Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

31 lipca 2018

NR 154 (Lipiec 2017)

Kiedy niewykonanie umowy ma charakter istotny

363

W wyroku z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie KIO 139/17 Izba zajęła się określeniem, co należy rozumieć pod pojęciem, że nienależyte wykonanie umowy, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, miało charakter istotny.

KIO określiła, że z art. 24 ust. 5 pkt 4 w zw. z ust. 6 i 7 pkt 3 Pzp wynika, iż z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Pod warunkiem, że zamawiający przewidział taką podstawę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji, a nie upłynęły trzy lata od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

Ważne!

Zaistniały spór, który rozstrzygała Krajowa Izba Odwoławcza, dotyczył m.in. ustalenia, czy nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy miało charakter istotny. Izba stwierdziła, że ustalenie istotności wyłącznie przez pryzmat wartości albo zakresu rzeczowego zamówienia jest nieprawidłowe.

Odwrotnie niż w poprzedniej wersji ustawy, w której istniała możliwość wykluczenia wykonawcy z postępowania z powodu uchybień zawodowych, a konkretnie wcześniejszego rozwiązania z takim wykonawcą umowy na skutek jego zachowania (niedbalstwa), jeśli wartość niezrealizowanej części zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy (art. 24 ust. 1 pkt 1a Pzp przed nowelizacją z czerwca 2016 r.).

W nawiązaniu do dyrektywy

Zamiast odnoszenia się do wartości niezrealizowanego zamówienia KIO odniosła się do art. 57 ust. 4 lit. g dyrektywy klasycznej. Odzwierciedleniem tego przepisu jest art. 24 ust. 5 pkt 4 Pzp.

Przepis dyrektywy, do którego KIO odwołała się wyroku, mówi: Instytucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdego wykonawcy znajdującego się w którejkolwiek z poniższych sytuacji: (…)

g) jeżeli wykonawca wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym lub wcześniejszej umowy w sprawie koncesji, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej wcześniejszej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji.

Ważne!

Regulacja ta odnosi się nie tylko do istotnego z uwagi na wartość czy zakres rzeczowy niewykonania i nienależytego wykonania umowy. Chodzi również – a może przede wszystkim – o spełnienie świadczenia w sposób, który nie odpowiada określonym w samej umowie istotnym wymaganiom zamawiającego. Chodzi np. o powtarzające się (nagminne) występowanie tych samych wad, nawet jeśli nie dotyczą one najważniejszych wymagań, albo powtarzające się (notoryczne) niedochowywanie przez...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy