Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

20 lipca 2018

NR 156 (Październik 2017)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

407

Czy zamawiający może stosować przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych fakultatywnie i przeprowadzić postępowanie o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli wartość zamówienia wynosi 27 000 euro?

Prawo nie zabrania

Czy zamawiający może stosować przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych fakultatywnie i przeprowadzić postępowanie o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli wartość zamówienia wynosi 27 000 euro?

POLECAMY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przy udzielaniu takich zamówień nie mają zastosowania przepisy Pzp, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej. Wyjątkiem są przepisy dotyczące ustalania wartości zamówienia.

W celu podjęcia decyzji, czy do określonego zamówienia należy stosować przepisy Pzp, zamawiający ustala wartość tego zamówienia na podstawie art. 32–35 Pzp. To, że zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia, stosując przepisy Pzp, nie ma żadnego znaczenia prawnego (zob. postanowienia z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt: KIO 94/13, oraz z dnia 17 marca 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 260/09).

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, a zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym wykonawca wniósłby odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie na podstawie art. 189 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 8 Pzp (Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy).

Krajowa Izba Odwoławcza nie jest uprawniona do rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub zaniechania podmiotów niebędących zamawiającymi w rozumieniu przepisów Pzp ani do rozpoznawania odwołań wniesionych na czynności lub zaniechania zamawiających niemających oparcia w przepisach Pzp (zob. postanowienie z dnia 4 maja 2011 r., sygn. akt: KIO 833/11).

W wyroku dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt: KIO/KD 14/16, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: (…) jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 30 000 euro, zamawiający nie stosuje wprost przepisów ustawy Pzp, jednak musi pamiętać o zasadach obowiązujących w zamówieniach, tj. o zagwarantowaniu wykonawcom niedyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych, ograniczeniu ryzyka nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewnieniu przejrzystości postępowania i wyboru wykonawcy.

Kary umowne

Czy zamawiający może zamieścić w umowie postanowienia obciążające w większym stopniu karami umownymi wykonawcę niż zamawiającego?

Zgodnie z art. 353¹ k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy