Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

31 lipca 2018

NR 154 (Lipiec 2017)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

254

Prawo opcji

Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, obejmuje opcję?

Rozstrzygając kwestię, czy kwota, jaką zamawiający obowiązany jest podać bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp, powinna uwzględniać prawo opcji, należy odpowiedzieć na pytanie, co należy rozumieć pod pojęciem zamówienia, o którym mowa w tym przepisie. Zamawiający obowiązany jest bowiem podać kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym celu należy odwołać się do art. 2 pkt 13 Pzp, który definiuje pojęcie zamówienia publicznego. Przez zamówienie publiczne – zgodnie z tym zapisem – należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Z definicją zamówienia publicznego jest skorelowany art. 29 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Prawo opcji, o ile jest przewidziane, jest zatem niezbędnym składnikiem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, uwzględniając również prawo opcji.

Wadium a termin związania ofertą

Czy można uznać, że wniesienie przedłużenia wadium w postaci wadialnej gwarancji bankowej zastępuje wyrażenie przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą?

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp oferta podlega odrzuceniu, jeżeli wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie związania ofertą, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp. Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Brak wyrażenia takiej zgody – na wyraźny wniosek zamawiającego skierowany do wykonawcy – skutkuje odrzuceniem oferty.

Wniesienie przedłużenia wadium w postaci wadialnej gwara...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy