Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak wygrać przetarg

31 sierpnia 2018

NR 148 (Styczeń 2017)

Gwarancja zapłaty wadium przez konsorcjum

0 132

W związku z solidarną odpowiedzialnością wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie ma możliwości zróżnicowania odpowiedzialności w stosunku do któregokolwiek spośród tych wykonawców – orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 3 czerwca 2016 r.

Jeżeli którykolwiek spośród konsorcjantów odstąpi od podpisania umowy lub nie zastosuje się do innych postanowień zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia się z gwarancji wadialnej.

Przebieg postępowania

W sprawie rozpoznanej przez Krajową Izbę Odwoławczą w wyroku z dnia 3 czerwca 2016 r., sygn. akt: KIO 808/16, zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Przebudowa drogi, budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej wraz z budową kładek dla pieszych”. O wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. oraz o wykluczeniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiadomił w dniu 11 maja 2016 r.

W uzasadnieniu przyczyny wykluczenia wskazał na wadliwość złożonej wraz z ofertą gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium. Wadliwości miały polegać na tym, że zakres gwarancji miał obejmować tylko jednego z dwóch konsorcjantów, podczas gdy obaj konsorcjanci złożyli wspólną ofertę. Zdaniem zamawiającego z treści gwarancji nie wynikało, żeby gwarancja obejmowała okoliczności związane ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia przez obu konsorcjantów.

Uzasadnienie odwołania

Konsorcjum złożyło odwołanie do Prezesa KIO. W uzasadnieniu zarzuciło zamawiającemu bezpodstawne wykluczenie z postępowania z powodu złożenia wadliwej gwarancji ubezpieczeniowej, w której jako zobowiązanego wymieniono jednego z partnerów konsorcjum. Zdaniem zamawiającego z treści gwarancji nie wynikało, żeby obejmowała ona okoliczności związane ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego przez konsorcjantów. W ocenie konsorcjum przedstawienie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium było prawidłowe,

Ważne!

orzecznictwo KIO potwierdza możliwość przedstawienia gwarancji zapłaty wadium, wystawionej tylko na jednego z członków konsorcjum.

Wystawienie takiej gwarancji w pełni zabezpiecza interesy zamawiającego, który może żądać zapłaty wadium w przypadku zaistnienia po stronie któregokolwiek z konsorcjantów podstawy takiego żądania. Członkowie konsorcjum ponoszą bowiem wobec zamawiającego odpowiedzialność solidarną. Pominięcie w treści dokumentu gwarancji drugiego partnera konsorcjum – sp. z o.o. nie może więc stanowić podstawy uznania, że odwołujący przedstawił wadliwą gwarancję – twierdził odwołujący.

W ocenie odwołującego nie naruszył on żadnego z warunków ustawy ani SIWZ, a...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy