Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

1 września 2021

NR 195 (Wrzesień 2021)

Kilka uwag dla wypełniających JEDZ

0 1740

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej progom unijnym lub większej kluczowe znaczenie dla oceny podmiotowej wykonawców ubiegających się o zamówienie ma oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Jego prawidłowe wypełnienie oraz złożenie zdeterminowane jest szeregiem okoliczności wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) oraz wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

POLECAMY

Zasady wypełniania JEDZ

Jednolity europejski dokument zamówienia stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie to nie jest zatem podmiotowym środkiem dowodowym. Składa się je na formularzu JEDZ sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE z 6.1.2016, L3/16).

Wykonawca ma obowiązek – stosownie do art. 125 ust. 1 Pzp – dołączyć JEDZ do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Zamawiający musi zatem określić wykonawcom, np. w SWZ, zakres informacji, które mają oni podać w JEDZ. Może zastosować – według swego wyboru – różne metody wypełnienia tego wymogu ustawowego, w szczególności poprzez załączenie do SWZ:

Oznacza to, że wykonawca może sporządzić JEDZ, wypełniając formularz w Word, kierując się wymaganiami zamawiającego. Może też zaimportować formularz z serwisu ESPD, gdy został uprzednio wypełniony przez zamawiającego na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W efekcie ma w nim wypełnione dane o zamawiającym oraz o postępowaniu i wypełnia w pozostałym zakresie tylko te części, które zaznaczył wcześniej zamawiający jako wymagane.

Ważne

Formularz wstępnie przygotowany przez zamawiającego za pomocą ESPD zawiera już tylko pola wskazane przez zamawiającego, a więc choćby z tego powodu wizualnie różni się od zawartości treści JEDZ z ww. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE).

Jak wypełnić poszczególne części JEDZ?

Część I – dane dotyczące postępowania 

W przypadku wszczynania postępowania poprzez ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i utworzenia JEDZ z wykorzystaniem serwisu ESPD, zamawiający nie musi wpisywać danych dotyczących postępowania w części I formularza. Internetowy serwis ESPD automatycznie pobiera te informacje i wstawia je do części I JEDZ. Pojawia się wtedy też link do ogłoszenia o zamówieniu, dzięki czemu wykonawca ma możliwość przejrzenia od razu jego treści i zapoznania się z wymaganiami zamawiającego w danym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Jeżeli zamawiający nie skorzysta z ESPD do utworzenia oraz wypełnienia JEDZ, to – według treści JEDZ – informacje w drugiej tabeli części I wypełnia, co do zasady, wykonawca. Dane podawane w pozycji „tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia” oraz „numer referencyjny nadany sprawie […]” powinny być takie same jak wskazane w pkt II.1.1. i II.1.3 ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w Dzienniku Urzędowym UE.

Część II – Informacje dotyczące wykonawcy 

Wykonawca zamieszcza w części II.A JEDZ identyfikujące go informacje. Warto przy tym zwrócić uwagę co najmniej na trzy kwestie:

1.    Należy podać nazwę wykonawcy, z tym że jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum), w tej pozycji wskazuje się tylko tego wykonawcę, którego dotyczy JEDZ. Wynika to z faktu, że każdy z takich wykonawców składa odrębnie swój JEDZ. Fakt ubiegania się o zamówienie wspólnie zostaje wskazany przez każdego z wykonawców pod koniec części II.A (pozycja – rodzaj uczestnictwa), w której podaje się rolę wykonawcy w grupie (np. lider), wskazuje pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu.

W pozycji „numer VAT, jeżeli dotyczy”/„Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny […]”, wykonawca wpisuje numer identyfikacji podatkowej poprzedzony symbolem PL. Jeżeli wykonawca nie posługuje się numerem VAT, wpisuje numer, którym posługuje się w związku z prowadzoną działalnością: odpowiednio REGON, NIP. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej będące wykonawcami podają natomiast numer ewidencyjny PESEL, jeżeli posługują się nim do celów podatkowych.

2. Niezbędne jest udzielenie odpowiedzi poprzez znaczenie pola „tak”/”nie” na pytanie o status wykonawcy, tzn. czy jest mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem. Te informacje służą celom statystycznym. Wyjaśnienie tych pojęć na podstawie liczby zatrudnionych osób i wysokości rocznego obrotu (sumy bilansowej) znajduje się w odnośniku 7 w JEDZ, co pozwala wykonawcy na łatwe przyporządkowanie do określonego rodzaju przedsiębiorstwa.

W pozycji dotyczącej informacji „czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców” – wykonawca polski zaznacza odpowiedź „nie dotyczy” i pozostawia dalszą część podsekcji niewypełnioną. Jeżeli w państwie, z którego jest wykonawca, istnieje taki wykaz (np. w Niemczech – wykaz zatwierdzonych wykonawców robót budowlanych, w Czechach – dla wszystkich rodzajów zamówień) i wykonawca jest do niego wpisany, zaznacza pole „tak” i wypełnia dalszą część formularza z tym związaną. W przypadku gdy wykonawca nie został wpisany do takiego wykazu, zaznacza pole „nie”.

Część II.B

Wykonawca podaje informacje na temat swoich przedstawicieli, tj. dane dotyczące osoby lub osób upoważnionych do jego reprezentowania na potrzeby danego postępowania. Określeniem „przedstawiciele” objęte jest przedstawicielstwo lub pełnomocnictwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Ta część JEDZ może zastąpić pełnomocnictwo i wyeliminować potrzebę składania odrębnego dokumentu pełnomocnictwa. Stanie się tak wtedy, gdy wykonawca poda szczegółowo zakres udzielonego pełnomocnictwa, a dokument JEDZ zostanie podpisany prawidłowo, tj. zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy. Jeżeli zamieszczone w tej pozycji dane mają charakter jedynie informacyjny, a pełnomocnictwo zostało odrębnie udzielone, wykonawca powinien je załączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowania albo oferty.

Część II.C

Wykonawca podaje informacje, czy polega na zasobach podmiotów udostępniających. W przypadku wypełniania JEDZ korzystając z serwisu ESPD, zaznaczenie pola „nie” powoduje, że dla wykonawcy nie jest widoczna zakładka z informacją o obowiązkach wykonawcy, które mają miejsce, jeżeli zaznaczy pole „tak”.

Zaznaczenie pola „tak” implikuje obowiązek złożenia odrębnego formularza JEDZ dotyczącego każdego z podmiotów udostępniających, niezależnie od tego, czy będzie podwykonawcą, czy też nie. Formularz JEDZ podmiotu udostępniającego powinien zostać wypełniony i podpisany przez podmiot udostępniający w:

  • części II.A – informacje na temat wykonawcy,
  • części II.B – informacje na temat przedstawicieli wykonawcy,
  • części III – podstawy wykluczenia,
  • części IV (kryteria kwalifikacji) i V (kryteria selekcji) – w zakresie, w jakim podmiot trzeci udostępnia zasoby wykonawcy.

Część II.D

Wymaga podania przez wykonawcę informacji dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, ale na których zdolności wykonawca nie polega. Ta część nie dotyczy zatem podwykonawców, którzy są jednocześnie podmiotem udostępniającym zasoby wykonawcy.

Ważne

Przy wypełnianiu tej części istotne jest, czy zamawiający dokonał stosownego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 lub art. 121 Pzp lub ma zastosowanie art. 214 ust. 9 Pzp. Jeżeli nie ma takiego zastrzeżenia – należy sprawdzić, czy zamawiający – zgodnie z art. 462 ust. 5 Pzp – żąda w przypadku zamiaru powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom złożenia JEDZ dotyczących podwykonawców. Te okoliczności mają bowiem wpływ na sposób wypełnienia JEDZ i dalsze obowiązki wykonawcy.ontent...

W przypadku, gdy wykonawca zamierza korzystać z podwykonawców, a powyższe zastrzeżenie nie zostało dokonane, zaznacza pole „tak” i podaje, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych przez siebie podwykonawców. Konsekwencją korzystania z podwykonawców jest obowiązek złożenia JEDZ (jeżeli zamawiający określił takie żądanie) dla każdego z podwykonawców, wypełniony przez podwykonawcę oprócz części ogólnej II.A i B tylko w części III – podstawy wykluczenia. JEDZ powinien zostać podpisany przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Część III – podstawy wykluczenia

Możliwość uzyskania zamówienia publicznego przez danego wykonawcę warunkowana jest przede wszystkim wykazaniem braku wobec niego podstaw wykluczenia. Wymienione w części III JEDZ podstawy wykluczenia są podzielone na 4 sekcje, co wymaga odpowiedniego zakwalifikowania do nich podstaw wymienionych w nowym Pzp.

Ważne

Przepisy nowego Pzp zawierają dwa rodzaje podstaw wykluczenia: obligatoryjne i fakultatywne. Wykluczenie z powołaniem się na przesłankę fakultatywną jest możliwe – stosownie do art. 109 ust. 2 Pzp – tylko wtedy, gdy zamawiający wskazał to w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia (np. w SWZ).

Wykonawca wypełnia zatem formularz JEDZ w zakresie odnoszącym się do fakultatywnej podstawy wykluczenia tylko wtedy, jeżeli taka podstawa została przewidziana w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wymaga to szczególnej analizy dokumentacji postępowania oraz identyfikacji przy wypełnianiu JEDZ, z jaką okolicznością wykluczenia wykonawcy mamy do czynienia, a jeżeli jest to przesłanka fakultatywna, to czy ma ona zastosowanie w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dużym ułatwieniem dla zamawiającego przy sporządzaniu JEDZ za pomocą serwisu ESPD jest to, że wszystkie podstawy wykluczenia do wypełnienia przez wykonawcę, zaznaczone są domyślnie, przy czym podstaw obligatoryjnych nie da się „odhaczyć”. Można to zrobić tylko w odniesieniu do przesłanek fakultatywnych, odpowiednio dostosowując je do wymogów w danym postępowaniu o zamówienie publiczne. Natomiast wykonawca, który korzysta z ESPD, ma przy wszystkich przesłankach wykluczenia zaznaczoną domyślnie odpowiedź wskazującą na brak zaistnienia podstawy wykluczenia. Z założenia pozwala to uniknąć omyłek. Dopiero jeżeli wykonawca zaznaczy odpowiedź twierdzącą, pojawia się rozszerzenie danej pozycji w celu wpisania szczegółów oraz opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia (self-cleaning), który reguluje art. 110 ust. 2 Pzp.

Część III.A – podstawy wykluczenia związane z wyrokami skazującymi

Wypełnienie części III.A może sprawiać trudność wynikającą z potrzeby zidentyfikowania oraz powiązania przesłanek wymienionych w art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE (część wstępna III.A) z wdrażającymi je przesłankami z art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, z tym że katalog przestępstw przewidzianych w nowym Pzp jest szerszy w stosunku do art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE.

Przy założeniu, że ubiegający się o zamówienie wykonawcy nie podlegają wykluczeniu, ewentualny problem z wypełnieniem części III.A JEDZ może pozostać, co do zasady, teoretyczny. Gdyby jednak wykonawca musiał zaznaczyć pole „tak” przy danym rodzaju przestępstwa, powinien przyporządkować przestępstwu we właściwej kolumnie jeden z pkt 1–6 spośród wymienionych w art. 57 ust. 1 dyrektywy, wskazać datę wyroku itp. (Tabela 1).

Informacje o karalności do uwzględnienia w części III.C i III.D JEDZ

Wskazany w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp katalog przestępstw jest szerszy niż katalog z art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE. Oznacza to, że oświadczenie co do pozostałych rodzajów wykonawca musi złożyć w innych – niż część III.A – częściach JEDZ, co dla ułatwienia przedstawia tabela 2.

Część III.B – podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie

W części III.B należy zwrócić uwagę na fakt, że JEDZ wymaga odrębnie określenia podstaw wykluczenia dla przesłanki obligatoryjnej – w pkt 1 co do art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp i fakultatywnej (jeżeli ma zastosowanie w danym postępowaniu) – w pkt 2 
co do art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp.

Tabela 1

Przepis dotyczący przestępstwa Część (pole) w JEDZ
art. 258 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) III.A pkt 1
art. 228–230a k.k. (korupcja”), art. 250a k.k. (korupcja wyborcza i referendalna) III.A pkt 2
art. 46 lub 48 ustawy o sporcie (korzyść majątkowa w związku z zawodami sportowymi)  III.A pkt 2
przestępstwo skarbowe; przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 k.k.  III.A pkt 3
art. 115 § 20 k.k. (przestępstwo o charakterze terrorystycznym)  III.A pkt 4
art. 165a k.k. (finansowanie terroryzmu), art. 299 k.k. (pranie brudnych pieniędzy) III.A pkt 5
art. 189a k.k. (handel ludźmi); powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi     III.A pkt 6

Część III.C – podstawy związane z niewypłacalnością, poważnym wykroczeniem zawodowym […]

W części III.C poszczególne podsekcje są „przemieszane”, jeżeli chodzi o ich odniesienie do obligatoryjnych bądź fakultatywnych podstaw wykluczenia. W związku z tym należy zachować szczególną uwagę przy jej wypełnianiu.

Tabela 2

Przepis dotyczący przestępstwa  Część (pole) w JEDZ
art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP    III.C rubryka dotycząca prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy
art. 270–277 k.k. (przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów), art. 278–295 k.k. („przestępstwa przeciwko mieniu”), art. 296–309 k.k. (przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu), z wyjątkiem art. 299 k.k.   III.D

Ważne

W podsekcji pierwszej „obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy” ustawodawca, w ramach przesłanek obligatoryjnych, przewidział w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i pkt 2 Pzp podstawy do wykluczenia z postępowania wykonawcy, jeżeli osoby występujące po jego stronie zostały ukarane za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. poz. 769).

Wykluczenie na tej podstawie jest obowiązkowe. Wykonawca zawsze zatem składa oświadczenie w tym zakresie. Natomiast w ramach przesłanek fakultatywnych ustawodawca przewidział w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp podstawy do wykluczenia z postępowania. Wykonawca wypełnia formularz co do tej podstawy tylko w sytuacji, gdy zamawiający przewidział t...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy