Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak udzielać zamówień

31 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Etykieta w opisie przedmiotu zamówienia

282

Podstawowym elementem postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest prawidłowe określenie przedmiotu zamówienia. Ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych wprowadziła w tym zakresie szereg istotnych zmian odnoszących się m.in. do wskazywania określonego oznakowania, czyli etykiet.

W nowym brzmieniu

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 3 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Oznacza to rozszerzenie katalogu opisu, jakim nie należy się posługiwać.

Jednocześnie po art. 30 dodano art. 30a. Jak stanowi jego ust. 1, w przypadku zamówień o szczególnych cechach zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wymagania dotyczące oznakowania odnoszą się wyłącznie do kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;
  2. wymagania dotyczące oznakowania są zgodne z obiektywnie możliwymi do sprawdzenia i niedyskryminującymi kryteriami;
  3. warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;
  4. oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;
  5. wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

W przypadku gdy zamawiający nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały wszystkie wymagania dotyczące oznakowania, wskazuje poszczególne wymagania dotyczące oznakowania. Ponadto jeżeli wymagane jest przedstawienie określonego oznakowania, zamawiający akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. Natomiast w przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego.

Ważne!

Jeżeli dane oznakowanie zawiera również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, zamawiający nie może żądać tego oznakowania. W takim przypadku zamawiający może opisać przedmiot zamówienia przez odesłanie do tych wymagań oznakowania lub – w razie potrzeby – do tych jego części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia cech zamawianych robót budowlanych, dostaw lub usług (art. 30a ust. 5 Pzp).

Ekoetykiety

Etykiety w zamówieniach publicznych można podzielić na mające charakter:

  • ekologiczny,
  • społeczny.

W przypadku aspektów środowiskowych (ekologicznych) mówi się o zielonych zamówieniach publicznych, któ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy