Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

27 sierpnia 2018

NR 149 (Luty 2017)

Nowe rozporządzenie – nowe druki

491

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, która uchyliła dyrektywę 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna), zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do przekazywania Komisji Europejskiej informacji na temat zamówień publicznych udzielonych w roku poprzedzającym rok złożenia sprawozdania.

W Polsce za realizację obowiązku sprawozdawczego odpowiedzialny jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, a narzędziem umożliwiającym jego realizację są coroczne sprawozdania składane przez zamawiających na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 98 ust. 2 Pzp zamawiający są zobowiązani do przekazania rocznego sprawozdania do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. W celu realizacji obowiązku sprawozdawczego zamawiający wypełnia elektroniczny formularz zamieszczony na stronie portalu Urzędu Zamówień Publicznych (logowanie do Biuletynu Zamówień Publicznych). Formularz sprawozdania przesyłany jest drogą elektroniczną i nie zawiera podpisu zamawiającego. Dowodem złożenia sprawozdania rocznego jest dokument sporządzony za pośrednictwem portalu UZP, wydrukowany przez zamawiającego i zawierający numer referencyjny nadany sprawozdaniu.

POLECAMY

Podmiotem zobowiązanym do określenia zakresu informacji zawartych w sprawozdaniu, jego wzoru oraz sposobu jego przekazywania jest minister właściwy do spraw gospodarki. Na podstawie delegacji ustawowej, zawartej w art. 98 ust. 4 Pzp, w dniu 15 grudnia 2016 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zamieszczonych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania, które dostosowuje treść sprawozdania do regulacji zawartych w znowelizowanej ustawie Pzp, obowiązującej od dnia 28 lipca 2016 r.

Ważne!

Obowiązkiem sprawozdawczym objęty jest każdy zamawiający, który udzielił zamówienia publicznego, a więc zgodnie z art. 2 pkt 13 Pzp zawarł umowę odpłatną z wykonawcą, której przedmiotem była dostawa, usługa lub robota budowlana, i nie ma przy tym znaczenia sposób dokonania wydatku, źródło jego finansowania i jego wartość.

By prawidłowo zidentyfikować zamówienie publiczne, istotne jest zdefiniowanie pojęcia odpłatności. Regulacje Kodeksu cywilnego oraz poglądy doktryny wskazują, że o odpłatności umowy należy mówić wówczas, gdy obie strony stosunku zobowiązaniowego otrzymują w wyniku realizacji umowy pewną korzyść, a świadczenia obu stron są ekwiwalentne. Z powyższego wynika, iż odpłatność utożsamiana jest ze wszelkimi rodzajami korzyści, które przedstawiają wartość pieniężną, z zastrzeżeniem, że korzyść ta nie musi być uiszczana w postaci pieniężnej.

By prawidłowo zidentyfikować zamówienie publiczne, istotne jest zdefiniowanie pojęcia odpłatności. Regulacje Kodeksu cywilnego oraz poglądy doktryny wskazują, że o odpłatności umowy należy mówić wówczas, gdy obie strony stosunku zobowiązaniowego otrzymują w wyniku realizacji umowy pewną korzyść, a świadczenia obu stron są ekwiwalentne.

Kto składa sprawozdanie

Obowiązek wypełniania i przesyłania rocznego sprawozdania dotyczy każdego zamawiającego, z wyjątkiem tych, którzy w roku objętym sprawozdaniem nie udzielili żadnego zamówienia. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia

Ważne!

sprawozdanie za rok 2016 zobowiązani są złożyć również zamawiający, którzy udzielili wyłącznie zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa na dostawy i usługi, których wartość jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, co stanowi novum w stosunku do uprzednio obowiązującego rozporządzenia.

Dodatkowo obowiązkiem w zakresie sprawozdawczości obciążone są:

 • podmioty likwidowane lub podmioty przejmujące obowiązki sprawozdawcze po zlikwidowanym zamawiającym w związku z połączeniem, przekształceniem lub podzieleniem tego zamawiającego – w przypadku zmian organizacyjnych po stronie zamawiającego, skutkujących jego likwidacją; zamówienia udzielane przez zamawiającego podlegającego likwidacji podmiot przejmujący traktuje jako zamówienia własne i tym samym uwzględnia je we własnym sprawozdaniu;
 • jednostki zamawiającego, w odniesieniu do których przeprowadzono likwidację upadłościową lub które zbyły swoje przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c., przekazują z chwilą zakończenia likwidacji bądź zbycia przedsiębiorstwa sprawozdanie z udzielonych przez nie zamówień w roku, w którym zdarzenie to następuje.

Ważne!

Obowiązkiem sprawozdawczym nie są natomiast obciążone podmioty, które nie będąc zamawiającymi w rozumieniu przepisów Pzp przy wyborze kontrahenta, z którym została zawarta odpłatna umowa cywilnoprawna, dobrowolnie korzystały z procedur określonych w tejże ustawie.

W związku z tym, że sprawozdanie jest wypełniane za pośrednictwem strony www.uzp.gov.pl, za pomocą formularza elektronicznego, kluczowe znaczenie dla prawidłowego zrealizowania obowiązku sprawozdawczego ma właściwe oznaczenie przez zamawiającego swojego rodzaju, w świetle treści art. 3 ust. 1 Pzp. Może się bowiem okazać, że zamawiający jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp na podstawie kilku przepisów prawnych, tym samym podczas sporządzania sprawozdania powinien podać zakres informacji właściwy dla więcej niż jednej kategorii zamawiających (np. gdy zamawiający klasyczny jest jednocześnie zamawiającym sektorowym). Pozostałe dane określające tożsamość zamawiającego, które powinny być zamieszczone w sprawozdaniu, to nazwa zamawiającego, adres, REGON i NIP, imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do kontaktów, a także w przypadku zamawiających sektorowych – oznaczenie głównego przedmiotu lub przedmiotów działalności.

Różnice w zakresie informacji umieszczanych za rok 2015 w stosunku do informacji za rok 2016
Zakres informacji
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji 
zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 
zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania 
– nieaktualne
Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. 
w sprawie informacji zawartych 
w rocznym sprawozdaniu 
o udzielonych zamówieniach, 
jego wzoru oraz sposobu 
przekazywania– aktualne
Zamówienia publiczne, tzw. klasyczne, o wartości powyżej wyrażonej 
w złotych równowartości 30 000 euro i mniejszej od kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. bZamówienia klasyczne to wszystkie zamówienia publiczne z wyłączeniem zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinie  bezpieczeństwa i obronności

–     liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej, z podziałem na zastosowane tryby 
i rodzaj zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane),
–   wartość zawartych umów/umów ramowych, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na zastosowane tryby i rodzaj zamówienia

–  liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej, z podziałem na zastosowane tryby i rodzaj zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane),
–  wartość zawartych umów/umów ramowych, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na zastosowane tryby i rodzaj zamówienia
Zamówienia publiczne sektorowe, o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro 
i mniejszej od kwot  kreślonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
–    wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień
 
–   wartość zawartych umów, bez podatku od towarów i usług, w podziale na przedmioty działalności i na rodzaje zamówień
Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, których przedmiotem są roboty budowlane –    liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej, z podziałem na zastosowane tryby,
–   wartość zawartych umów/umów ramowych, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na zastosowane tryby 
–   liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej, z podziałem na zastosowane tryby,
–   wartość zawartych umów/umów ramowych, bez podatku od towarów i usług, z podziałem na zastosowane tryby 

Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Począwszy od sprawozdania za rok 2016, rozszerzeniu ulega zakres informacji, które zamawiający jest zobowiązany przekazać.
Zamawiający jest m.in. zobowiązany do wskazania, czy wykonawca, któremu udzielono zamówienia, należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, oraz do wskazania liczby ofert złożonych przez wykonawców z tego sektora. Mimo że formularz JEDZ zawiera pola weryfikujące dane w tym zakresie, to zamawiający nie ma żadnych narzędzi, które umożliwiają egzekwowanie od wykonawców złożenia takiej informacji. Wymóg jej złożenia nie wynika bowiem z regulacji zawartych w Pzp, a jego spełnienie nie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania.


Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 28 lipca 
2016 r., nie zawiera: 
• informacji dotyczących liczby wykonawców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
• informacji, czy wykonawca, któremu udzielono zamówienia, należy do tegoż sektora,

•  informacji, czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
•  informacji o podwykonawcach

Wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:

 • numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • rodzaju zamówienia;
 • przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych 
 • w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.); Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3), zwanym dalej Wspólnym Słownikiem Zamówień;
 • kategorii usług:
  –  w przypadku zamówień klasycznych i zamówień sektorowych – określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2a Pzp,
  –   w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 2b Pzp;
 • trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;
 • uzasadnienia zastosowania trybu:
  – negocjacji z ogłoszeniem – z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  – negocjacji bez ogłoszenia,
  – zamówienia z wolnej ręki;
 • kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców;
 • wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług.

Wszystkie informacje podawane są w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa
 

Wykaz postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia z określeniem:

 • numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
 • rodzaju zamówienia;
 • przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.), zwanym dalej Wspólnym Słownikiem Zamówień;
 • trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej;
 • uzasadnienia zastosowania trybu:
  –   negocjacji z ogłoszeniem – z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  –    negocjacji bez ogłoszenia,
  –      dialogu konkurencyjnego – z wyłą-
 • czeniem zamówień sektorowych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
  –      zamówienia z wolnej ręki (analogicznie do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia);
 • kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców (ze wskazaniem dwuliterowego kodu państwa zgodnie z normą PN-EN ISO 3166-1:2008P);
 • wartości zawartych umów bez podatku od towarów i usług;
 • liczby złożonych ofert;
 • liczby odrzuconych ofert;
 • liczby ofert złożonych przez wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948 i 1997);
 • zamówień udzielonych wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • zamówień udzielonych wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia;
 • liczby podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Wszystkie informacje podawane są w odniesieniu i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Zamówienia, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług
 
Sposób wykonania zamówień, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro dla robót budowlanych albo 10 000 000 euro dla dostaw lub usług Brak obowiązku przekazywania danych w tym zakresie
Zamówienia udzielane z wyłączeniem procedur określonych w ustawie Zamawiający wskazuje liczbę i łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie. Podstawy wyłączenia obowiązku stosowania ustawy:
 • art. 4 pkt 1,
 • art. 4 pkt 2,
 • art. 4 pkt 3,
 • art. 4 pkt 6,
 • art. 4 pkt 7,
 • art. 4 pkt 10,
 • art. 4 pkt 11,
 • art. 4 pkt 12,
 • art. 4 pkt 13,
 • art. 136,
 • art. 137,
 • art. 138

Zamawiający wskazuje liczbę i łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie.Podstawy wyłączenia obowiązku stosowania ustawy:

 • art. 4 pkt 1,
 • art. 4 pkt 1b,
 • art. 4 pkt 3 lit. a,
 • art. 4 pkt 3 lit. e,
 • art. 4 pkt 3 lit. ea,
 • art. 4 pkt 3 lit. g,
 • art. 4 pkt 3 lit. h,
 • art. 4 pkt 3 lit. ja,
 • art. 4 pkt 5,
 • art. 4 pkt 5b,
 • art. 4 pkt 6,
 • art. 4 pkt 10,
 • art. 4 pkt 11,
 • art. 4 pkt 12,
 • art. 4 pkt 13,
 • art. 4b ust. 1, 
 • art. 4b ust. 1a,
 • art. 4d ust. 1 pkt 1,
 • art. 4d ust. 1 pkt 2,
 • art. 4d ust. 1 pkt 3,
 • art. 4d ust. 1 pkt 4,
 • art. 4d ust. 1 pkt 5,
 • art. 4d ust. 1 pkt 6,
 • art. 4d ust. 1 pkt 8,
 • art. 4d ust. 1 pkt 9,
 • art. 136 ust. 1, 
 • art. 136 ust. 2,
 • art. 136 ust. 3,
 • art. 137,
 • art. 138 ust. 1,
 • art. 138 ust. 2,
 • art. 138 ust. 3
Zamówienia udzielane z wyłączeniem procedur określonych w ustawie Zamawiający wskazuje łączną wartość zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie.
Podstawy wyłączenia obowiązku stosowania ustawy: art. 4 pkt 8 Pzp
Zamawiający wskazuje łączną wartość zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie. Podstawy wyłączenia obowiązku stosowania ustawy:
art. 4 pkt 8 Pzp

Jeżeli w postępowaniu, do którego stosuje się przepisy ustawy, wystąpiła relacja określona w:

 • art. 17 ust. 1 Pzp – osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wyłączeniu,
 • art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp – wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 Pzp relacjach z zamawiającym, osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, członkami komisji przetargowej lub osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
  lub w którym:
 • wykonawcy zawarli porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp. 

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 28 lipca 2016 r., nie zawiera informacji w tym zakresie

Brak wymagań w tym zakresie
 

a) Wykaz postępowań z określeniem (Uwaga! Nie tylko postępowań zakończonych zawarciem umowy, ale wszystkich wszczętych postępowań):

 • numeru ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • rodzaju zamówienia,
 • przedmiotu zamówienia ze wskazaniem kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień,
 • trybu udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej,
 • liczby przypadków wystąpienia relacji określonej 
 • w art. 17 ust. 1 albo w art. 24 ust. 5 pkt 3 Pzp,
 • porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji, w tym:
  –    liczby wykrytych porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji oraz 
  –   liczby wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 Pzp.

Wszystkie informacje podawane są w odniesieniu 
i w podziale na zamówienia klasyczne, zamówienia sektorowe oraz zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi niezależnie od ich wartości (jak zapisano w rozporządzeniu: (…) o wartości mniejszej, równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 138g ust. 1 oraz w art. 138o Pzp). Z zapisu o treści jw. można wywieść wniosek, że wszelkie zamówienia na usługi społeczne powinny zostać ujęte w wykazie. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że prawodawca ma na myśli tylko te zamówienia na usługi społeczne, których wartość przekracza równowartość kwoty 30 000 euro. 
Pozostałe zamówienia, których przedmiotem są usługi społeczne, należy ująć w wykazie dotyczącym zamówień, które podlegają „zwolnieniu kwotowemu” z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

Zdaniem autora informacja dotycząca zastosowanej procedury powinna obejmować wskazanie przepisu ustawy Pzp, na podstawie którego zamówienie zostało udzielone – art. 138g i 138o Pzp. Jeżeli zamawiający zastosował art. 138o, 
może wskazać, w jaki sposób zrealizował minimalne wymagania proceduralne określone w tejże regulacji.

Istotne trudności mogą pojawić się przy udzielaniu informacji o przynależności wykonawców do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz informacji o podwykonawcach, z uwagi na brak regulacji obligujących zamawiających do weryfikacji danych w tym zakresie na etapie składania ofert.

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach, w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 28 lipca 2016 r., nie zawiera informacji w tym zakresie

Brak wymagań w tym zakresie

Wykaz postępowań zakończ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy