Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

7 listopada 2019

NR 179 (Listopad 2019)

Na gorąco o nowym Pzp

184

Na tym etapie można jedynie dywagować na temat dobrych i złych stron nowego Prawa zamówień publicznych, domniemywać, które z przyjętych rozwiązań pomogą usprawnić proces udzielania zamówień publicznych. Na pewno ustawa jest bardziej obszerna i szczegółowa – to jej wada, ale też i zaleta.

Wada – bo duża liczba przepisów trochę przeraża i zniechęca, zaleta – bo nowe przepisy, w szczególności dla postępowań klasycznych o wartościach równych progom unijnym lub przekraczających je, uzupełniają i doprecyzowują te, które w praktyce budziły wątpliwości i były niejednolicie stosowane. 

POLECAMY

Dobre i złe rozwiązania

Godna uwagi jest na pewno nowa systematyka ustawy, umieszczenie w odrębnym dziale przepisów ogólnych, w tym zasad udzielania zamówień, katalogu wyłączeń, szacowania wartości zamówienia, przepisów dotyczących zamawiającego, wykonawcy, komunikacji pomiędzy nimi i wreszcie nowości, tj. wprowadzenia do przepisów polityki zakupowej państwa. Ale oczywiście trzeba się do niej przyzwyczaić. 

Podobnie za dobre rozwiązanie należy uznać odrębny dział dla określenia obowiązków związanych z przygotowaniem postępowania, zawierający analizy potrzeb zamawiających, kwalifikację podmiotową wykonawców, szczegółowe opisy trybów udzielania zamówień, składanie, otwarcie, badanie i ocenę ofert. 

Zainteresowanie uczestników rynku zamówień publicznych budzi dział dotyczący postępowań krajowych o wartościach poniżej progów unijnych. Pomimo jednak propozycji odrębnej procedury ich udzielania w postaci trybu podstawowego większość instytucji dotyczących procedury w tym trybie przekazywanych wykonawcom w ramach specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) albo opisu potrzeb i wymagań (OPiW) jest taka sama jak dla postępowań o wyższych wartościach. 
 

Ważne

Ustawa zachęca, ale nie nakazuje odejścia od złych praktyk umów jednostronnie korzystnych dla zamawiającego. 


W stosunku do rządowej Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych brakuje przepisów zakazujących wprowadzania postanowień rażąco niekorzystnych dla wykonawców. Zrezygnowano z nich na rzecz obowiązku współpracy obu stron przy realizacji umowy, zamknięto katalog klauzul abuzywnych, zdjęto z Prezesa UZP obowiązek śledzenia orzecznictwa w tym zakresie i uzupełniania tego katalogu. 

Jako pozytywne rozwiązanie należy uznać obowiązek określania maksymalnej wysokości kar umownych, waloryzację wynagrodzenia dla wykonawców w umowach o roboty budowlane lub usługi o okresie trwania powyżej 12 miesięcy, pozostawienie ochrony należnego wynagrodzenia podwykonawców, obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę, możliwość zmiany umowy. 

Ważne

Za bardzo złe rozwiązanie uważam przepis zwiększający do 50% wartość pozostawionej do odbioru ostatniej części zamówienia w umowach o okresie trwania powyżej 12 miesięcy – było 10%.


Elementy dotychczas obowiązujących procedur 

Pozostawiono w postępowaniach klasycznych o wartościach równych progom unijnym lub przekraczających je, te same tryby udzielania zamówień, napisano je jednak bardziej przystępnym językiem. Utrzymano prawie w niezmienionej formie zasady opisu przedmiotu zamówienia i szacowania jego wartości. Mam nadzieję, że nowe rozporządzenie dostosuje zakres dokumentacji projektowej do aktualnych przepisów prawa budowlanego. W bardziej zrozumiały sposób zredagowano przepisy dotyczące umów ramowych, partnerstwa innowacyjnego i dynamicznego systemu zakupów. Podobnie na nowo opisano okoliczności zmian umowy – to te same przepisy, ale chyba bardziej czytelne.

Nowe rozwiązania

Dostosowano przepisy w zakresie podstaw wykluczenia do przepisów dyrektyw – jest mniej podstaw obligatoryjnych, więcej fakultatywnych. Przy pierwszym czytaniu wydają się podobne do przepisów dyrektyw, co na pewno pozwoli zmniejszyć wątpliwości przy wypełnianiu jednolitego dokumentu. 

Zwiększono dostęp do środków ochrony prawnej – w postępowaniach, niezależnie od ich wartości, przedmiotem odwołania może być pełne spektrum działań zamawiającego. Jako novum wprowadzono procedurę polubownego rozstrzygania sporów i zapoczątkowano przepisy mające na celu ujednolicenie zasad i wyników kontroli. 

Warsztat pracy

W mojej ocenie pierwszym działaniem zamawiającego w przygotowaniu się do realizacji zamówienia według nowego Pzp powinno być 
 

Ważne

Sporządzenie spisu treści nowej ustawy – pomoże to we właściwej nawigacji po ustawie, ułatwi znalezienie podstawowych instrumentów prawnych odnoszących się w szczególności do definicji głównych pojęć używanych w ustawie, opisu i szacowania wartości przedmiotu zamówienia, podstaw wykluczenia, okoliczności odrzucenia oferty, przebiegu poszczególnych procedur, umów w sprawie zamówień publicznych czy środków ochrony prawnej. 


Kolejnym może być próba porównania dotychczasowych i nowych przepisów, czyli opracowanie tabel tematycznych opartych na zasadzie „było – będzie”. I wreszcie – próba opracowania ramowej specyfikacji warunków zamówienia z uwzględnieniem wymaganego w art. 134 zakresu. 

Niezbędne jest przygotowanie instrukcji dla wykonawców zawierającej opis wymagań i obowiązków – pomoże to zamawiającemu w uporządkowaniu nowych przepisów w powiązaniu z procedurą najczęściej stosowanego przetargu nieograniczonego albo poniżej progu trybu podstawowego. 

Przygotowując informacje konieczne do przekazania w ramach kolejnych części SWZ, zamawiający pozna przepisy przekrojowo – dobierając je...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy