Odwołanie od kryteriów oceny ofert

Jak wygrać przetarg

W mijającym roku nadal utrzymywał się duży odsetek postępowań, w których w celu wyboru oferty najkorzystniejszej wykorzystano wielokryterialny model oceny ofert.

Wpłynęło to m.in. na częstotliwość, z jaką wykonawcy wnosili odwołania odnoszące się do:

POLECAMY

  • sformułowania zapisów dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczących kryteriów oceny ofert (alternatywnie zapisów zastępczych warunkujących możliwość odstąpienia od zastosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert – art. 91 ust. 2a Pzp);
  • zastosowania kryteriów oceny ofert, w tym wybrania oferty najkorzystniejszej, z naruszeniem zasad ustanowionych w dokumentacji postępowania.

Skuteczne skorzystanie ze środków ochrony prawnej, w szczególności w pierwszym z powyżej wskazanych zakresów, niejednokrotnie wywołuje problemy, co obrazuje m.in. orzecznictwo KIO.

Zakres odwoławczy w zamówieniach o wartości unijnej

Zgodnie z art. 180 ust. 1 Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 

Title

Miernikiem, jaki stosuje KIO, badając sprawę odwoławczą, jest legalność, rozumiana jako zgodność zachowania zamawiającego z normami zakodowanymi we wskazanym akcie. Nieskuteczne będzie zatem wnoszenie odwołań, które zmierzać będą do wykazania naruszenia innych reguł niż reguły prawne. 

Na przykład nieskuteczne będzie dążenie przez wykonawcę do wykazania, że:

  • niezastosowanie dodatkowych kryteriów oceny ofert jest nieuzasadnione, w tym ekonomicznie, i w konsekwencji niezbędne jest ustanowienie dodatkowego kryterium; argumentacja ta będzie również niezasadna w sytuacji, w której zamawiający w sposób skuteczny spełnił wymagania przewidziane w art. 91 ust. 2a Pzp, umożliwiające odstąpienie od posługiwania się dodatkowym kryterium/dodatkowymi kryteriami lub przypisania mu/im wagi łącznej, nie mniejszej niż 40%; prawodawca wyraźnie określił sytuacje, w których zamawiający obowiązany jest zastosować dodatkowe kryterium/kryteria lub przypisać mu/im określoną wagę; w pozo...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy