Klauzule waloryzacyjne w praktyce i orzecznictwie

Temat numeru

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadzono zasady dotyczące waloryzacji umów. Jedną z regulacji ustawowych są klauzule waloryzacyjne – dotyczące podniesienia wartości świadczenia na podstawie zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

W tym zakresie należy wskazać podstawy prawne: art. 439 ust. 1–2 ustawy Pzp:

Art. 439.

POLECAMY

 1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 2. W umowie określa się:
  1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 1, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, oraz początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia;
  2) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: 
  a) z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, lub 
  b) przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; 
  3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; 
  4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia.

Na podstawie tego przepisu zamawiający wprowadzają w projektowanych postanowieniach umów klauzule waloryzacyjne. Bardzo często jednak zamawiający odmiennie interpretują przepis niż wykonawcy. Sposób wprowadzania klauzul waloryzacyjnych przez zamawiających spowodował niejednokrotnie brak zgody wykonawców.

Maksymalny poziom waloryzacji – odmienne podejście zamawiających i wykonawców

Najczęściej kwestionowanym elementem klauzul waloryzacyjnych jest maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia. Związane jest to z tym, że zamawiający ustalają ją na niskim poziomie – np. 5% – a ewentualne skonsumowanie takiej wartości może nastąpić już w pierwszym roku obowiązywania umowy. 
Jako przykład sytuacji polegającej na kwestionowaniu postanowień w zakresie wysokości waloryzacji można wskazać sprawę ustalenia maksymalnej zmiany wynagrodzenia na poziomie 10% w stos...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy