Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

27 września 2018

NR 147 (Grudzień 2016)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 47

Gwarancja tylko w oryginale

Czy złożenie przez wykonawcę w terminie składania ofert kopii dokumentu gwarancji wadialnej ubezpieczeniowej może być uważane za skuteczne wniesienie wadium?

Wadium jest formą zabezpieczenia interesu prawnego zamawiającego, w związku z zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Z funkcji zabezpieczającej wadium wynika, że forma jego wniesienia musi dawać zamawiającemu pewność, że będzie on mógł zatrzymać wadium (zrealizować gwarancję wadialną) w przypadku zaistnienia chociażby jednej z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

Wadium zabezpiecza zamawiającego przed odmową zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie przez wykonawcę, którego ofertę wybrano, niewniesieniem przez tego wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Z funkcji zabezpieczającej wadium wynika, że forma jego wniesienia musi dawać zamawiającemu pewność, że będzie on mógł zatrzymać wadium (zrealizować gwarancję wadialną ubezpieczeniową lub bankową) w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. Gwarant natomiast ma prawo – w celu realizacji gwarancji wadialnej – żądania od beneficjenta (z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy