Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

2 lipca 2018

NR 158 (Grudzień 2017)

Kontrowersje wokół interpretacji TSUE C 387/14

487

W ostatnim czasie duże zainteresowanie wzbudziło wykluczanie wykonawców z postępowań dokonywane w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r., sygn. akt: C-387/14. Wyrok ten ustalił cezurę czasową dla możliwości powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich, wskazując, że najpóźniej może to nastąpić w dniu składania ofert. 

Powoływanie się przez zamawiających na ww. wyrok przy wykluczaniu wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne budziło spore zdziwienie. Wynikało to z tego, że wspomniany wyrok zapadł jeszcze na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego. Ponieważ nowa dyrektywa dokonała przełomowych zmian w systemie zamówień publicznych, stosowanie wyroku wydanego na podstawie nieobowiązującej dyrektywy zdawało się niewłaściwe. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że pierwsze wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wydawane na podstawie ww. orzeczenia TSUE, były sprzeczne z opinią prawną Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Relacja art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 ustawy – Prawa zamówień publicznych”.

Krajowa Izba Odwoławcza orzekała bowiem na niekorzyść wykonawców, którzy powoływali się na zasoby podmiotów trzecich w dokumentach złożonych po terminie składania ofert. Tymczasem opinia UZP, w brzmieniu z początku 2017 r., wprost przyznawała wykonawcom taką możliwość.

Przy udziale podmiotów trzecich

Negatywne konsekwencje związane z wykładnią wyroku C-387/14 dotyczyły jedynie tych wykonawców, którzy za późno poinformowali zamawiającego o woli wykonania zamówienia przy udziale podmiotów trzecich (tj. nie zgłosili tego faktu najpóźniej w dniu składania ofert). Sytuacja wykonawców, którzy zamierzali wykazać warunki udziału w postępowaniu na podstawie własnego potencjału technicznego i zawodowego, wydawało się, nie była objęta zakresem wspomnianego wyroku.

Jednakże już w lipcu 2017 r. jeden z największych zamawiających w Polsce postanowił rozszerzyć wspomniany zakres wyroku C-387/14 i na jego podstawie wykluczył z postępowania wykonawcę, który wykazywał spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Ważne!

Zamawiający, powołując się na wyrok C-387/14, odmówił wykonawcy możliwości skorzystania z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. uprawnienia do uzupełnienia dokumentów.

Wykluczonym z postępowania wykonawcą było konsorcjum dwóch spółek z branży infrastruktury kolejowej. Konsorcjum wykazywało spełnienie warunków udziału w postępowaniu własnym doświadczeniem (m.in. usługa zrealizowana przez lidera konsorcjum) oraz własnym personelem (m.in. geodeta współpracujący na stałe z liderem konsorcjum).

W trakcie badania oferty konsorcjum zamawiający zakwestionował m.in. usługę lidera i osobę wskazaną na stanowisko geodety oraz wezwał wykonawcę do uzupełnienia doświadczenia i personelu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Konsorcjum uzupełniło dokumenty w ten sposób, że w miejsce usługi lidera wskazało usługę wykonaną przez partnera konsorcjum. Podobnie w przypadku personelu – w miejsce geodety zaproponowanego początkowo przez lidera konsorcjum wskazana została inna osoba przez partnera konsorcjum.

Ten powszechnie stosowany i aprobowany zarówno przez orzecznictwo, jak i doktrynę sposób skorzystania przez wykonawcę z instytucji art. 26 ust. 3 Pzp nie znalazł jednak aprobaty zamawiającego. Jak się później okazało, zamawiający był po lekturze wyroku C-387/14, ale niestety opacznie go zrozumiał. Ku ogromnemu zaskoczeniu wykonawcy zamawiający poinformował go najpierw o unieważnieniu swojego wezwania do uzupełnienia doświadczenia i personelu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, a następnie wykluczył wykonawcę z postępowania.

W uzasadnieniu decyzji o wykluczeniu wskazał, że w świetle wyroku C-387/14 wykonawca nie może zmienić doświadczenia ani personelu wskazanego przez siebie w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w dniu składania ofert.

Odwołanie

Od powyższej czynności zamawiającego konsorcjum odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej. W odwołaniu podniosło przede wszystkim, że:

Ważne!

wyrok C-387/14 zapadł w odmiennym stanie faktycznym do tego, który miał miejsce w postępowaniu. Sprawa rozstrzygana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyła wykonawcy, który na potrzeby wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powoływał się na zasoby podmi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy