Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

31 lipca 2018

NR 154 (Lipiec 2017)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 83

Prawo opcji

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, obejmuje opcję?

Rozstrzygając kwestię, czy kwota, jaką zamawiający obowiązany jest podać bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp, powinna uwzględniać prawo opcji, należy odpowiedzieć na pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem zamówienia, o którym mowa w tym przepisie. Zamawiający obowiązany jest bowiem podać kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym celu należy odwołać się do art. 2 pkt 13 Pzp, który definiuje pojęcie zamówienia publicznego. Przez zamówienie publiczne – zgodnie z tym zapisem – należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Z definicją zamówienia publicznego jest skorelowany art. 29 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Prawo opcji, o ile jest przewidziane, jest zatem niezbędnym składnikiem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uwzględniając również prawo opcji.

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy