Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

27 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Nowe rozporządzenie – nowe druki

0 120

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, która uchyliła dyrektywę 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna), zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do przekazywania Komisji Europejskiej informacji na temat zamówień publicznych udzielonych w roku poprzedzającym rok złożenia sprawozdania.

W Polsce za realizację obowiązku sprawozdawczego odpowiedzialny jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, a narzędziem umożliwiającym jego realizację są coroczne sprawozdania składane przez zamawiających na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 98 ust. 2 Pzp zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. W celu realizacji obowiązku sprawozdawczego zamawiający wypełnia elektroniczny formularz zamieszczony na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych (logowanie do Biuletynu Zamówień Publicznych). Formularz sprawozdania przesyłany jest drogą elektroniczną i nie zawiera podpisu zamawiającego. Dowodem złożenia sprawozdania rocznego jest dokument sporządzony za pośrednictwem portalu UZP, wydrukowany przez zamawiającego i zawierający numer referencyjny nadany sprawozdaniu.

Podmiotem zobowiązanym do określenia zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzoru oraz sposobu jego przekazywania jest minister właściwy do spraw gospodarki. Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 98 ust. 4 Pzp, w dniu 15 grudnia 2016 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zamieszczonych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania, które dostosowuje treść sprawozdania do regulacji zawartych w znowelizowanej ustawie Pzp, obowiązującej od dnia 28 lipca 2016 r.

Ważne!

Obowiązkiem sprawozdawczym objęty jest każdy zamawiający, który udzielił zamówienia publicznego, a więc zgodnie z art. 2 pkt 13 Pzp zawarł umowę odpłatną z wykonawcą, której przedmiotem była dostawa, usługa lub robota budowlana, i nie ma przy tym znaczenia sposób dokonania wydatku, źródło jego finansowania i jego wartość.

By prawidłowo zidentyfikować zamówienie publiczne, istotne jest zdefiniowanie pojęcia odpłatności. Regulacje Kodeksu cywilnego oraz poglądy doktryny wskazują, że o odpłatności umowy należy mówić wówczas, gdy obie strony stosunku zobowiązaniowego otrzymują w wyniku realizacji umowy pewną korzyść, a świadczenia obu stron są ekwiwalentne. Z powyższego wynika, iż odpłatność utożsamiana jest ze wszelkimi rodzajami korzyści, które przedstawiają wartość pieniężną, z zastrzeżeniem, że korzyść ta nie musi być uiszczana w postaci pieniężnej.

By prawidłowo zidentyfikować zamówienie publiczne, istotne jest zdefiniowanie pojęcia odpłatności. Regulacje Kodeksu cywilnego oraz poglądy doktryny wskazują, że o odpłatności umowy należy mówić wówczas, gdy obie strony stosunku zobowiązaniowego otrzymują w wyniku realizacji umowy pewną korzyść, a świadczenia obu stron są ekwiwalentne.

Kto składa sprawozdanie

Obowiązek wypełniania i przesyłania rocznego sprawozdania dotyczy każdego zamawiającego, z wyjątkiem tych, którzy w roku objętym sprawozdaniem nie udzielili żadnego zamówienia. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia

Ważne!

sprawozdanie za rok 2016 zobowiązani są złożyć również zamawiający, którzy udzielili wyłącznie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa na dostawy i usługi, których wartość jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, co stanowi novum w stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia.

Dodatkowo obowiązkiem w zakresie sprawozdawczości obciążone są:

 • podmioty likwidowane lub podmioty przejmujące obowiązki sprawozdawcze po zlikwidowanym zamawiającym w związku z połączeniem, przekształceniem lub podzieleniem tego zamawiającego – w przypadku zmian organizacyjnych po stronie zamawiającego, skutkujących jego likwidacją; zamówienia udzielane przez zamawiającego podlegającego likwidacji podmiot przejmujący traktuje jako zamówienia własne i tym samym uwzględnia je we własnym sprawozdaniu;
 • jednostki zamawiającego, w odniesieniu do których przeprowadzono likwidację upadłościową lub które zbyły swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., przekazują z chwilą zakończenia likwidacji bądź zbycia przedsiębiorstwa sprawozdanie z udzielonych przez nie zamówień w roku, w którym zdarzenie to następuje.

Ważne!

Obowiązkiem sprawozdawczym nie są natomiast obciążone podmioty, które nie będąc zamawiającymi w rozumieniu przepisów Pzp przy wyborze kontrahenta, z którym została zawarta odpłatna umowa cywilnoprawna, dobrowolnie korzystały z procedur określonych w tejże ustawie.

W związku z tym, że sprawozdanie jest wypełniane za pośrednictwem strony www.uzp.gov.pl, za pomocą formularza elektronicznego, kluczowe znaczenie dla prawidłowego zrealizowania obowiązku sprawozdawczego ma właściwe oznaczenie przez zamawiającego swojego rodzaju, w świetle treści art. 3 ust. 1 Pzp. Może się bowiem okazać, że zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp na podstawie kilku przepisów prawnych, tym samym podczas sporządzania sprawozdania powinien podać zakres informacji właściwy dla więcej niż jednej kategorii zamawiających (np. gdy zamawiający klasyczny jest jednocześnie zamawiającym sektorowym). Pozostałe dane określające tożsamość zamawiającego, które powinny być zamieszczone w sprawozdaniu, to nazwa zamawiającego, adres, REGON i NIP, imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów, a także w przypadku zamawiających sektorowych – oznaczenie głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności.

Różnice w zakresie informacji umieszczanych za rok 2015 w stosunku do informacji za rok 2016
Zakres informacji
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji 
zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 
zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 
– nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie informacji zawartych 
w rocznym sprawozdaniu 
o udzielonych zamówieniach, 
jego wzoru oraz sposobu 
przekazywania– aktualne
Zamówienia publiczne, tzw. klasyczne, o wartości powyżej wyrażonej 
w złotych równowartości 30 000 euro i mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. bZamówienia klasyczne to wszystkie zamówienia publiczne z wyłączeniem zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinie  bezpieczeństwa i obronności

–     liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej, z podziałem na zastosowane tryby 
i rodzaj zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane),
–   wartość zawartych umów/umów ramowych, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na zastosowane tryby i rodzaj zamówienia

–  liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej, z podziałem na zastosowane tryby i rodzaj zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane),
–  wartość zawartych umów/umów ramowych, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na zastosowane tryby i rodzaj zamówienia
Zamówienia publiczne sektorowe, o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro 
i mniejszej od kwot  kreślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
–    wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień
 
–   wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień
Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, których przedmiotem są roboty budowlane –    liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej, z podziałem na zastosowane tryby,
–   wartość zawartych umów/umów ramowych, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na zastosowane tryby 
–   liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej, z podziałem na zastosowane tryby,
–   wartość zawartych umów/umów ramowych, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na zastosowane tryby 

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Począwszy od sprawozdania za rok 2016, rozszerzeniu ulega zakres informacji, które zamawiający jest zobowiązany przekazać.
Zamawiający jest m.in. zobowiązany do wskazania, czy wykonawca, któremu udzielono zamówienia, należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oraz do wskazania liczby ofert złożonych przez wykonawców z tego sektora. Mimo że formularz JEDZ zawiera pola weryfikujące dane w tym zakresie, to zamawiający nie ma żadnych narzędzi, które umożliwiają egzekwowanie od wykonawców złożenia takiej informacji. Wymóg jej złożenia nie wynika bowiem z regulacji zawartych w Pzp, a jego spełnienie nie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania.


Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 28 lipca 
2016 r., nie zawiera: 
• informacji dotyczących liczby wykonawców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
• informacji, czy wykonawca, któremu udzielono zamówienia, należy do tegoż sektora,

•  informacji, czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
•  informacji o podwykonawcach

Wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:

 • numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • rodzaju zamówienia;
 • przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych 
 • w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3), zwanym dalej Wspólnym Słownikiem Zamówień;
 • kat...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy