Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

25 czerwca 2018

NR 162 (Kwiecień 2018)

Kryteria pozornie cenowe

0 138

W ostatnim czasie, w praktyce przetargów publicznych można zaobserwować zjawisko polegające na formułowaniu kryteriów oceny ofert, które jedynie pozornie dotyczą ceny, w istocie stanowią inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. 

Tak zdefiniowane kryteria szczególnie często występują w postępowaniach, w których przedmiotem zamówienia są usługi z branży pośrednictwa w zakupie biletów lotniczych. 

Przykład

W postępowaniu na świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych zamawiający określił kryterium oceny ofert ,,średnia cena 10 biletów lotniczych’’ o wadze 10%. Niezależnie od tego ustalił kryterium ,,cena opłaty transakcyjnej’’ z wagą 60%. W opisie kryterium ,,średnia cena 10 biletów lotniczych’’ wskazał, że w celu przyznania punktów oceniał będzie podane przez wykonawców średnie ceny biletów lotniczych na zdefiniowanych przez siebie dziesięciu różnych kursach lotniczych.
W toku postępowania jeden z uczestników zgłosił wątpliwości dotyczące treści kryterium ,,średnia cena 10 biletów lotniczych’’. 

Ważne!

Wykonawca wskazał, że zastosowanie średniej ceny biletu w kryterium punktowanym nie było narzędziem miarodajnym i rzetelnym, gdyż obarczone było błędem obliczeniowym z racji zbyt szerokiego spektrum cen, taryf i połączeń dostępnych na rynku wśród przewoźników lotniczych.

Zamawiający pominął bowiem kluczowe parametry cenowe składające się na ostateczny koszt jednostkowego biletu lotniczego, m.in. nie wskazując precyzyjnie rodzaju taryf przewoźnika (z bagażem czy bez bagażu), nie wyznaczając konkretnych dat podróży, pomijając kwestię dostępności miejsc i cen biletów. 
Opisane kryterium było pośrednio przedmiotem postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, w którym kwestionowano przyznanie punktów jednemu z uczestników postępowania. 

Ważne!

W odwołaniu podniesiono, że wykonawca podał w formularzu ofertowym średnie ceny biletów lotniczych całkowicie oderwane od realiów rynkowych. 

W toku postępowania odwoławczego zamawiający stwierdził, że przedmiotowe kryterium nie było kryterium cenowym, lecz kryterium jakościowym, bowiem służyło faktycznie ocenie sprawności kadry zatrudnionej przez wykonawców (kasjerów lotniczych). Co ciekawe, jeszcze na etapie oceny ofert zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny i domagał się podania informacji o sposobie wyliczenia średnich cen biletów lotniczych podanych w formularzu ofertowym. 
W toku postępowania odwoławczego zamawiający stwierdził, że wezwanie wystosował w trybie art. 87 ust. 1 Pzp i dotyczyło ono treści oferty. 

Wyrok KIO z dnia 5 lutego 2018 r., sygn. akt: KIO 126/18

Izba nie podzieliła zapatrywania zamawiającego i wskazała: Powyższe kryterium niewątpliwie było kryterium cenowym, co potwierdza opis sposobu oceny ww. kryterium zawarty w SIWZ, w którym zamawiający wprost wskazał, że ocenie w ramach ww. kryterium podlegać będzie średnia cena biletów na trasach podanych w załączniku do SIWZ. 
Mimo uznania przez Izbę, że kryterium „średnia cena 10 biletów lotniczych” było kryterium cenowym – KIO stanęła na stanowisku, że nie było możliwe stwierdzenie, iż wykonawca zaoferował rażąco niską cenę, ponie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy