Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

15 kwietnia 2022

NR 201 (Kwiecień 2022)

Nieprawdziwe informacje a czyn nieuczciwej konkurencji (2)

0 191

Kontynuując opracowanie z poprzedniego wydania „Monitora Zamówień Publicznych”, przedstawiamy poniżej dalsze przykłady spornych sytuacji dotyczących wprowadzenia zamawiającego w błąd, a także wątpliwość związaną z tym, co zrobić, gdy złożone zamawiającemu dokumenty są obiektywnie nieprawdziwe.

Autorska merytoryczna wykładnia warunków zamówienia

Nie stanowi podania nieprawdziwych informacji, a co za tym idzie – nie może być zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, podanie przez wykonawcę w ramach oferty lub wyjaśnień treści oferty informacji, co do których zachodzi wątpliwość, czy pozostają zgodne z warunkami zamówienia w tym sensie, że oparte są na autorskiej wykładni warunków zamówienia dokonanej przez wykonawcę. Jednocześnie ewentualne nieuzyskanie zamówienia przez wykonawcę na skutek postępowania innego wykonawcy – w ramach tylko jednego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – nie jest utożsamiane z czynem polegającym na utrudnianiu dostępu do rynku czy wręcz eliminacji wykonawcy z udziału w nim.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 września 2018 r., sygn. akt: KIO 1628/18

Odwołujący przyjął, że taki sposób liczenia komentarzy stanowi podstawę do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ZamPublU oraz jednocześnie podstawę do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ZamPublU jako stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji. 

Jak wyżej wskazano, w kontekście wyjaśnień zawartych w piśmie z dnia 25 lipca 2018 na str. 2 ww. wyjaśnień zostało jednoznacznie i szczegółowo wskazane, w jaki sposób przystępujący dokonał wyliczenia ilości komentarzy i w jaki sposób zinterpretował wymóg zamawiającego w kontekście udzielonych wyjaśnień. 

[…]
Powyższe wyjaśnienia obrazują jednoznacznie, jaki sposób liczenia komentarzy został przyjęty przez przystępującego – co jednocześnie pokazuje, jak przebiegała wykładnia definicji pojęcia „Komentarz” ujętego w treści SIWZ przez tego wykonawcę. Izba mając na uwadze strukturę SIP […], w tym występujące pod poszczególnymi jednostkami redakcyjnymi przepisów rozwinięcia pod postacią nie tylko komentarzy, lecz również piśmiennictwa, praktycznych wyjaśnień, czy też interpretacji przyjęła taką liczbę za możliwą do uzyskania.
[…]


Mając na uwadze powyższe okoliczności, w szczególności definicję pojęcia „komentarz” (ustaloną w ramach przedmiotowego postępowania), Izba uznała, że nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ZamPublU. W odniesieniu do powyższego nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ZamPublU, gdyż jest on zarzutem wynikowym, jak również odwołujący nie wykazał w jaki sposób mogłoby dojść do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji, w szczególności eliminacji odwołującego z rynku.

POLECAMY

Ważne
Nieuzyskanie zamówienia w ramach jednego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie może być utożsamiane z czynem polegającym na utrudnianiu dostępu do rynku czy wręcz eliminacji wykonawcy z udziału w nim.

Niska cena oferty 

Zaoferowanie wyjątkowo niskiej ceny oferty – jako ceny nieprawdziwej w porównaniu z cenami zazwyczaj stosowanymi przez danego przedsiębiorcę – nie może być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji z art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przedmiotem ochrony w art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest prawdziwość i rzetelność anonsów reklamowych dotyczących zarówno własnego, jak i cudzego przedsiębiorstwa. Jednocześnie delikt z art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji występuje, gdy sprawca działa świadomie, a zatem z winy umyślnej – co po-
winno zostać wykazane.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 czerwca 2013 r., sygn. akt: KIO 1297/13

Odwołujący podnosił, że oferta przystępującego zawiera nieprawdziwe informacje o:

  1. świadczonych usługach tj. możliwości zagospodarowania na wskazanej bazie magazynowo-transportowej odpadów o podanych wyżej kodach;
  2. stosowanych cenach – cena wskazana w ofercie rażąco odbiega od powszechnie stosowanego przez wykonawcę cennika usług;
  3. sytuacji gospodarczej lub prawnej – przez uznanie za tajemnice przedsiębiorstwa i nieuprawnione utajnienie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Izba zważyła, że złożenie oferty z ceną rażąco niską uzasadnia wyłącznie odrzucenie takiej oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp.
Dla odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp niezbędne jest natomiast ziszczenie wszystkich przesłanek zawartych w powołanym w tej mierze przepisie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jak było wskazane wyżej, w okolicznościach sporu nie ziściła się żadna z podstaw faktycznych przywołanych przez odwołującego. Już z tego względu zarzut jest całkowicie chybiony.

Ważne
Należy też z dużą ostrożnością podchodzić do możliwości zastosowania art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że przedmiotem ochrony tego przepisu jest prawdziwość i rzetelność anonsów reklamowych dotyczących zarówno własnego, jak i cudzego przedsiębiorstwa1. Nadto delikt z art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji występuje, gdy sprawca działa świadomie, a zatem z winy umyślnej2.

Stopień zawinienia przez przystępującego zarzucanego mu czynu został przez odwołującego całkowicie pominięty.

Nieprawdziwa informacja o produkcie podana przez producenta 

Czynem nieuczciwej konkurencji nie będzie z kolei przekazanie nieprawdziwej informacji o produkcie, jeżeli informacja ta pochodzi bezpośrednio nie od wykonawcy, ale od producenta. Wówczas czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na nieprawidłowym oznaczeniu produktu, można byłoby przypisać producentowi, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe oznaczenie, lecz nie wykonawcy, który nie miał żadnego wpływu na zastosowanie błędnego oznaczenia produktu. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 lutego 2016 r., sygn. akt:KIO 183/16

Za chybiony uznano zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego z powodu nieprawidłowego oznaczenia brulionów, które wprowadzało klienta w błąd co do jakości. 

Ważne
Zdaniem Izby, czyn nieuczciwej konkurencji polegający na błędnym oznaczeniu towarów w taki sposób, który może wprowadzać klienta w błąd co do jego jakości, może popełnić jedynie taki podmiot, na którym ciąży obowiązek właściwego oznaczenia danego towaru. 

Odwołujący nie tylko nie wykazał, ale nawet nie twierdził, że przystępujący jest producentem lub innym podmiotem, który odpowiada za oznaczenie spornych brulionów. Na rozprawie sam utrzymywał, że producentem brulionów jest bliżej niesprecyzowany podmiot z Chin, którego dystrybutorem w Polsce pozostaje KW Trade Sp. z o.o. W tej sytuacji zarzut należało ocenić jako bezzasadny.

Nieistniejący produkt 

Jako zaoferowanie nieistniejącego produktu – jeśli jest skutkiem niedbalstwa ze strony wykonawcy – można uznać podanie zamawiającemu nieprawdziwych informacji, co stanowi podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania. W takich okolicznościach nie może być jednak mowy o złożeniu oferty w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji, jeżeli postępowanie wykonawcy nie było działaniem utrudniającym dostęp do rynku innym wykonawcom, a raczej podyktowane było chęcią ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt: KIO 49/18

Pismem z dnia 17 stycznia 2018 r. przystępujący chciał zastąpić oprogramowanie SMART SCAN/SMART OCR na inne – OCR FineReader. Zarówno w piśmie, jak i na rozprawie przystępujący nie uzasadnił powodów powyższej zmiany. Jak zostało już podkreślone w ocenie Izby, zmiany takie są niedopuszczalne a w kontekście niniejszej sprawy jedynie potwierdzają argumentację przedstawioną przez odwołującego.

[…]
Przystępujący najprawdopodobniej dopiero w konsekwencji złożonego odwołania zorientował się o nieistnieniu oferowanego oprogramowania i chcąc zrealizować zamówienie, mimo wszystko podjął próbę zastąpienia go innym. Kwalifikując brak starannego działania przystępującego jako niedbalstwo, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie spełniła się przesłanka wykluczenia przystępującego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ZamPublU. 
[…]


W niniejszej sprawie odwołujący podniósł, że przystępujący dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji właśnie w postaci utrudniania dostępu do rynku, bowiem zaoferował nieistniejący produkt. Jak zostało zaznaczone przy okazji omawiania zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ZamPublU, przystępujący nie dołożył należytej staranności, składając ofertę. Najprawdopodobniej na skutek złożonego odwołania i zawartej w nim treści przystępujący podjął próbę zamiany niespełniającego wymagań SIWZ oprogramowania na inne.

W ocenie Izby odwołujący nie udowodnił, że działanie przystępującego stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji. Zdaniem Izby, działanie przystępującego nie było działaniem utrudniającym dostęp do rynku innym wykonawcom, a raczej podyktowane było chęcią ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Gdyby odwołujący zaoferował niższą cenę w niniejszym postępowaniu oferta przystępującego nie zostałaby wybrana. 

Ważne
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej za czyn nieuczciwej konkurencji uznaje się takie okoliczności, jak manipulacje ceną czy kryteriami oceny ofert, które stanowią podstawę wyboru danego wykonawcy i w sposób oczywisty wskazują na zachowanie nieuczciwe, powodujące wyeli...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy