Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

19 listopada 2018

NR 168 (Listopad 2018)

Konsekwencje zmiany treści umowy

0 156

Zmiana treści umowy na korzyść wykonawcy nie jest zazwyczaj korzystna dla zamawiającego. Za naruszenie przepisu art. 144 ust. 1 Pzp zamawiający może być dotknięty dodatkową dolegliwością w postaci konieczności zwrócenia uzyskanego na ten cel dofinansowania.

Pozew Skarbu Państwa

W sprawie rozpoznanej przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 26 października 2017 r., sygn. akt: V ACa 144/17, Skarb Państwa (wojewoda) wniósł pozew o zasądzenie od województwa 516 288,75 zł wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych od 30 grudnia 2008 r. do dnia zapłaty tytułem zwrotu 12,5% dofinansowania, uzyskanego przez stronę pozwaną, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Chodziło o zrealizowanie projektu System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa, udzielonego pozwanej przez stronę powodową działającą jako instytucja pośrednicząca na podstawie umowy z 21 września 2006 r. Na jej podstawie pozwany zobowiązany został do przestrzegania postanowień ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie wydatkowania otrzymanego dofinansowania. Zobowiązywało to właściwe instytucje, w tym również przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do przeprowadzenia czynności kontrolnych, które niestety w tym przypadku wykazały liczne naruszenia ustawy Pzp, w tym m.in.: 

  • opisanie przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję, czyli sprzeczne z art. 29 ust. 2 Pzp; 
  • określenie parametrów technicznych sprzętu komputerowego, zwłaszcza w zakresie prowadzenia wymagania dotyczącego myszy komputerowej z pięcioma klawiszami i scrollem, w sposób preferujący urządzenia konkretnej firmy, zaoferowane przez wszystkich pięciu wykonawców; 
  • sprzeczne z art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp określenie terminu na wykonanie umowy, który był nierealny oraz nieadekwatny do zakresu prac będących jej przedmiotem, ograniczające krąg wykonawców, którzy mogliby ubiegać się o udzielenie zamówienia na jej wykonanie; 
  • sprzeczne z art. 144 ust. 1 Pzp dokonanie zmiany treści umowy zawartej w wyniku wybrania najkorzystniejszej oferty, złożonej przez wykonawcę, który podlegać powinien wykluczeniu wraz z dwoma innymi oferentami ze względu na sprzeczne z art. 24 ust. 2 oraz art. 146 pkt 6 Pzp złożenie niezgodnych z ustawą dokumentów określających warunki zatrzymania wadium.

Odpowiedź pozwanego

Pozwany wniósł o oddalenie pozwu. Wskazał na zgodne z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych opisanie przedmiotu zamówienia, również w zakresie wymagań dotyczących sprzętu komputerowego, które nie preferowały konkretnej firmy.
Wskazywał, że powód był informowany o wszystkich okolicznościach i wyraził zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy zawartej z wykonawcą wybranym zgodnie z powołaną ustawą, który nie podlegał wykluczeniu. Podkreślał, że przedłużenie terminu realizacji umowy było korzystne dla zamawiającego. Pozwalało bowiem na zrealizowanie całego projektu, który obejmował również inne zamówienia, umożliwiało także zachowanie dofinansowania, które zostało na ten cel pozyskane, czyli uniknięcie sankcji polegającej na jego zwróceniu.

Zdaniem sądu okręgowego

Sąd okręgowy oddalił powództwo oraz obciążył stronę powodową kosztami procesu poniesionymi przez pozwaną. 

Ważne!

Sąd ustalił, że w umowie między stronami został wprowadzony obowiązek zwrócenia środków w niej określonych, w części albo w całości, w przypadku wykazania właściwymi środkami kontrolnymi, przeprowadzanymi przez uprawnione organy, że strona pozwana wykorzystała otrzymane środki niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bez zachowania obowiązujących procedur, wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych. 

W umowie określone zostało ponadto wymaganie dotyczące złożenia przez wykonawców wadium w wysokości 150 000 zł przed upływem terminu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy