Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

25 czerwca 2018

NR 164 (Czerwiec 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

601

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI WADIUM

Czy zamawiający powinien wykluczyć wykonawcę, czy odrzucić jego ofertę, jeżeli na wezwanie w trybie art. 184 Pzp nie przedłużył on ważności wadium albo nie wniósł nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy?

POLECAMY

Zgodnie z art. 184 Pzp zamawiający, nie później niż na siedem dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.

Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22 czerwca 2016 r. zostało zachowane dotychczasowe brzmienie art. 184 Pzp. W aktualnym stanie prawnym istnieje tylko „pozorna” sprzeczność art. 184 z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

Przepisy art. 184 Pzp z art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp, co do zasady, dotyczą różnych zagadnień. W art. 184 Pzp ustawodawca jednoznacznie wskazał, że zamawiający zobowiązany jest wykluczyć wykonawcę z postępowania, gdy wykonawca wezwany w trybie art. 184 Pzp nie przedłuży ważności wadium albo nie wniesie nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Natomiast za podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp zamawiający odrzuca ofertę, je- żeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a zamawiający żądał wniesienia wadium.

Mając na względzie racjonalnego ustawodawcę, należałoby uznać, że przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp swoim zakresem nie obejmuje sytuacji określonej w art. 184 Pzp.

Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. rozdzieliła kwestię niewniesienia wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy w toku postępowania od nieprzedłużenia ważności wadium albo niewniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, ale w związku z wniesieniem odwołania. W pierwszej sytuacji zamawiający jest obowiązany odrzucić ofertę takiego wykonawcy, natomiast w drugiej – wykluczyć z postępowania wykonawcę. Takie rozróżnienie wynika jedynie z niekonsekwencji ustawodawcy i nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia prawnego.

ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

Czy zamawiający może odstąpić od wymogu zatrudnienia na umowę o pracę w zamówieniu z wolnej ręki na podstawie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 1 Pzp?

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy