Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

31 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Gwarancja zapłaty wadium przez konsorcjum

0 847

W związku z solidarną odpowiedzialnością wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie ma możliwości zróżnicowania odpowiedzialności w stosunku do któregokolwiek spośród tych wykonawców – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 3 czerwca 2016 r.

Jeżeli którykolwiek spośród konsorcjantów odstąpi od podpisania umowy lub nie zastosuje się do innych postanowień zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia się z gwarancji wadialnej.

POLECAMY

Przebieg postępowania

W sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. akt: KIO 808/16, zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z budową kładek dla pieszych”. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. oraz o wykluczeniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiadomił w dniu 11 maja 2016 r.

W uzasadnieniu przyczyny wykluczenia wskazał na wadliwość złożonej wraz z ofertą gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium. Wadliwości miały polegać na tym, że zakres gwarancji miał obejmować tylko jednego z dwóch konsorcjantów, podczas gdy obaj konsorcjanci złożyli wspólną ofertę. Zdaniem zamawiającego z treści gwarancji nie wynikało, żeby gwarancja obejmowała okoliczności związane ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia przez obu konsorcjantów.

Uzasadnienie odwołania

Konsorcjum złożyło odwołanie do Prezesa KIO. W uzasadnieniu zarzuciło zamawiającemu bezpodstawne wykluczenie z postępowania z powodu złożenia wadliwej gwarancji ubezpieczeniowej, w której jako zobowiązanego wymieniono jednego z partnerów konsorcjum. Zdaniem zamawiającego z treści gwarancji nie wynikało, żeby obejmowała ona okoliczności związane ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego przez konsorcjantów. W ocenie konsorcjum przedstawienie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium było prawidłowe,

Ważne!

orzecznictwo KIO potwierdza możliwość przedstawienia gwarancji zapłaty wadium, wystawionej tylko na jednego z członków konsorcjum.

Wystawienie takiej gwarancji w pełni zabezpiecza interesy zamawiającego, który może żądać zapłaty wadium w przypadku zaistnienia po stronie któregokolwiek z konsorcjantów podstawy takiego żądania. Członkowie konsorcjum ponoszą bowiem wobec zamawiającego odpowiedzialność solidarną. Pominięcie w treści dokumentu gwarancji drugiego partnera konsorcjum – sp. z o.o. nie może więc stanowić podstawy uznania, że odwołujący przedstawił wadliwą gwarancję – twierdził odwołujący.

W ocenie odwołującego nie naruszył on żadnego z warunków ustawy ani SIWZ, a mimo to został wykluczony z postępowania. W treści SIWZ nie było szczególnych wymagań dotyczących wniesienia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, np. wymagania odnośnie do konieczności wystawienia dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium na wszystkich członków konsorcjum. Nie było w tym zakresie określonych szczególnych obowiązków, którym odwołujący mógłby uchybić.

Zdaniem odwołującego stanowisko zamawiającego prowadzi do niemożliwego do zaakceptowania wniosku, w którym np. wniesienie wadium w pieniądzu przez dokonanie przelewu kwoty wadium z rachunku tylko jednego konsorcjanta mogłoby zostać uznane za wadliwe, gdyż zamawiający wymagałby dokonania wpłaty wadium w pieniądzu, np. w częściach równych przez wszystkich konsorcjantów albo alternatywnie przez konsorcjantów proporcjonalnie do zakresu przyjętych przez siebie obowiązków.

Stanowisko KIO

KIO uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu unieważnienie wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Izba stwierdza, że zamawiający nie stawiał żadnych szczególnych warunków ani wymagań do wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Zamawiający de facto przytoczył art. 46 ust. 6 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.). W myśl wskazanego wyżej przepisu wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  • pieniądzu;
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  • gwarancjach bankowych;
  • gwarancjach ubezpieczeniowych;
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).

KIO zwróciła jednak uwagę, że w analizowanej sprawie zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie nakazał szczególnego zachowania w przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Żadnych szczególnych warunków w takich...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy