Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Nieśpielak Kamila

Kontrowersje wokół interpretacji TSUE C 387/14

Powoływanie się przez zamawiających na ww. wyrok przy wykluczaniu wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne budziło spore zdziwienie. Wynikało to z tego, że wspomniany wyrok zapadł jeszcze na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego. Ponieważ nowa dyrektywa dokonała przełomowych zmian w systemie zamówień publicznych, stosowanie wyroku wydanego na podstawie nieobowiązującej dyrektywy zdawało się niewłaściwe. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że pierwsze wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wydawane na podstawie ww. orzeczenia TSUE, były sprzeczne z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy – Prawa zamówień publicznych”.

Krajowa Izba Odwoławcza orzekała bowiem na niekorzyść wykonawców, którzy powoływali się na zasoby podmiotów trzecich w dokumentach złożonych po terminie składania ofert. Tymczasem opinia UZP, w brzmieniu z początku 2017 r., w...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 87% treści