Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

10 września 2019

NR 177 (Wrzesień 2019)

Oferta w projektowanej ustawie

204

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zmian w podstawowych zasadach składania ofert. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę z wyjątkiem przypadków określonych w Pzp, które dotyczą w szczególności składania ofert wariantowych czy dodatkowych. 

Treść oferty będzie musiała być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia (art. 218 ust. 2). Przepis art. 218 nawiązuje w tym zakresie, przede wszystkim w zależności od trybu postępowania i fazy postępowania, odpowiednio do dokumentu specyfikacji warunków zamówienia albo do dokumentu opisu potrzeb i wymagań. Dokumenty zamówienia to te sporządzone przez zamawiającego lub te, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań (art. 7 pkt 3). W projekcie nowej ustawy Pzp przewiduje się natomiast odrzucenie oferty złożonej po upływie terminu składania ofert (art. 226 ust. 1 pkt 1). Podobnie jak w obowiązującej ustawie Pzp, do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę i złożyć nową lub zmienić obecną (art. 219 ust. 2). Wycofanie lub zmiana oferty odnosi się do wymiaru prawnego i oświadczenia woli wykonawcy dotyczącego wycofania lub zmiany oferty, które nie pociąga za sobą obowiązku fizycznego zwrotu oferty przez zamawiającego.

W art. 220 przewiduje się wydłużone w stosunku do przewidzianych w obecnie obowiązujących przepisach terminy związania ofertą. Zgodnie z art. 220 ust. 1 wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, nie dłużej niż:

 • 90 dni,
 • 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa wyrażonej w złotych równowartości kwoty 20 mln euro lub przekracza ją, a dla dostaw lub usług – 10 mln euro.


Zamawiający będzie określać w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie konkretnej daty (art. 220 ust. 2). 

Zgodnie z art. 221 ust. 1, analogicznie do obowiązującego stanu prawnego, zamawiający ma zagwarantować, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. Otwarcie ofert będzie następować niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert (art. 222 ust. 1). Takie rozwiązanie, przede wszystkim w odniesieniu do ofert przekazywanych za pomocą systemu teleinformatycznego, pozwoli na wyeliminowanie problemów związanych z błędami systemowymi i pomijania przy otwarciu tych ofert, które zostały zarejestrowane w systemie teleinformatycznym zamawiającego w terminie składania ofert, ale z przyczyn nieleżących po stronie wykonawcy nie mogły być odczytane lub zlokalizowane przez zamawiającego w tym terminie. Jeżeli otwarcie ofert będzie następować przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert będzie następować niezwłocznie po usunięciu awarii (art. 222 ust. 2). W takim przypadku zamawiający będzie obowiązany na bieżąco informować wykonawców o zaistniałych problemach, a także o przewidywanym terminie otwarcia ofert, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania (art. 222 ust. 3). 

Nowa ustawa Pzp nie wymaga od zamawiającego, tak jak ma to miejsce w obowiązującej ustawie Pzp, jawnego otwarcia ofert, ale również nie zakazuje tego. Najpóźniej przed otwarciem ofert zamawiający będzie udostępniać na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 222 ust. 4). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający będzie obowiązany udostępnić na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o: firmach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także cenach lub kosztach zawartych w ofertach (art. 222 ust. 5). Zamawiający nie będzie obowiązany udostępniać na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacji o terminie wykonania zamówienia, warunkach płatności oraz okresie gwarancji, jeżeli termin wykonania zamówienia, warunki płatności lub okres gwarancji będą kryteriami oceny ofert. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający będzie udostępniać informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania (art. 222 ust. 5).


Badanie i ocena ofert


W projekcie nowej ustawy Pzp zostały przyjęte procedury podobne (lub takie same) do dotychczas obowiązujących w zakresie: wyjaśniania treści ofert, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń poprawiania w nich omyłek oraz wyjaśniania rażąco niskiej ceny albo kosztu, a także podstaw odrzucania oferty. Zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego stanu prawnego w zakresie podstaw odrzucenia oferty, określone w art. 226 ustawy, wynikają z nowych regulacji prawnych związanych z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa albo z przyjętych w projekcie nowej ustawy Pzp regulacji, np. w zakresie rezygnacji z czynności wykluczenia wykonawcy z udziału 

w postępowaniu na rzecz odrzucenia oferty wykonawcy podlegającego wykluczeniu, nowych regulacji w zakresie badania warunków formalnych związanych ze złożeniem ofert, tj. złożenia ich w odpowiednim terminie czy zmian w zakresie terminologii, takich jak wprowadzenie pojęcia dokumentów zamówienia (np. specyfikacja warunków zamówienia, a nie specyfikacja istotnych warunków zamówienia).

WAŻNE!

W toku badania i oceny ofert zamawiający będzie mógł żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych (środków służących potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia) lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

Niedopuszczalne będzie prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści (art. 223 ust. 1). Dopuszczalne będzie natomiast poprawienie w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

O poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek rachunkowych zamawiający będzie obowiązany niezwłocznie zawiadomić wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W przypadku poprawienia w ofercie innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zamawiający będzie obowiązany wyznaczyć wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie uznawany za wyrażenie zgody na poprawienie innej omyłki 
(art. 223 ust. 3).

Co do zasady, nie ulega zmianie procedura dotycząca rażąco niskiej ceny (art. 224). W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania, zgodnie z art. 36, lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 1, 5 i 11, zamawiający będzie obowiązany zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie będą wymagać wyjaśnienia. Oznacza to, że do obliczania średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert nie będą uwzględniane ceny ofert odrzuconych z powodu złożenia ich po terminie, niezgodności ich treści z warunkami zamówienia, a także ceny ofert odrzuconych, gdyż zawierały błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

WAŻNE!

W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający będzie mógł (nie będzie to jednak obowiązkiem zamawiającego) zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Wyjaśnienia będą mogły dotyczyć m.in. zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług bądź związanych z realizacją robót budowlanych, oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę, zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodności z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska, wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu nadal będzie spoczywać na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, będzie podlegać oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają niskiej ceny lub kosztu tej oferty. 

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający będzie doliczać do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć (art. 225 ust. 1). W ofercie, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wykonawca będzie obowiązany: poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazać nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wskazać wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku VAT, oraz wskazać stawkę podatku VAT, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie (art. 225 ust. 2). 


Odrzucenie ofert


Zmianie ulega katalog przesłanek odrzucenia oferty (art. 226). Zamawiający będzie odrzucać ofertę również, gdy: 

 • zostanie złożona po terminie składania ofert; 
 • zostanie złożona przez wykonawcę: 
  – podlegającego wykluczeniu z postępowania, 
  – niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub 
  – który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, lub środka dowodowego służącego potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, lub innych dokumentów czy oświadczeń; 
 • jej treść będzie niezgodna z warunkami zamówienia; 
 • nie zostanie sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określonymi przez zamawiającego; 
 • zostanie złożona w związku z zawarciem porozumienia ograniczającego konkurencję w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; 
 • wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą; 
 • wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą; 
 • wykonawca nie będzie utrzymywał ważnego nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą wadium lub złoży wniosek o zwrot wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty (nie będzie to dotyczyć wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza); 
 • będzie obejmować urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe; 
 • zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej albo bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał.

WAŻNE!

Należy zauważyć, że na gruncie obowiązującej ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego uznaje się za od...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
 • Cykl szkoleń online
 • Indywidualne konsultacje
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy