Kilka uwag dla wypełniających JEDZ

Jak wygrać przetarg

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub większej kluczowe znaczenie dla oceny podmiotowej wykonawców ubiegających się o zamówienie ma oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Jego prawidłowe wypełnienie oraz złożenie zdeterminowane jest szeregiem okoliczności wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) oraz wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

POLECAMY

Zasady wypełniania JEDZ

Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie to nie jest zatem podmiotowym środkiem dowodowym. Składa się je na formularzu JEDZ sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE z 6.1.2016, L3/16).

Wykonawca ma obowiązek – stosownie do art. 125 ust. 1 Pzp – dołączyć JEDZ do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Zamawiający musi zatem określić wykonawcom, np. w SWZ, zakres informacji, które mają oni podać w JEDZ. Może zastosować – według swego wyboru – różne metody wypełnienia tego wymogu ustawowego, w szczególności poprzez załączenie do SWZ:

Oznacza to, że wykonawca może sporządzić JEDZ, wypełniając formularz w Word, kierując się wymaganiami zamawiającego. Może też zaimportować formularz z serwisu ESPD, gdy został uprzednio wypełniony przez zamawiającego na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W efekcie ma w nim wypełnione dane o zamawiającym oraz o postępowaniu i wypełnia w pozostałym zakresie tylko te części, które zaznaczył wcześniej zamawiający jako wymagane.

Ważne

Formularz wstępnie przygotowany przez zamawiającego za pomocą ESPD zawiera już tylko pola wskazane przez zamawiającego, a więc choćby z tego powodu wizualnie różni się od zawartości treści JEDZ z ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE).

Jak wypełnić poszczególne części JEDZ?

Część I – dane dotyczące postępowania 

W przypadku wszczynania postępowania poprzez ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i utworzenia JEDZ z wykorzystaniem serwisu ESPD, zamawiający nie musi wpisywać danych dotyczących postępowania w części I formularza. Internetowy serwis ESPD automatycznie pobiera te informacje i wstawia je do części I JEDZ. Pojawia się wtedy też link do ogłoszenia o zamówieniu, dzięki czemu wykonawca ma możliwość przejrzenia od razu jego treści i zapoznania się z wymaganiami zamawiającego w danym postępowaniu o zamówienie publicz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy