w dniu 7 października 2020 roku. Zatem gwarancja ubezpieczeniowa obowiązywała dokładnie w okresie związania ofertą. Jednocześnie w dniu 7 października 2020 roku kończył się termin do zawarcia umowy przez wykonawcę, który wygrał postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

[…] logicznym jest, że przed początkiem dnia 8 października 2020 r. nie mogła ziścić się przesłanka uzasadniająca przepadek wadium na rzecz zamawiającego wskazana w art. 46 ust.5 pkt 1 Pzp – o ile przed tą datą oferent nie złożyłby wyraźnego oświadczenia woli o odmowie zawarcia umowy. Gdyby natomiast w tej kwestii wyłoniony w przetargu wykonawca milczał, uznanie, że odmówił on zawarcia umowy objętej zamówieniem publicznym, mogłoby nastąpić nie wcześniej niż z upływem ostatniego dnia związania ofertą, czyli w tym wypadku 
– z dniem 7 października 2020 r., będącym zarazem ostatnim dniem ważności przedłożonej przez niego gwarancji bankowej. Prowadziłoby to do paradoksalnej sytuacji, w której najwcześniejszą możliwą datą, w której ziściłyby się warunek do zatrzymania przez zamawiającego wadium, byłby dzień 8 października 2020 r. (do końca dnia 7 października 2020 r. zamawiający powinien czekać...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy