Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z orzecznictwa KIO

17 sierpnia 2018

NR 153 (Czerwiec 2017)

Omyłki pełne zasadzek

299

Odwołujący dowodził, że skoro zamawiający w informacji o odrzuceniu jego oferty był w stanie bardzo precyzyjnie określić żądane parametry przedmiotu zamówienia, to zobowiązany był do odpowiedniego poprawienia tej oferty, ponieważ stosowne zobowiązanie do takiego działania zawiera art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Podczas rozprawy (sygn. akt: 500/17) pod przewodnictwem Anny Chudzik Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że taka interpretacja nie zawsze jest prawidłowa. 

Przedmiot zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miasto K. ma nad wyraz obszerną i skomplikowaną nazwę: „Dostawa, instalacja i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w K. sieciowego, wielodostępowego systemu do prowadzenia spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania w sieci Internet danych przestrzennych i opisowych za pośrednictwem portalu mapowego oraz portalu metadanych wraz z niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania licencjami, w tym bazą danych, migracją i dostosowaniem danych z obecnie eksploatowanych przez zamawiającego baz danych wraz z konserwacją”.

Ubiegające się o to zamówienie konsorcjum C. wniosło w dniu 16 marca 2017 r. odwołanie wobec odrzucenia jego oferty i zaniechania poprawienia w niej omyłki, zarzucając zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8, art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. Odwołujący wskazał, że zgodnie z treścią informacji z dnia 7 marca 2017 r. zamawiający odrzucił jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, ponieważ zgodnie z treścią SIWZ oferta miała zawierać wykaz infrastruktury sprzętowej i systemowej, którą zamawiający zakupi we własnym zakresie. Opis ten powinien być zgodny z art. 29 Pzp, to jest w przypadku wskazania przez wykonawcę znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, które mogą utrudniać uczciwą konkurencję, wykonawca powinien uzupełnić wskazanie wyrazem „lub równoważny” i określić kryteria równoważności.

Ważne!

W ocenie zamawiającego opis infrastruktury załączony do oferty odwołującego narusza zasadę konkurencyjności – podane parametry infrastruktury wskazują na jednego producenta, a odwołujący tylko przy systemie operacyjnym serwerów zaznaczył, że możliwe jest zaoferowanie rozwiązań równoważnych i nie opisał kryteriów równoważności.

Obowiązek poprawienia

Odwołujący podkreślił, że skoro zamawiający bardzo precyzyjnie jest w stanie określić, które parametry infrastruktury opisanej przez odwołującego wskazują na jednego producenta (jak to uczynił w piśmie z dnia 7 marca 2017 r.), to zobowiązany był do poprawienia oferty odwołującego w trybie art. 87 ust 2 pkt 3 Pzp, wykreślając z treści oferty odwołującego postanowienia, które wskazują na jednego producenta. Odwołujący byłby zobowiązany w konsekwencji do realizacji zamówienia przy założeniu, że zamawiający będzie uprawniony do zakupienia infrastruktury bez wskazania na te parametry. Wykonawca miałby jedynie prawo do niewyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ten sposób, do czego uprawnia go przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Odwołujący podkreślił przy tym, że w przypadku poprawienia omyłki przez zamawiającego w opisany sposób wyraziłby na to zgodę, co umożliwiłoby dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty i pozwoliło zamawiającemu uniknąć konieczności unieważniania postępowania.

Obowiązek poprawienia omyłek na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp aktualizuje się w przypadku, gdy po pierwsze – oferta nie odpowiada treści SIWZ, po drugie – niezgodność ta ma charakter omyłki, po trzecie – poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. 

Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, powtórzenia czynności oceny ofert, poprawienia w ofercie odwołującego innej omyłki, polegającej na niezgodności oferty z treścią SIWZ, w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp i dokonania innych czynności, których zaniechał w związku z odrzuceniem oferty (wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3a Pzp), oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ustalenia KIO

Jak stwierdziła Izba, postępowanie zostało wszczęte w dniu 22 grudnia 2016 r., zatem do przedmiotowego postępowania stosuje się przepisy ustawy Pzp z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020), która weszła w życie 28 lipca 2016 r. Na podstawie dokumentacji postępowa-nia oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody przed-stawione na rozprawie, Izba ustaliła, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Według konstatacji Izby zgodnie z opisem sposobu przygotowania ofert zawartym w SIWZ ofertę stanowi formularz zamieszczony w rozdziale IV SIWZ wraz z załącznikami: wykazem infrastruktury systemowej, niezbędnej do działania systemu oraz wykazem infrastruktury sprzętowej i systemowej, niezbędnej do prawidłowego i wydajnego działania systemu, który zamawiający zakupi we własnym zakresie (zał. nr 2).

Ważne!

Jak określono, niedołączenie do formularza ofertowego tego załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, jako że jej treść nie odpowiada treści SIWZ. We wzorze załącznika nr 2 do formularza ofertowego zamawiający wymagał podania w tabeli parametrów i cech charakterystycznych platformy wirtualizacyjnej, systemu operacyjnego serwerów, serwera fizycznego, macierzy dyskowej, urządzenia do wykonywania kopii zapasowych (urządzenie taśmowe) oraz oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 projektu umowy zamawiający miałby zakupić elementy infrastruktury informatycznej według wymagań określonych przez wykonawcę zawartych w załączniku do formularza ofertowego na dostawę przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 12. Zgodnie z § 5 ust. 2 projektu umowy: jeżeli elementy infrastruktury informatycznej, zakupione przez zamawiającego zgodnie z wymaganiami wykonawcy, zawartymi w załączniku do formularza ofertowego na dostawę przedmiotu zamówienia, w okresie wsparcia technicznego i serwisu systemu (§ 2 pkt 15) przestaną spełniać którekolwiek z wymagań opisanych w § 9 ust. 10 w zakresie wydajnej pracy systemu, wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, dostarczyć zamawiającemu, zainstalować i skonfigurować w urzędzie dodatkowe elementy tej infrastruktury oraz dostarczyć wymagane licencje lub certyfikaty tak, aby system spełniał wymagania opisane w § 9 ust. 10, w terminie 20 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez zamawiającego, zgodnie z § 9 ust. 12 (…).

Odwołujący załączył do oferty wykaz infrastruktury sprzętowej i systemowej, niezbędnej do prawidłowego i wydajnego działania systemu, którą zamawiający miałby zakupić we własnym zakresie. Wykaz został przez wykonawcę opatrzony klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa.

Uzasadnienia zamawiającego

Pismem z dnia 7 marca 2017 r. zamawiający poinformował o odrzuceniu obu złożonych ofert oraz o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. W odniesieniu do oferty odwołującego stwierdził, że odrzuca ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, i wskazał, że złożony wykaz infrastruktury sprzętowej i systemowej jest niezgodny z treścią SIWZ. Uznał, że opis tej infrastruktury narusza zasadę uczciwej konkurencji w następującym zakresie:

  • opis platformy wirtualizacyjnej zawarty w wierszu dotyczącym „Funkcji oprogramowania” wskazuje na platformę tylko jednego producenta;
  • opis serwera fizycznego, w szczególności cechy charakterystyczne dla „Obudowy”, wskazują na serwer tylko jednego producenta;
  • opis macierzy dyskowej, a zwłaszcza dwa zapisy zawarte w pkt 10 i 18, wskazują na macierz tylko jednego
  • producenta.

Oferta odwołującego, po wykreśleniu zakwestionowanych parametrów, byłaby ofertą inną niż przed poprawieniem omyłki, inaczej k...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy