Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

13 lipca 2018

NR 157 (Listopad 2017)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

268

Czy doświadczenie wykonawcy może być kryterium oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umów ramowych?

Kryteria oceny ofert

Czy doświadczenie wykonawcy może być kryterium oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umów ramowych?

Zgodnie z art. 91 ust. 1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przykładowe kryteria oceny ofert ustawodawca podaje w art. 91 ust. 2 Pzp, podkreślając, że muszą one odnosić się do przedmiotu zamówienia.

W art. 91 ust. 2c Pzp ustawodawca wskazuje również, że kryteria oceny ofert są związane z przedmiotem zamówienia, jeżeli dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach tego zamówienia, we wszystkich aspektach oraz w odniesieniu do poszczególnych etapów ich cyklu życia, w tym procesu produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia.

W art. 91 ust. 3 Pzp ustawodawca postanowił, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. W przypadku tego artykułu mamy zatem do czynienia z ograniczeniem swobody zamawiającego co do możliwości dowolnego określania kryteriów oceny ofert.

Z art. 91 ust. 3 Pzp wynika zatem zakaz stosowania przy ocenie ofert kryteriów o charakterze podmiotowym. Oznacza to, że właściwości wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą być brane pod uwagę przy ocenie oferty najkorzystniejszej.

Zawarte w art. 91 ust. 3 Pzp wyliczenie niedopuszczalnych kryteriów ocen dotyczących właściwości wykonawcy ma charakter przykładowy. Oznacza to, że poza wiarygodnością ekonomiczną, techniczną lub finansową wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, przy wyborze najkorzystniejszej oferty nie mogą być brane pod uwagę także inne kryteria odnoszące się do właściwości wykonawcy. Niedopuszczalne w świetle art. 91 ust. 3 oraz 2c Pzp jest stosowanie przy wyborze najkorzystniejszej oferty takich kryteriów jak doświadczenie wykonawcy. Doświadczenie wykonawcy ma charakter podmiotowy i nie dotyczy jakichkolwiek aspektów lub etapów cyklu życia robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach danego zamówienia.

Na podstawie art. 91 ust. 2 pkt 5 Pzp kryteriami oceny ofert mogą być natomiast kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jednakże tylko wtedy, gdy mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia.

Ustawodawca nie wyłączył zakazu, o którym mowa w art. 91 ust. 3 Pzp, w odniesieniu do postępowań prowadzonych w celu zawarcia umów ramowych. Przeciwne rozumowanie prowadziłoby do stosowania przepisów art. 99–101b Pzp w celu uniknięcia stosowania art. 91 ust. 3 Pzp.

Wypowiedzenie umowy

Czy zamawiający we wzorze umowy może postanowić, że przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy przy zachowaniu okresu wypowiedzenia?

Postanowienie umowne, że zamawiającemu przysługuje prawo do wcześniejszego wypowiedzenia umowy przy zachowaniu np. miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego jest niedopuszczalne na gruncie Pzp.

Podejmując decyzję o ubieganiu się o udzielenie zamówienia, wykonawca musi mieć pewność, że wykonawszy zamówienie zgodnie z zawartą umową, otrzyma wynagrodzenie. W wyroku z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt:

Doświadczenie wykonawcy ma charakter podmiotowy i nie dotyczy jakichkolwiek aspektów lub etapów cyklu życia robót budowlanych, dostaw lub usług, które mają być zrealizowane w ramach danego zamówienia.

V Ca 1110/04, Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił uwagę, że: (…) wykonawcy, przystępując do postępowania przetargowego, dokonują analizy kosztów, która wpływa następnie na wysokość ceny, a ta z kolei jest jednym z podstawowych kryteriów oceny ofert. W zależności od wielkości zamówienia dostawca może wprowadzić określone rabaty. Musi mieć zatem pewność, że zrealizuje w przyszłości (...) zamówienie w pewnym minimalnym zakresie. Dlatego sąd uznał, że zapisy projektu umowy winny być zmodyfikowane w taki sposób, aby dostawca, stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie, miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać co najmniej określoną część zamówionej ilości towaru.

W przypadku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego uprawnienie zamawiającego do odstąpienia od umowy zawiera art. 145 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodują...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy